Skip to content

Vi jobber med å minimere vår miljøpåvirkning hver dag

  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. verne miljøet

Vi påvirker miljøet vi opererer i
– slik håndterer vi det på best mulig måte

Vi setter stor pris på miljøet der vi opererer og vi streber etter å overholde høye standarder når vi håndterer vår miljøpåvirkning på en ansvarlig måte.

Som en stor olje- og gassoperatør, og en voksende leverandør av offshore vindkraft, er vi spesielt opptatt av å bevare biologisk mangfold og sårbare områder i det marine miljøet. Viktige ansvarsområder inkluderer håndtering av utslipp, boreavfall og lydutslipp fra vår virksomhet.

Andre viktige miljøaspekter inkluderer NOx-utslipp fra kraft- og varmeproduksjon ved flere installasjoner, anlegg, borerigger og SOx-utslipp fra våre raffinerier, borerigger og enkelte offshore-installasjoner.

Vår tilnærming til miljøledelse

Vi har som mål å håndtere risiko og miljøpåvirkning fra aktivitetene våre gjennom:

  • Miljørisiko og konsekvensutredninger i planleggingsfaser.
  • Nullpunktstudier, undersøkelser og overvåkningsprogrammer.
  • Samarbeidsprosjekter for å bygge kunnskap.
  • Innføre tiltak som tar sikte på å unngå, minimere, redusere eller motvirke negative effekter.

Vi evaluerer jevnlig resultatene våre gjennom undersøkelser og forskningsaktiviteter og setter i gang tiltak for å forbedre der det er nødvendig. Vårt miljøarbeid har som mål å forhindre miljøskader, å anvende føre-var-prinsippet, samt overholde alle gjeldende miljølover og forskrifter.

Hva vi gjør

Biologisk mangfold, hav og sårbare områder

Som tilsvar til den økende bekymringen knyttet til tap av biologisk mangfold, arbeider vi med å se på miljøledelse rundt biologisk mangfold.

Hva vi gjør – et innblikk:

Hvert år kartlegger vi hvor vi har operasjoner og aktiviteter i, eller nær, verneområder, eller områder med høyt biologisk mangfold. For hvert anlegg og operasjonell aktivitet teller vi hvert tilfelle der en eller flere verneområder og biologisk mangfold er til stede i definerte nærhetssoner (“Innside”, “<1 km”, “1-5 km”, “5-20 km”). Resultatet av denne kartleggingen og mer informasjon om hvilke tiltak vi gjør i forbindelse med biologisk mangfold, finner du i miljøkapittelet i bærekraftsrapporten vår.

Vi jobber med å minimere vår negative miljøpåvirkning hver dag

Det er umulig å bygge og drive installasjoner på land og til havs uten å påvirke miljøet. Derfor har vi alltid miljøledelse høyt på agendaen når vi utvikler og opererer ressursene våre.

Samarbeid og partnere

Logoer: Seatrack, OREAC, UN Global Impact, IPIECA, UNEP, WCMC, IOGP