Skip to content

Statoil leverer rekordresultat

februar 22, 2001, 17:25 CET

Statoils resultat fĂžr skatt ble 38,1 milliarder kroner i Ă„r 2000, en Ăžkning pĂ„ 183 prosent i forhold til 1999. Resultatet er det beste i konsernets historie. Årsoverskuddet ble 11,3 milliarder kroner, 6,6 milliarder mer enn Ă„ret fĂžr. Avkastningen pĂ„ sysselsatt kapital Ăžkte fra 5,9 prosent i 1999 til 15,1 prosent i 2000.

"Dette er et svÊrt tilfredsstillende resultat. Vi har nytt godt av utviklingen i olje- og gassmarkedene. Konsernets forbedringsarbeid har ogsÄ bidratt til resultatet. Vi har redusert kostnadene vÄre i samsvar med de mÄlene vi har satt oss. Dessuten har vi bedret konsernets samlede portefÞlje ved Ä konsentrere virksomheten om vÄre kjerneomrÄder," sier konsernsjef Olav Fjell.

I 2000 var gjennomsnittsprisen pÄ olje (Brent Blend) pÄ 251 kroner per fat sammenlignet med 140 kroner Äret fÞr. Gjennomsnittlig gasspris er Þkt med 70 prosent, mens raffineringsmarginen er nesten fordoblet.

Statoil har ved utgangen av Är 2000 redusert sine drifts- og administrasjonskostnader, samt letekostnader med tilsammen 3 milliarder kroner i forhold til nivÄet ved utgangen av 1998. Selskapet har redusert sin gjeld med 17,6 milliarder kroner og Þkt sin egenkapital med 7,6 milliarder kroner.

"LĂžnnsomheten og den finansielle stillingen er god. Det gir konsernet handlefrihet", sier konsernsjef Olav Fjell.

Statoils Ă„rsresultat innen helse, miljĂž og sikkerhet (HMS), viser at forbedringstrenden over de siste Ă„rene er stanset opp.
"Jeg er ikke fornÞyd med sikkerhetsutviklingen i Statoil. Vi har hatt for mange alvorlige hendelser det siste Äret. Vi har derfor satt igang omfattende tiltak for Ä bedre konsernets sikkerhetsarbeid. I denne sammenheng er ledernes rolle svÊrt viktig. Vi har ogsÄ startet en full gjennomgang av den tekniske sikkerheten ved alle vÄre anlegg," sier konsernsjefen.

Resultatregnskap Statoil konsernet

2000
1999
Driftsinntekter
208 156
138 788
- UndersĂžkelse og produksjon norsk sokkel
35 373
14 589
- Internasjonal undersĂžkelse og produksjon
818
-1 996
- Raffinering og markedsfĂžring
4 557
-276
- Petrokjemi
441
-23
- Annet
162
8

Resultat fĂžr finansposter
41 351
12 302

Resultat fĂžr skattekostnad
38 071
13 470

Årets overskudd
11 335
4 696


Reserver og produksjon

Konsernet har bokfÞrt sikre reserver pÄ 1517 millioner fat olje og NGL ved utgangen av 2000, mot 1562 Äret fÞr. BokfÞrte gassreserver var 1466 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) ved utgangen av 2000 mot 1430 Äret fÞr. Statoils internasjonale reserver utgjÞr nÄ 18 prosent av Statoils totale bokfÞrte reserver.

Selskapets oljeproduksjon var i 2000 pÄ 509 000 fat o.e. per dag mot 465 000 fat o.e. i 1999. Av dette ble 57 000 fat oljeekvivalenter per dag produsert i Statoils virksomhet utenfor Norge. Selskapet gassproduksjon var pÄ 21,9 millioner kubikkmeter per dag mot 25,1 millioner kubikkmeter per dag i 1999. Nedgangen skyldes salget av Statoil Energy i USA.

