Skip to content

De ti oljebud

Oljebudene som jernbanemannen Rolf Hellem skrev på 70-tallet har blitt et viktig fundament for oljepolitikken.

I samme år som de første mennesker inntok det ytre univers og landet på månen, ble den gang verdens største oljefelt til havs oppdaget i Norges nedre univers på kontinetalsokkelen. Oppdagelsen av Ekofisk ga lille Norge store muligheter.

På stasjonen i Narvik sto i mange år en jernbanemann og så malmtogene fra Kiruna komme og gå. Rolf Hellem var jernbanefullmektig og politisk engasjert. I 1965, samme år som norsk sokkel ble åpnet for oljeleting, ble Hellem innvalg på Stortinget. Han fattet tidlig interesse for oljepolitikken, og var saksordfører i Stortinget for behandlingen om opprettelsen av Oljedirektoratet og Statoil 14. juni 1972. Etter at Ekofisk ble funnet, skrev han de ti oljebud. Hellems bud ble vedtatt av Stortinget, og de ble et viktig fundament for den oljepolitikken Norge kom til å føre. Kanskje ikke så rart at Rolf Hellem kom til å bli kalt oljepolitikkens svar på Moses.

Dette er de ti oljebud

  1. At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel.
  2. At petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje.
  3. At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet.
  4. At utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern.
  5. At brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder.
  6. At petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning.
  7. At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk, integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.
  8. At det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.
  9. At det nord for 62. breddegrad velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen.
  10. At norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.
Kilde: "De ti oljebud" vedtatt for 50 år siden

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.