Skip to Content
no

Prisen på Statoil-aksjen fastsatt til 69 kroner

juni 17, 2001, 15:50 CEST

Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan

Oslo, 17. juni 2001

Olje- og energidepartementet og Statoil har i dag sluttført en vellykket prosess for salg av aksjer i Statoil før selskapet noteres på børsene i Oslo og New York. Aksjehandelen starter mandag.

Prisen på Statoil-aksjen er satt til 69 kroner. Med denne prisen er Statoil verdsatt til 151 milliarder kroner etter emisjonen. Transaksjonen består av 383,2 millioner aksjer tilsvarende 17,5 prosent av selskapets aksjekapital etter emisjonen. 188,7 millioner aksjer blir utstedt av Statoil, mens 194,5 millioner aksjer blir solgt av staten. Brutto proveny fra aksjesalget blir 26,4 milliarder kroner. I tillegg kan tilretteleggerne kjøpe ytterligere 57,5 millioner aksjer fra staten i en overtildelingsopsjon. Dersom denne blir utøvet i sin helhet, blir provenyet fra aksjesalget 30,3 milliarder kroner. Statens eierandel i selskapet vil i så fall bli omtrent 80 prosent.

Da tegningen ble avsluttet fredag var det registrert etterspørsel etter mer enn 1,5 milliarder aksjer, som tilsvarer omtrent fire ganger antall aksjer som blir solgt. Børsnoteringen er den største som noensinne er gjennomført i Norge.

Over 62.000 privatpersoner har bestilt aksjer, hvilket er det høyeste antallet noensinne i et norsk aksjesalg. Privatpersoner betaler etter rabatt 66 kroner per aksje for kjøp opp til 25.000 kroner og vil innenfor denne rammen få én bonusaksje for hver tiende aksje som beholdes til og med 17. juni 2002.

Av aksjene som selges går 78 prosent til utenlandske investorer, 16 prosent til norske institusjonelle investorer og 6 prosent til privatpersoner og ansatte. Med visse unntak kan ikke staten eller Statoil selge eller utstede ytterligere aksjer i de første seks månedene etter børsintroduksjonen.

Salg til privatpersoner og ansatte

Det har vært sterk etterspørsel etter aksjen blant privatpersoner i Norge. Til sammen har over 62.000 privatpersoner og ansatte kjøpt aksjer. Statoil har etter dette flere private investorer enn noe annet selskap på Oslo Børs. Alle bestillinger opp til én million kroner får full tildeling. Bestillinger mellom én og ti millioner kroner får tildelt 20 prosent av tegningen overskytende en million kroner.

Mer enn 7300 ansatte i Statoil, tilsvarende cirka 60 prosent av dem som var omfattet av tilbudet, har kjøpt aksjer.

Bruken av provenyet fra transaksjonen

Statoils brutto proveny fra aksjesalget beløper seg til 13,0 milliarder kroner. Dette vil i sin helhet bli benyttet til å tilbakebetale deler av lånet på 13,6 milliarder kroner som ble gitt av staten for å delfinansiere selskapets kjøp av SDØE-andeler.

Statens brutto proveny fra salget er på totalt 13,4 milliarder kroner. Hvis overtildelingsopsjonen blir utøvet i sin helhet, blir statens proveny 17,3 milliarder kroner. Nettoprovenyet vil bli tilført petroleumsfondet.

Kommentarer

Olje- og energiminister Olav Akselsen, uttaler følgende:

“Denne transaksjonen er ein viktig milepæl for både Noreg, Statoil og Ap-regjeringa. Vi er særs nøgde med den sterke etterspurnaden etter Statoil-aksjen. Børsnoteringa og delprivatiseringa styrkjer Statoil sitt høve til vidare vekst og utvikling, og gjev auka verdiskaping for norsk olje- og gassverksemd. Prosessen har vore vellukka, og eg ønskjer Statoil til lukke med børsintroduksjonen.”

Konsernsjef Olav Fjell i Statoil uttaler følgende:

“Vi er meget godt fornøyd med gjennomføringen av aksjesalget. Interessen og etterspørselen fra investorer så vel i Norge som internasjonalt har vært inspirerende og gir uttrykk for stor tillit til selskapet. Spesielt gledelig er den store oppslutningen blant ansatte i Statoil. Vi ser nå frem til å videreføre arbeidet med å skape verdier for så vel vår gamle som for alle våre nye aksjonærer.”

Notering og syndikat

Statoil vil bli notert under symbolet ”STL” på Oslo Børs og ”STO” på New York Stock Exchange.

DnB Markets, Morgan Stanley og UBS Warburg har vært hovedtilretteleggere for delprivatiseringen og børsnoteringen av Statoil. Olje- og energidepartementets finansielle rådgivere har vært Goldman Sachs, Lambert Energy Advisory og Jon Gunnar Pedersen. Statoils finansielle rådgiver har vært Lehman Brothers.

Kontaktpersoner:

Olje- og energidepartementet

Sissel Edvardsen, informasjonssjef

Tel. 22 24 61 09 / 901 97 382

Statoil

Wenche Skorge, assisterende informasjonsdirektør

Tel. 51 99 79 17 / 918 70 741

Kristin Bremer Nebben, informasjonssjef

Tel. 51 99 18 27 / 957 24 363

Om Statoil

Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger. Selskapet har forretningsvirksomhet i 21 land med en organisasjon som teller cirka 16.400 ansatte (per 31. desember 2000).

Statoil er i dag en ledende aktør på norsk sokkel innenfor leting, utvinning av olje og gass og transport, og har utviklet seg til å bli et viktig gasselskap i Europa. Selskapet har raffineringskapasitet i Norge, Danmark og Nederland. I Skandinavia er Statoil en ledende markedsfører av bensin og andre oljeprodukter.

Statoil eier dessuten 50 prosent av petrokjemiselskapet Borealis og 80 prosent av shippingselskapet Navion. I de siste ti årene har selskapet gradvis bygget opp sterke posisjoner i utvalgte land innenfor undersøkelse og produksjon av olje og gass.