Skip to content
Illustration of tripartite cooperation

Alle gode ting er tre

Ingen kan sikre arbeidsplasser og verdiskaping alene. Partene i norsk arbeidsliv har lang tradisjon for å finne løsninger på felles utfordringer.

I Norge har vi en tradisjon som er ganske unik i verdenssammenheng. Den har vært avgjørende for utviklingen i olje- og gassindustrien.

Ser vi tilbake til bransjens oppstart for 50 år siden var regulert arbeidstid og faste kontrakter ikke alle nordsjøarbeidere forunt.

– Tidlig på 1980-tallet fikk vi noe av det aller viktigste på plass: ordentlige tariffavtaler på sokkelen. Det var avgjørende for relasjonen mellom partene i industrien, sier Jan Hodneland i Norsk olje og gass, en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Han har 40 års erfaring fra bransjen, og i mange år forhandlet han på vegne av arbeidsgiverne i industrien. At temperaturen til tider har vært høy og at partene har tatt store steg sammen, er han klar på.

– Det har vært en stadig styrking av samarbeidet. Ta for eksempel sikkerhet og HMS, som har gått fra å være noe arbeidsgiver sto for til å bli et tema arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter samarbeider om. Sammen har man jobbet bevisst og kontinuerlig med å forbedre sikkerheten på norsk kontinentalsokkel, sier Hodneland.

Se hva fagforeningsledere i Equinor sier om samarbeid, historie og framtid lenger ned i saken.

En viktig del av fortellingen om partssamarbeidet er da daværende Statoil fikk operatøransvar på Statfjord-feltet i 1987. Med en norsk aktør som operatør fikk vi en forsterking av tradisjonen i norsk arbeidsliv om samarbeid mellom partene, mener Hodneland.

Arbeidstid og arbeidstidsordninger har vært sentralt i mange tariffavtale-forhandlinger, forteller han.

– Da vi fikk den femte ferieuken i 2000/2001 fikk det betydning for arbeidstidsordningen offshore, og i 2002 ble partene enige om dagens ordning på norsk sokkel – to uker arbeid og fire uker fri. Omlegging av regelverket på sokkelen tidlig på 2000 tallet har også medvirket til et tettere partsamarbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier Hodneland.

Hva så når vi ser framover? Vi står i vår tids største utfordring, klimakrisen. Sammen skal vi utvikle ny energi og ny industri. Equinors ambisjon er å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid og netto null innen 2050.

Hodneland i Norsk olje og gass peker på to viktige løft der partssamarbeidet blir viktig framover.

– Vi må utvikle næringen på en enda mer bærekraftig måte og sammen redusere fotavtrykket av næringens aktiviteter. Og så må vi sikre en økonomisk bærekraftig utvikling framover, for eksempel ved å forlenge levetiden på feltene på en effektiv måte. Disse utfordringene henger nøye sammen, sier han.

Utfordringene deler vi, og løsningene finner vi i fellesskap. Sammen skal vi sikre en bærekraftig utvikling og trygge arbeidsplasser i årene framover.

Viktige hendelser for partssamabeidet fra de første årene på norsk kontinentalsokkel

Samabeidet mellom partene på norsk kontinentalsokkel var fra starten av ikke etablert. Ansatte hadded ikke samme vern eller lønns- og arbeidsvilkår some på land. Det var tidvis høyt konfliktnivå.

Fagforenings­ledere i Equinor om samarbeid, historie og framtid

Bjørn Asle Teige, YS/SAFE

Hvilke er de viktigste løftene du vil trekke fram som partene i arbeidslivet har fått til sammen i disse 50 årene?

Grunnlaget ble lagt med de «10 oljebud» som ble laget for virksomheten. Det la grunnlaget for et bredt samarbeid til det beste for samfunnet, industrien og menneskene.

Videre at det etter hvert ble laget et godt avtaleverk for industrien og de som jobber her. Her var det fagforeningene som kjempet dette fram.

Hvilke er de viktigste løftene som står foran oss, der partssamarbeidet blir sentralt?

Energi er en av de viktigste innsatsfaktorene i samfunnet.

Partene må makte å videreføre arbeidet for å sikre landet vårt som en sterk energinasjon med en solid industri- og leverandørgruppe med høy kompetanse, kvalitet og egenproduksjon.

