Skip to Content
no

Kalundborg øker verdiskapingen

november 20, 1998, 07:00 CET

Et nytt oppgraderingsanlegg øker verdiskapingen på Statoils raffineri i Kalundborg på Sjælland i Danmark.

Oppgraderingsanlegget, også kalt en soaker visbreaker, oppgraderer tungolje til diesel. Anlegget kom nylig i drift, seks måneder tidligere enn planlagt og til en kostnad langt lavere enn beregnet i opprinnelige planer.

"Vi har lykkes i å redusere kostnadene i gjennomføringen av prosjektet, hovedsakelig fordi vi har tatt en stor del av styringen med ombyggingen selv. Den korte gjennomføringstiden har bidratt til å redusere de faste prosjektkostnadene. Det har også vært god motivasjon i hele organisasjonen underveis," sier prosjektsjef Lars Rosenløv.

Statoil har selv hatt personell i sentrale roller i prosjektet. Ombyggingen er for en stor del utført av lokale entreprenørfirma som selskapet har inngått kontrakter med.

Kalundborg hadde fra før et visbreaker-anlegg som vekselvis ble brukt til to forskjellige prosesser, som visbreaker og termokrakker. De tyngste komponentene i føden blir behandlet i visbreaker-prosessen. Nå som den nye visbreakeren er på plass, bruker raffineriet den gamle som termokrakker. De to anleggene blir nå drevet parallelt.

"Foruten å bygge det nye anlegget, har vi foretatt gjennomgående endringer på forvarmingen av føden, for å sikre at vi får et anlegg hvor vi utnytter energien best mulig. Vi har også oppgradert kapasiteten i et vakumdestillasjonsanlegg som leverer føde til både visbreaker og termokrakker," sier Rosenløv.

Det nye anlegget fører til en økning av den årlige oppgraderingskapasiteten med om lag 160.000 tonn diesel og om lag 15.000 tonn lettere produkter som nafta og gass

Direktør Egil Sæl ved raffineriet i Kalundborg venter at inntjeningen etter oppgraderingen øker med flere titall millioner kroner årlig.

"Dette gir meget god avkastning på investeringen i det nye anlegget," sier Sæl.