VirksomhetsomrÄdene

UndersÞkelse og produksjon har et resultat fÞr finansposter pÄ 36,2 milliarder kroner mot 12,6 milliarder i 1999. Dette er fordelt med 35,4 pÄ virksomheten i Norge og 0,8 milliarder pÄ virksomheten internasjonalt. Virksomheten pÄ norsk kontinentalsokkel har redusert sine kostnader i henhold til plan gjennom bemanningsreduksjoner og innsparinger pÄ drift. I tillegg er balansen slanket gjennom salg av andeler pÄ norsk sokkel til en verdi av 2,1 milliarder kroner. 2000 var et godt Är med hensyn til leting med seks nye funn pÄ norsk sokkel.

Gassproduksjon fra Åsgardfeltet med eksport via Åsgard transport og KĂ„rstĂž ble igangsatt 1. oktober 2000. Tidligere ble Sygna-feltet og Heidrun nordflanken satt i produksjon. Som operatĂžr har Statoil begynt utbygging av KvitebjĂžrn og Glitne, sistnevnte er NordsjĂžens minste selvstendige utbygging. Statoil arbeider med planer for utbygging av feltene Kristin, Mikkel og SnĂžhvit.

Internasjonal undersÞkelse og produksjon har et resultat pÄ 818 millioner NOK mot et tap pÄ 2,0 milliarder kroner i 1999. Resultatforbedringen skyldes hÞyere oljepris og kostnadsbesparelser. I 2000 ble grunnlaget for Statoils internasjonale virksomhet styrket gjennom nye funn i Kaspihavet, Nigeria og Angola. I 12 av 19 letebrÞnner hvor Statoil har deltatt internasjonalt er det pÄvist hydrokarboner. De bokfÞrte reservene Þkte med 10 prosent. Produksjonen fra Sincor-prosjektet i Venezuela startet i 2000. Det er besluttet Ä delta i utbyggingen av Corrib-feltet i Irland. Myndighetene i Tyrkia, Georgia og Aserbajdsjan har godkjent avtalen om legging av en rÞrledning for olje-eksport fra Aserbajdsjan til Ceyhan i Tyrkia. Statoil har inngÄtt en interessant samarbeidsavtale med NIOC, Irans nasjonale oljeselskap.

Resultatet fÞr finansposter for raffinering og markedsfÞring viser et overskudd pÄ 4,6 milliarder kroner mot et underskudd pÄ 276 millioner kroner i 1999. HovedÄrsakene er svÊrt gode raffineringsmarginer og et sterkere resultat i Navion. Resultatene innen detaljhandel viser en forbedring innen samarbeidet med ICA, mens den resterende virksomheten svekkes av lavere salg og reduserte marginer. Samarbeidsavtalen mellom Shell og Statoil som omfatter raffineriene Mongstad og Pernis ble iverksatt i 2000. Arbeidet med restrukturering av Navion fortsetter.

Petrokjemi har et resultat pÄ 441 millioner fÞr finansposter. Dette er en forbedring i forhold til et underskudd pÄ 23 millioner 1999. Resultatet for metanol er forbedret som en fÞlge av bedre marginer og sterkere kostnadskontroll.

Utsiktene framover

Statoil har de siste to Ă„rene gjennomfĂžrt en krevende omstillingsprosess. Det har bedret selskapets kostnadseffektivitet og finansielle stilling. Statoil vil viderefĂžre en streng kapitaldisiplin.

Regjeringen foreslÄr Ä Äpne for flere eiere i Statoil ved Ä bÞrsnotere konsernet. Ved bÞrsnotering tas det i fÞrste omgang inn nye eiere tilsvarende 10-25 prosent av selskapets verdi. Staten skal beholde minst 2/3 av aksjene i selskapet. Statoil innretter sitt arbeid slik at konsernet skal vÊre beredt til en bÞrsintroduksjon pÄ det tidspunkt Olje- og energidepartementet bestemmer. I forbindelse med forberedelsene til bÞrsnotering vil morselskapet Den norske stats oljeselskap a.s endre navn til Statoil ASA.

Se ogsÄ:
Resultat og Styrets beretning
Presentasjonsserie
PDF-versjon av presentasjonsmateriale (0,9 MB)

Kontaktpersoner:
John Ove LindĂže, tlf. 51 99 68 81
Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17