Skip to content
no

Organisasjon

Foto: Ole Jørgen Bratland

Equinor består av forretningsområder, stabsfunksjoner og støttefunksjoner.

Organisasjonskart for Equinor

Konsernsjefen

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger fram forslag til strategi, mål, tiltak, regnskap og viktige investeringer. Anders Opedal er konsernsjef.

CV Anders Opedal

Konsernfunksjonen for økonomi og finans (CFO)

CFO har ansvar for konsernets finansielle funksjoner. Funksjonen sørger også for et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder gjennom aktiv interessentstyring. Funksjonen er en pådriver for økt verdiskaping i Equinor og yter profesjonell støtte og rådgivning. Ulrica Fearn er konserndirektør for økonomi og finans.

CV Ulrica Fearn

Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU)

SSU er opprettet som et nytt funksjonsområde som skal rapportere til konsernsjefen. Dette gjøres ved å fusjonere enheten for sikkerhet og sikring i tidligere COO med bærekraftenheten i tidligere GSB. SSU ledes av konserndirektør Jannicke Nilsson.

CV Jannicke Nilsson

Juridisk og etterlevelse (LEG)

LEG har det globale ansvaret for alle juridiske saker som relaterer seg til Equinor forretnings- og konsernvirksomhet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for å gi råd i alle juridiske saker og sikre at aktiviteter relatert til etikk og korrupsjonsbekjempelse er godt organisert og gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Styresekretariatet ligger også innenfor juridisk avdelings ansvarsområde. Avdelingen er en global organisasjon med ansatte på flere steder i og utenfor Norge. LEG ledes av konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen.

CV Siv Helen Rygh Torstensen

Konsernkommunikasjon (CCOM)

CCOMs formål er å beskytte og styrke Equinors omdømme for å støtte selskapets arbeid med å nå strategiske mål. Funksjonen er ansvarlig for presse- og mediekontakt, internkommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt og merkevarekommunikasjon. Den gir også råd til selskapets styre og konsernledelse i kommunikasjonssaker. Konsernkommunikasjon ledes av konserndirektør Jannik Lindbæk.

CV Jannik Lindbæk

Konsernrevisjon (COA)

Konsernrevisjonsfunksjonen har ansvaret for å revidere Equinors virksomhet for å sikre at den er underlagt hensiktsmessig styring og kontroll. Funksjonen har ansvar for å granske ulykker og misligheter og gjennomføre alle internrevisjoner i selskapet. Funksjonen gir uavhengige og objektive bekreftelser, utfordrer dagens praksis og gir informasjon til styret og ledelsen. Bent Rune Solheim er direktør for konsernrevisjonen, rapporterer til styrets revisjonsutvalg og er ikke medlem av konsernledelsen.

CV Bent Rune Solheim

Mennesker og organisasjon (PO)

Konsernfunksjonen for mennesker og organisasjon har et overordnet ansvar for personell og organisasjon i Equinor-konsernet. Funksjonen sikrer en enhetlig konsernstrategi for å oppnå en bærekraftig global utvikling for Equinor. Funksjonens rolle er å fastsette den strategiske retningen for funksjonen, fastsette standarder og mål for konsernet og arbeide for å oppnå stadig bedre driftsresultater. PO ledes av konserndirektør Aksel Stenerud.

CV Aksel Stenerud

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP)

Markedsføring, midtstrøm og prosessering skal maksimere verdiskapingen i Equinors midt- og nedstrømvirksomhet gjennom sikker, pålitelig og effektiv drift. Forretningsområdet har ansvar for å realisere verdipotensialet som ligger i alle Equinors markedsførte og handlede produkter som olje, naturgass og væskeprodukter. Markedsføring, midtstrøm og prosessering ledes av konserndirektør Irene Rummelhoff.

CV Irene Rummelhoff

Utforskning og produksjon Norge (EPN)

EPN har ansvar for sikker og effektiv drift på norsk sokkel. Vi skal som operatør og partner forvalte ressursene på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at det skapes verdier for våre eiere, leverandører og det norske folk. EPN ledes av konserndirektør Kjetil Hove.

CV Kjetil Hove

Leting og produksjon internasjonalt (EPI)

EPI har ansvar for vår internasjonale leting og produksjon. Leting og produksjon internasjonalt ledes av konserndirektør Al Cook.

CV Al Cook

Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP)

PDP har ansvar for gjennomføring av prosjekter, boring av brønner og global støtte ved innkjøp. Prosjekter, boring og anskaffelser ledes av konserndirektør Geir Tungesvik.

Geir Tungesvik

Fornybar (REN)

REN er et forretningsområde som gjenspeiler selskapets langsiktige mål om å utfylle olje- og gassporteføljen med lønnsom fornybar energi og andre lavkarbon energiløsninger, som havvind, karbonfangst og lagring, og solenergi.

REN tar sikte på å gjøre dette basert på å kombinere Equinors kompetanse innen olje- og gass, prosjektleveranser og integrering av teknologiske løsninger.

REN skal arbeide med utvikling av lønnsomme alternative energikilder og se på investeringer i etablert alternativ og fornybar energi. REN ledes av konserndirektør Pål Eitrheim.

CV Pål Eitrheim

Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI)

TDI er et nytt forretningsområde. Teknologi, digitalisering og innovasjon er viktige redskap for å øke sikkerheten og verdiskapingen, redusere utslipp og utvikle lavkarbonløsninger. TDI ledes av Elisabeth Birkeland Kvalheim, fungerende konserndirektør.

Elisabeth Birkeland Kvalheim