Skip to content

Olav Fjell har Statoil-styrets tillit 

september 16, 2003, 08:00 CEST

Olav Fjell har styrets tillit - er best egnet til å videreutvikle Statoil.

Statoils styre har hatt en grundig gjennomgang og inngående drøfting av den omtalte rådgivningsavtalen for forretningsutvikling i Iran. Det er styrets syn at denne avtalen ikke burde vært inngått. Styret kritiserer konsernsjefen for at de vurderinger som ble gjort i forbindelse med avtalen ikke var gode nok.

Styret har vurdert konsernsjefens stilling. Med hovedvekt på hva som tjener selskapets interesser, er det styrets oppfatning at han fortsatt er den som er best egnet til å videreutvikle Statoil. Det er styrets oppfatning at konsernsjef Olav Fjell har vist handlekraft og levert gode resultater de fire årene han har ledet selskapet. Han nyter respekt både internt i selskapet og utenfor. Konsernsjef Olav Fjell har fortsatt det samlede styrets tillit.

Styret understreker at ambisjonene for Statoils internasjonalisering skal opprettholdes med høy etisk standard. Det er styrets vurdering at selskapet kan lykkes internasjonalt uten å engasjere seg i virksomhet i grenseland for etiske normer og regler.

Administrasjonen har lagt fram en tiltaksplan som styret har gitt sin støtte til. Styret vil spesielt følge opp disse elementene:

· Ekstern revisjon av alle eksisterende kontrakter med rådgivere for internasjonal forretningsutvikling

· Kvartalsvis rapportering til styret av utviklingen under disse og nye kontrakter

· Oppfølging av politisk risiko og etiske dilemmaer knyttet til Statoils engasjement i land med andre samfunnssystemer

· Bedring av opplæringen i etikk og håndtering av etiske dilemmaer

· Styrking av den direkte rapporteringslinjen fra internrevisor til styret

Styret legger vekt på å gi Økokrim all mulig bistand i etterforskningen, og understreker at full klarhet i saken er i Statoils interesse.

Styreleder har overfor styret beklaget at han ikke umiddelbart orienterte om saken i et samlet styre.

Styret har tatt dette til etterretning.