Skip to Content
no

Hydro avslutter dialog med SEC vedrørende påviste, ikke utbygde reserver

juni 29, 2004, 09:00 CEST

Hydro har avsluttet dialogen med de amerikanske børsmyndighetene Securities and Exchange Commissions Division of Corporation Finance (SEC) vedrørende Hydros anslag på påviste, ikke utbygde reserver for gassfeltet Ormen Lange.

Som det ble rapportert om den 10. mai  2004, startet Hydro denne dialogen, i forkant av innlevering av den amerikanske versjonen av selskapets årsrapport (Form 20-F) for 2003 til SEC, etter at selskapet ble kjent med at det forelå store variasjoner i estimatene på påviste ikke utbygde reserver for Ormen Lange blant rettighetshaverne i feltet.


Ut fra resultatet av dialogen har Hydro for sin eierandel på 18,07 prosent i Ormen Lange besluttet å bokføre reserver på 234 millioner fat oljeekvivalenter (foe) i Form 20-F for 2003, noe som er 102 millioner foe lavere enn estimatet i årsrapporten for 2003 til aksjonærene.

Dette innebærer ingen endring i de antatte reservene og produksjonsprofilen som er beskrevet i Plan for utbygging og drift (PUD) for Ormen Lange, som ble enstemmig vedtatt av rettighetshaverne i desember 2003.

Norske myndigheter godkjente PUD 2. april 2004. Hydros bokføring i 2003 av påviste, ikke utbygde reserver i Ormen Lange representerer 49 prosent av Hydros andel av antatt utvinnbare reserver i feltet, som reflektert i PUD.

Basert på den metodologi som nå benyttes når det gjelder Ormen Lange, har Hydro foretatt enkelte justeringer av påviste, ikke utbygde reserver i øvrige felt i selskapets portefølje.

Dette har ført til en reduksjon av påviste, ikke utbygde reserver i andre felt enn Ormen Lange med 59 millioner foe sammenlignet med det som er rapportert i Hydros årsrapport for 2003 til aksjonærene.

19 millioner foe av denne reduksjonen gjelder Snøhvit-feltet, hvor Hydro tidlig i 2004 inngikk avtale om å selge sin eierandel på 10 prosent til Statoil. Inkludert i justeringen ligger også 26 millioner foe som er knyttet til feltet Rosa/Lirio i Angola, i påvente av en formell godkjenning av utbyggingen fra angolanske myndigheter.

De endringer og justeringer som er beskrevet ovenfor, inklusive Ormen Lange, resulterer i en endring i Hydros volum av påviste olje- og gassreserver fra det rapporterte tallet i årsrapporten til aksjonærene på 2.449 millioner foe til 2.288 millioner foe, tilsvarende 6,6 prosent.

Hele denne reduksjonen skyldes endring i påviste, ikke utbygde reserver. Det er ingen endring i det samlede estimerte volumet av påviste utbygde reserver.

Hydros reserveerstatning for de tre årene fram til 31. desember 2003 blir etter dette 114 prosent. For året 2003 isolert sett var reserveerstatningen 133 prosent.

Informasjonen ovenfor vil tas inn i Hydros 20-F for 2003.

Til ytterligere informasjon tillater SECs definisjon av påviste, ikke utbygde reserver bokføring av slike reserver i ikke utbygde områder når disse ligger innenfor et tilgrensende område (mindre enn en “offset location” unna) i forhold til produserende enheter, og som med rimelig sikkerhet vil produsere når de bores.

I henhold til definisjonen kan påviste, ikke utbygde reserver for andre ikke utbygde enheter (dvs. enheter som ligger mer enn en “offset location” unna slike produserende enheter) bare påberopes når det med sikkerhet kan vises at det er kontinuitet med den aktuelle geologiske formasjonen det produseres fra.

Når det gjelder definisjonen av påviste, ikke utbygde reserver, kan en “offset location” i egnede tilfeller fastsettes ut fra radiusen på brønntestdataene. SEC har i en skriftlig veiledning utstedt i mars 2001 bemerket at det er vanskelig å fastsette en definisjon på reserver som dekker alle mulige situasjoner, og hevder at hvert enkelt tilfelle må vurderes ut fra sine egne særtrekk.

Hydro har lagt fram informasjon for staben vedrørende de metoder som er benyttet for å evaluere Ormen Lange (dvs. åpent hull-logger, kjerneprøver, formasjonstester (modular formation tester), brønntesting (drill stem test) og seismiske data), i tillegg til Hydros analyse av brønndataene, seismiske data, strømningsegenskaper og kartlegging av forkastninger.

Estimatet på påviste, ikke utbygde reserver for Ormen Lange i årsrapporten for 2003 til aksjonærene reflekterte Hydros oppfatning om at den integrerte og tverrfaglige tilnærming som er benyttet for å ekstrapolere observasjonene fra de fire lete- og avgrensnings­brønnene som er boret i reservoaret – i tillegg til den høye korrelasjonen mellom brønn og seismiske data, samt glimrende reservoaregenskaper – har vært tilstrekkelig som grunnlag for å påberope seg den påkrevde ”sikkerhet”.