Skip to content

Kon-Kraft: Skattelette vil gi økt aktivitet på norsk sokkel

august 28, 2003, 08:00 CEST

Redusert særskatt for ny petroleumsvirksomhet i Norge vil være en viktig drivkraft for å stimulere til letevirksomhet og forlenge driften i eksisterende felt. Dette er hovedbudskapet i Kon-Krafts skatteutredning, som torsdag morgen ble overlevert olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Et endret skattesystem vil føre til at selskapene er villige til å ta større risiko ved leting etter olje- og gassfelt i Norskehavet og Barentshavet. I tillegg vil eksisterende infrastruktur kunne bli utnyttet bedre, og selskapene vil bli stimulert til ytterligere å videreutvikle kostnadseffektive driftsformer, konkluderer Kon-Kraft.

Det var konserndirektør Tore Torvund i Hydro Olje og Energi som overleverte innspillene på vegne av Topplederforum, styringsgruppen for Kon-Krafts skatteprosjekt. Topplederforum er nedsatt av olje- og energiminister Einar Steensnæs for å være en en møteplass på ledernivå hos myndigheter, organisasjoner og næringslivet.

Ny oljepolitikk

– Når argumentene nå blir spilt inn på den politiske arena, bør det gi grunnlag en ny oljepolitikk her i landet gjennom en konstruktiv dialog med myndighetene, sier seksjonssjef Tom-Einar Rysst-Jensen i Olje og Energi, som har ledet arbeidet i prosjektgruppen skatteutredningen.

– Næringen er klar til å diskutere reelle løsninger for å utvikle norsk petroleumsvirksomhet videre og dermed bevare den enorme kunnskap som er bygd opp i denne industrien de siste 30 år.

Skatteprosjektet poengterer at de foreslåtte endringene i beskatningen bare skal gjelde prosjekter der det blir søkt om PUD, produksjons- og driftstillatelse, etter 1. januar 2004. Det betyr at Ormen Lange-prosjektet, som ventelig vil søke PUD før årsskiftet, ikke vil bli omfattet av et eventuelt nytt skattesystem.

For økt produksjon i eksisterende felt foreslår skatteprosjektet et volumfradrag, kroner pr. fat, som alternativ til særskatten.

Kritisk fase

Petroleumsvirksomheten er inne i en tidskritisk fase, fordi mange av feltene på norsk sokkel nå opplever redusert oljeproduksjon. Å skape større incentiver til å øke produksjonen og ytterligere redusere kostnadene, vil forlenge levetiden og kan gi økt ressursutnyttelse, mener Kon-Kraft. Det er imidlertid særlig viktig å få opp letevirksomheten i modne områder i Nordsjøen og på Haltenbanken, slik at man kan få utnyttet eksisterende installasjoner før de stenges ned og fjernes.

Skatteprosjektet peker på at antallet interessante prospekter på norsk sokkel vil øke med mer enn 100 prosent ved en halvering av særskattesatsen.

– Vi bruker stadig mer penger på å finne mindre, og letevirksomheten avtar. Hvis vi ikke får gode incentiver, vil vi oppleve en forvitring av interessen for å satse på norsk sokkel, understreker Rysst-Jensen.

Fallende tendens

Norsk sokkel nådde sin produksjonstopp i juni 2000 og har fram til juni i år vist en nedgang på 15 prosent. Letingen har også gitt svake resultater, med et bidrag på om lag 10 prosent av den totale olje- og gassproduksjonen i 2002. Sysselsettingen viser en fallende tendens.

I argumentasjonen for en endret skattepolitikk blir det påpekt at petroleumsvirksomheten betyr mye for hele landet, spesielt for statens inntekter gjennom direkte og indirekte eierskap, samt skatter og avgifter. Men det betyr også mye for kommunenes totale økonomi og sysselsetting. Svært mange av kommunene opplever gode ringvirkninger i form av underleveranser fra lokale firmaer og skatteinntekter fra ansatte i petroleumsvirksomheten.

– Systemendringen som blir foreslått med en lavere skattesats, vil ikke endre statens inntektsmuligheter. Beregninger Hydro har foretatt, viser at reduksjonen i særskatten positivt påvirker aktivitetsnivået og provenyet til staten. Det er en såkalt "win-win"-situasjon, forklarer Rysst-Jensen.

Store verdier

Konserndirektør Tore Torvund mener det nå er viktig å få til raske forbedringer i skattesystemet, hvis ikke store verdier på norsk sokkel skal gå tapt.

– Får vi ikke incitamenter til blant annet å ta ut det som er igjen i eksisterende felt og de store verdier som er påvist, går dette tapt for evigheten, påpeker han.

– Vi har dårlig tid, fordi mange av feltene viser en nedadgående produksjonskurve. Politikerne må kjenne alvoret i situasjonen og finne fram til forbedringer til beste for samfunnet, industrien, arbeidsplassene og kompetansen i Norge.

Fakta:

  • Kon-Kraft-prosessen ble startet i 1999 for å styrke den norske olje- og gassnæringens konkurransekraft. Kon-Kraft er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene, oljeselskapene, leverandørindustrien, rederivirksomheten, fagorganisasjonene, forskningsinstitusjoner og finansnæringen.
  • Prosjektet har som formål å forbedre og styrke konkurranseevnen på norsk sokkel, og å sikre stabilitet og forutsigbarhet i utbyggingsaktiviteten på norsk sokkel.
  • Ansvarlig for de to Kon-Kraft-utredningene som ble overlevert torsdag – Aktivitetsprosjektet og Skatteprosjektet – har vært henholdsvis adm. direktør Johan Nic. Vold i Norske Shell og konserndirektør Tore Torvund i Norsk Hydro.

 

Mer om Kon-Kraft