Per Martin Labråthen, Industri Energi

Hvilke er de viktigste løftene du vil trekke fram som partene i arbeidslivet har fått til sammen i disse 50 årene?

Delprivatiseringen av Statoil kom på plass etter utstrakt samarbeid mellom fagbevegelsen, Statoil som arbeidsgiver, og det politiske systemet. Dette var et løft og et samarbeid som viser at trepartssamarbeid er viktig i slike store endringer. Etter min mening har dette kommet både landet og det private næringsliv til gode i alle årene etter delprivatiseringen.

Fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydro i 2007 var særdeles viktig for å etablere et solid framtidsrettet selskap innenfor olje og gass. Også i dette tilfellet var det utstrakt samarbeid mellom fagbevegelse og Statoil/Hydro, samt politiske myndigheter. Årene etter har vist at dette etablerte et selskap som virkelig var robust nok til å møte utfordringer i et globalt perspektiv.

Hvilke er de viktigste løftene som står foran oss, der partssamarbeidet blir sentralt?

Å lykkes i overgangen til det grønne skiftet er helt klart den store utfordringen framover. Å få på plass karbonfangst og -lagring, havvind, hydrogen og en utslippsfri olje- og gassproduksjon blir utfordrende og viktig framover. Det å nå nullutslippsmålet innen 2050 er en utfordrende ambisjon. Det vil kreve utstrakt samarbeid, der trepartssamarbeidet må stå helt sentralt, for å lykkes.

Hans Haldorsen, Tekna

Hvilke er de viktigste løftene du vil trekke fram som partene i arbeidslivet har fått til sammen i disse 50 årene?

Vi står på skuldrene til tillitsvalgte før oss - blant flere den første fagorganisasjonen på norsk sokkel, Ekofisk-komiteen, som ble etablert i 1974.Arbeidstakerforeningene møtte til dels stor motstand i de kulturelle forskjellene i hvordan en organiserte arbeidslivet. Skritt for skritt har sikkerheten, og arbeidsvilkårene for både land- og offshoreansatte blitt forbedret gjennom trepartssamarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgivere og staten. Energibransjen, og samfunnet ellers, er i stadig endring gjennom omstilling, bærekraft, teknologi og internasjonalisering - og vårt søkelys på sikkerhet og rettigheter for ansatte er like aktuelt i dag og årene foran oss.

Hvilke er de viktigste løftene som står foran oss, der partssamarbeidet blir sentralt?

Digitalisering og kommunikasjon via nettet er et fantastisk effektivt verktøy, men også gode verktøy kan brukes feil. Vi ser nå en enorm fleksibilitet med utstrakt bruk av fjernarbeid og hjemmekontor. Dette kan gagne både bedrift og ansatte, men en må arbeide sammen for lokal verdiskaping, kulturbygging samt ivareta HMS og rettigheter for hvor arbeidet utføres.

Energiomstillingen: kompetanseutvikling for ansatte er en forutsetning for bedrifter for å ha suksess når land og selskaper investerer store ressurser i fornybar energi.

Roar Laug, Lederne

Hvilke er de viktigste løftene du vil trekke fram som partene i arbeidslivet har fått til sammen i disse 50 årene?

Equinor har gjennom alle disse årene bygd opp en høy kompetanse på alle ansatte som vil være av stor betydning i forbindelse med å videreutvikle selskapet, ikke minst for å kunne gjennomføre beslutningene som er tatt i forhold til fornybar energi og videre leting. Den positive utviklingen har vært mulig gjennom et godt etablert samarbeidsklima og samarbeidsmodell basert på prinsippene i Hovedavtaler om samarbeid og medvirkning. Gjennom dette har vi sammen utviklet kompetanse og teknologi til et nivå som er unikt.

Hvilke er de viktigste løftene som står foran oss, der partssamarbeidet blir sentralt?

Basert på den kompetanse og teknologi som er utviklet, gjennom 50 år med samarbeid, gjennom samhandling og gjennom trepartsspartssamarbeidet, er Equinor godt forberedt til å drive olje- og gassproduksjon med lavest mulig utslipp i mange år framover. Samme ressursbase er også rustet til å etablere og utvikle nye energiformer som bidrar til å nå etablerte klimamål og som vil dekke framtidens energibehov.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.