Oppstart av tegningsperioden for Utbytteemisjonen for tredje kvartal 2016 under Utbytteaksjeprogrammet

13. mars 2017

Det vises til tidligere meldinger fra Statoil ASA (OSE: STL, NYSE:STO, "Selskapet") angående beslutningen til den ordinære generalforsamlingen den 11. mai 2016 om å godkjenne et toårig aksjeutbytteprogram med oppstart fra og med fjerde kvartal 2015 ("Aksjeutbytteprogrammet") og å utdele et utbytte på USD 0,2201 (NOK 1,8384, som annonsert 1. mars 2017) per aksje for tredje kvartal 2016 som aksjeeierne kan velge å få i form av nye aksjer i Selskapet ("Utbytteaksjer") eller i kontanter.

I forbindelse med Aksjeutbytteprogrammet for tredje kvartal 2016 ("Utbytteemisjonen") vil Selskapet utstede opp til 160.000.000 Utbytteaksjer, hver pålydende NOK 2,50, som kan tegnes av Eksisterende Aksjeeiere (som definert nedenfor).

Det vil ikke bli utarbeidet et prospekt i forbindelse med Utbytteemisjonen. "Vilkår og Betingelser" for Utbytteemisjonen er tilgjengelig på www.statoil.com/utbytteaksje.

Tegningsperiode:
Tegningsperioden for Utbytteemisjonen vil begynne kl. 09:00 (norsk tid) CET den 13.mars 2017 og vare til kl. 23:59 (norsk tid) CET den 24. mars 2017 ("Tegningsperioden"). Tegningsperioden for eiere av American Depositary Receipts (ADRer) fastsettes av Deutsche Bank Trust Company Americas som depositar for ADR-prgrammet.

Eksisterende Aksjeeiere (som definert nedenfor) som ikke har tegnet seg for Utbytteaksjer ved utløpet av Tegningsperioden vil motta sitt utbytte i kontanter på eller omkring 7. april 2017 hva gjelder aksjeeiere på Oslo Børs, og på eller omkring 10. april 2017 for eiere av American Depositary Receipts (ADRer) på New York Stock Exchange, uten å måtte foreta seg noe.

Tegningskurs:
Tegningskursen vil være lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i Tegningsperioden for Utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Tegningskursen vil bli offentliggjort på eller omkring 27. mars 2017.

Tegningsprosedyrer:
Tegning av Utbytteaksjer kan gjøres elektronisk gjennom VPS' online tegningssystem. En link til tegningssystemet er tilgjengelig på www.statoil.com/utbytteaksje.  Eksisterende Aksjeeiere som anses som kvalifiserte til å tegne Utbytteaksjer har eller vil motta et brev fra Selskapet med personlige innloggingsdetaljer til VPS' online tegningssystem.

Eiere av ADRer under ADR programmet i USA kan gjøre sitt valg gjennom Deutsche Bank Trust Company Amerika som depositar for ADR-programmet.

Aksjeeiere som er kvalifiserte til å delta i Utbyttemisjonen:
Kun aksjeeiere i Statoil per utløpet av 17. februar 2017 hva gjelder eiere av ADRer på New York Stock Exchange og ved utløpet av 21. februar 2017 hva gjelder aksjeeiere på Oslo Børs, begge referert til som "Eksisterende Aksjeeiere", som registrert hos henholdsvis Deutsche Bank Trust Company Amerika som depositar for ADR-programmet og i Selskapet aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 23. februar 2017  ("Eierregistreringsdatoen") vil være berettiget til å enten tegne Utbytteaksjer i Tegningsperioden eller å motta sitt utbytte i kontanter.

Tegning av Utbytteaksjer av personer som befinner seg i, eller er bosatt i, andre land enn Norge kan påvirkes av lover i den relevante jurisdiksjonen. Utbytteaksjene kan ikke tegnes av Eksisterende Aksjeeiere som befinner seg i eller som er bosatt i jurisdiksjoner hvor tegning av Utbytteaksjer vil være ulovlig. Eksisterende Aksjeeiere som befinner seg i eller er bosatt i andre land enn Norge må gjøre seg kjent med om det er restriksjoner som vil gjelde for Utbyttemisjonen og må konsultere sine profesjonelle rådgivere dersom de er i tvil om innholdet eller anvendelsen av slike restriksjoner.

Oppgjør:
Utstedelsen av Utbytteaksjene forventes å skje på eller omkring 7. april 2017. Levering av Utbytteaksjene til aksjeeiere på Oslo Børs forventes å skje på eller omkring 7. april 2017, og på eller omkring 10. april 2017 til eiere av ADRer på New York Stock Exchange. Handel i både Utbytteaksjene på Oslo Børs og i ADRer som representerer Utbytteaksjer på New York Stock Exchange er forventet å skje på eller omkring 10. april 2017.

Kontant betaling av utbyttet til eiere av ordinære aksjer på Oslo Børs er forventet å finne sted på eller omkring 7. april 2017.  Kontant betaling av utbyttet til eiere av ADRer på New York Stock Exchange er forventet å skje på eller omkring 10. april 2017.

Aksjer eiet gjennom forvaltere:
Aksjeeiere, som er kvalifisert til å delta i Utbytteemisjonen og som eier sine aksjer gjennom en forvalter og ønsker å tegne seg for Utbytteaksjer, må instruere sin forvalter om å tegne Utbytteaksjer i tråd med de gjeldende instruksjonene mottatt fra slik forvalter. Forvalteren vil være ansvarlig for å motta tegningsinstrukser fra aksjeeierne og for å informere Selskapet om slike tegningsinstrukser.

DNB Bank ASA, Verdipapirservice (tel.: +47 23 26 80 20) er oppgjørsansvarlig i Utbytteemisjonen.

Kontaktpersoner:
Peter Hutton, direktør investorrelasjoner,
Tel: +44 7881 918 792

Morten Sven Johannessen, direktør investorrelasjoner USA,
Tel: + 1 203 570 2524

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.