Skip to content

Regjeringen ønsker satsing på gassinnovasjon lagt til Grenland

oktober 31, 2002, 23:00 CET

I gassmeldingen som ble lagt fram 1. november, stiller Regjeringen seg positive til Hydros initiativ til en nasjonal satsing på forskning og teknologiutvikling innen gass i Grenland.

– Dette er gledelig for utvikling av markedet for industriell bruk av gass i Norge, sier seksjonssjef Hilde Tonne i Hydro Energi.

– Hydro har arbeidet for å samle aktørene innenfor gassforskning og -teknologiutvikling i et nasjonalt samarbeid og felles løft. Nå stiller Regjeringen opp med noen midler. Vi håper stortingsbehandlingen gir en ytterligere satsing og konkretisering, sier Tonne.

Det var på Hydros energiseminar i Bergen i fjor at generaldirektør Eivind Reiten lanserte forslaget om et nasjonalt innovasjonssenter for gass, plassert i Grenland. Forslaget ble sett i sammenheng med de utfordringer Norge står overfor når det gjelder internasjonale miljøforpliktelser, næringslivets konkurranseevne, energibalansen og ikke minst sikring av verdien på landets naturressurser.

Regjeringen peker på Hydros initiativ til etablering av et industridrevet gassinnovasjonssenter som positivt, og mener senteret vil kunne få betydning i arbeidet med å fremme teknologiutvikling og kommersielle løsninger på gassområdet.

Å plassere et slikt senter i Grenland er riktig av flere grunner, sier Hilde Tonne, som har ledet Hydros arbeide med innovasjonssenteret.

– Grenland er i dag et omfattende industrielt cluster og er allerede en møteplass for et betydelig forskningsmiljø og industrien. Videre er Grenlands beliggenhet god med henblikk på å utnytte gass i de mest befolkningstunge områdene i Norge, sier Tonne. En styrking av teknologiutviklingen innen gassområdet legger grunnlaget for videreføring av eksisterende industri, ny bærekraftig virksomhet og dessuten nye muligheter for  kompetansesterke leverandørbedrifter.

Hydro har det siste året drøftet en etablering av et innovasjonssenter med en rekke sentrale aktører. Senteret vil – gjennom tilgang til et nettverk av kommersielle brukere, leverandører og kompetansemiljøer – utnytte fasiliteter og kompetanse i Norges eksisterende FoU-miljøer og  skal således ikke konkurrere med eksisterende miljøer, men utnytte dem bedre. Gjennom økt samarbeid mellom aktører og håndtering av flere teknologiprosjekter, forventes synergieffekter og stordriftsfordeler.

– For å oppnå den tyngde som kan ligge i et nasjonalt nettverk, er det derfor svært viktig at innovasjonssenteret får status som et nasjonalt senter. Vi håper dette kan komme ut av stortingsbehandlingen som forhåpentligvis vil være ferdig mars/april neste år, sier Tonne.

Statlig forvaltningsorgan

Som et ledd i å utvikle Grenland til et gassteknologisk knutepunkt, foreslår Regjeringen videre at et statlig forvaltningsorgan for miljøvennlig gassteknologi (statlig innovasjonsselskap) lokaliseres i Grenland.

At dette statlige innovasjonsselskapet plasseres nær industriens innovasjonssenter for gass, beskrives som fordelaktig i Regjeringens gassmelding, og vil kunne styrke den totale nasjonale satsingen.

– Dette er i tråd med vår anbefaling om et statlig innovasjonsselskap til å fordele midler for å fremme teknologiutvikling og innovasjon innen gass, sier assisterende direktør Elizabeth Baumann Ofstad i Hydro Energi. Hun var medlem av det offentlige nedsatte gassteknologiutvalget, som avga sin innstilling til Olje og energidepartementet i mars 2002.

– Bevilgningene som Regjeringen nå varsler, er riktignok langt under det utvalget mente må til for å få den ønskede utvikling, påpeker Baumann Ofstad. – Men jeg antar at Regjeringens ressursinnsats nå er et første steg i en større langsiktig satsing, sier hun.