Skip to Content
no

Statoil leverer rekordresultat

februar 22, 2001, 17:25 CET

Statoils resultat før skatt ble 38,1 milliarder kroner i år 2000, en økning på 183 prosent i forhold til 1999. Resultatet er det beste i konsernets historie. Årsoverskuddet ble 11,3 milliarder kroner, 6,6 milliarder mer enn året før. Avkastningen på sysselsatt kapital økte fra 5,9 prosent i 1999 til 15,1 prosent i 2000.

"Dette er et svært tilfredsstillende resultat. Vi har nytt godt av utviklingen i olje- og gassmarkedene. Konsernets forbedringsarbeid har også bidratt til resultatet. Vi har redusert kostnadene våre i samsvar med de målene vi har satt oss. Dessuten har vi bedret konsernets samlede portefølje ved å konsentrere virksomheten om våre kjerneområder," sier konsernsjef Olav Fjell.

I 2000 var gjennomsnittsprisen på olje (Brent Blend) på 251 kroner per fat sammenlignet med 140 kroner året før. Gjennomsnittlig gasspris er økt med 70 prosent, mens raffineringsmarginen er nesten fordoblet.

Statoil har ved utgangen av år 2000 redusert sine drifts- og administrasjonskostnader, samt letekostnader med tilsammen 3 milliarder kroner i forhold til nivået ved utgangen av 1998. Selskapet har redusert sin gjeld med 17,6 milliarder kroner og økt sin egenkapital med 7,6 milliarder kroner.

"Lønnsomheten og den finansielle stillingen er god. Det gir konsernet handlefrihet", sier konsernsjef Olav Fjell.

Statoils årsresultat innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), viser at forbedringstrenden over de siste årene er stanset opp.
"Jeg er ikke fornøyd med sikkerhetsutviklingen i Statoil. Vi har hatt for mange alvorlige hendelser det siste året. Vi har derfor satt igang omfattende tiltak for å bedre konsernets sikkerhetsarbeid. I denne sammenheng er ledernes rolle svært viktig. Vi har også startet en full gjennomgang av den tekniske sikkerheten ved alle våre anlegg," sier konsernsjefen.

Resultatregnskap Statoil konsernet

2000
1999
Driftsinntekter
208 156
138 788
- Undersøkelse og produksjon norsk sokkel
35 373
14 589
- Internasjonal undersøkelse og produksjon
818
-1 996
- Raffinering og markedsføring
4 557
-276
- Petrokjemi
441
-23
- Annet
162
8

Resultat før finansposter
41 351
12 302

Resultat før skattekostnad
38 071
13 470

Årets overskudd
11 335
4 696


Reserver og produksjon

Konsernet har bokført sikre reserver på 1517 millioner fat olje og NGL ved utgangen av 2000, mot 1562 året før. Bokførte gassreserver var 1466 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) ved utgangen av 2000 mot 1430 året før. Statoils internasjonale reserver utgjør nå 18 prosent av Statoils totale bokførte reserver.

Selskapets oljeproduksjon var i 2000 på 509 000 fat o.e. per dag mot 465 000 fat o.e. i 1999. Av dette ble 57 000 fat oljeekvivalenter per dag produsert i Statoils virksomhet utenfor Norge. Selskapet gassproduksjon var på 21,9 millioner kubikkmeter per dag mot 25,1 millioner kubikkmeter per dag i 1999. Nedgangen skyldes salget av Statoil Energy i USA.

Virksomhetsområdene

Undersøkelse og produksjon har et resultat før finansposter på 36,2 milliarder kroner mot 12,6 milliarder i 1999. Dette er fordelt med 35,4 på virksomheten i Norge og 0,8 milliarder på virksomheten internasjonalt. Virksomheten på norsk kontinentalsokkel har redusert sine kostnader i henhold til plan gjennom bemanningsreduksjoner og innsparinger på drift. I tillegg er balansen slanket gjennom salg av andeler på norsk sokkel til en verdi av 2,1 milliarder kroner. 2000 var et godt år med hensyn til leting med seks nye funn på norsk sokkel.

Gassproduksjon fra Åsgardfeltet med eksport via Åsgard transport og Kårstø ble igangsatt 1. oktober 2000. Tidligere ble Sygna-feltet og Heidrun nordflanken satt i produksjon. Som operatør har Statoil begynt utbygging av Kvitebjørn og Glitne, sistnevnte er Nordsjøens minste selvstendige utbygging. Statoil arbeider med planer for utbygging av feltene Kristin, Mikkel og Snøhvit.

Internasjonal undersøkelse og produksjon har et resultat på 818 millioner NOK mot et tap på 2,0 milliarder kroner i 1999. Resultatforbedringen skyldes høyere oljepris og kostnadsbesparelser. I 2000 ble grunnlaget for Statoils internasjonale virksomhet styrket gjennom nye funn i Kaspihavet, Nigeria og Angola. I 12 av 19 letebrønner hvor Statoil har deltatt internasjonalt er det påvist hydrokarboner. De bokførte reservene økte med 10 prosent. Produksjonen fra Sincor-prosjektet i Venezuela startet i 2000. Det er besluttet å delta i utbyggingen av Corrib-feltet i Irland. Myndighetene i Tyrkia, Georgia og Aserbajdsjan har godkjent avtalen om legging av en rørledning for olje-eksport fra Aserbajdsjan til Ceyhan i Tyrkia. Statoil har inngått en interessant samarbeidsavtale med NIOC, Irans nasjonale oljeselskap.

Resultatet før finansposter for raffinering og markedsføring viser et overskudd på 4,6 milliarder kroner mot et underskudd på 276 millioner kroner i 1999. Hovedårsakene er svært gode raffineringsmarginer og et sterkere resultat i Navion. Resultatene innen detaljhandel viser en forbedring innen samarbeidet med ICA, mens den resterende virksomheten svekkes av lavere salg og reduserte marginer. Samarbeidsavtalen mellom Shell og Statoil som omfatter raffineriene Mongstad og Pernis ble iverksatt i 2000. Arbeidet med restrukturering av Navion fortsetter.

Petrokjemi har et resultat på 441 millioner før finansposter. Dette er en forbedring i forhold til et underskudd på 23 millioner 1999. Resultatet for metanol er forbedret som en følge av bedre marginer og sterkere kostnadskontroll.

Utsiktene framover

Statoil har de siste to årene gjennomført en krevende omstillingsprosess. Det har bedret selskapets kostnadseffektivitet og finansielle stilling. Statoil vil videreføre en streng kapitaldisiplin.

Regjeringen foreslår å åpne for flere eiere i Statoil ved å børsnotere konsernet. Ved børsnotering tas det i første omgang inn nye eiere tilsvarende 10-25 prosent av selskapets verdi. Staten skal beholde minst 2/3 av aksjene i selskapet. Statoil innretter sitt arbeid slik at konsernet skal være beredt til en børsintroduksjon på det tidspunkt Olje- og energidepartementet bestemmer. I forbindelse med forberedelsene til børsnotering vil morselskapet Den norske stats oljeselskap a.s endre navn til Statoil ASA.

Se også:
Resultat og Styrets beretning
Presentasjonsserie
PDF-versjon av presentasjonsmateriale (0,9 MB)

Kontaktpersoner:
John Ove Lindøe, tlf. 51 99 68 81
Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17