Skip to content

Eivind Reiten: "Ja til nasjonalt innovasjonsselskap for naturgass"

november 7, 2001, 23:00 CET

Hydro går inn for at det blir etablert et nasjonalt innovasjonsselskap for miljøvennlig utnyttelse av naturgass, og foreslår at selskapet legges til Grenland. Forslaget ble presentert av generaldirektør Eivind Reiten på Hydros energikonferanse i Bergen torsdag.

En av utfordringene Norge står overfor, er å skape ny virksomhet som basis for industriell utvikling og bærekraftig vekst, fastslo Reiten i sitt foredrag. Han viste til at Norge har store naturgassressurser som i dag nesten utelukkende går til eksport, slik at landets konkurrenter i Europa øker sin produksjon, verdiskaping og sysselsetting basert på norsk gass.

Henriksen-utvalget - som var nedsatt av Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet, og som har fått støtte fra ulike hold i det politiske miljø - har definert som mål at innenlands bruk av naturgass bør utgjøre om lag 10 prosent av samlet produksjon. Videre er det i utvalgets rapport konkludert med at innovasjon og teknologiutvikling bør forseres og gjøres tilgjengelig kommersielt gjennom etablering av et nytt, nasjonalt innovasjonsselskap.

Hydro er enig i at Norge trenger et nasjonalt innovasjonsselskap for å styrke innovasjon og utvikling av miljøvennlig energi og industriprodukter basert på naturgass, fastslo Reiten.

Bredt samarbeid

Hydro ser at etableringen av et slikt selskap kan styrke og samle teknologimiljøet i Norge. For å legge til rette for etablering av et slikt selskap, vil Hydro invitere til samarbeid med andre aktører - både offentlige og private.

Forretningsidéen er basert på å initiere og videreføre teknologiprosjekter, produktutvikling og kommersialisering, med fokus på å

  • sikre en vellykket fremføring av prosjekter etter laboratoriefasen til kommersialisering,
  • brobygge teknologisk gap frem til demonstrert teknologi klar for storskala utnyttelse,
  • håndtere risiko forbundet med implementering av denne type virksomheter,
  • fremstå som en tung, attraktiv partner internasjonalt,
  • koordinere forskningsressurser for å sikre mer effektiv utnyttelse.

Lokalisering i Grenland

Hydro foreslår at innovasjonsselskapet blir lokalisert i en åpen teknologipark i Grenland, der mye infrastruktur og kompetanseressurser eksisterer allerede. Lokalisering av selskapet til Grenland gjør det mulig å utnytte eksisterende infrastruktur i industrianlegg og forskningsparker der over 600 personer i dag jobber med utdanning, forskning, utvikling og kommersialisering.

En etablering i Grenland er ikke avhengig av egen gasstilførsel via rørledning. Regionen har tilgang på energi, hjelpestoffer og råstoff (LPG, ammoniakk og hydrogen) i tilstrekkelig grad til å kjøre relativt store pilotanlegg. For større demonstrasjonsanlegg som vil kreve store mengder naturgass, kan også andre lokaliseringer være aktuelle.

I denne innledende fasen arbeider Hydro tett sammen med Borealis, som er en annen tung aktør i Grenland, og i nær kontakt med lokale instanser.