Skip to content

Styret ber om fullmakt til aksjesplitt og tilbakekjøp av aksjer

mars 7, 2006, 12:00 CET

Styret i Norsk Hydro ASA vil på selskapets generalforsamling i mai be om ny fullmakt til tilbakekjøp av aksjer og samtidig foreslå at Hydro-aksjen splittes i fem, slik at verdien per aksje kommer mer på linje med andre aksjer notert på Oslo Børs.

Tilbakekjøp av aksjer
Under fullmakten, før aksjesplitt er hensyntatt, vil Hydro kunne gjennomføre tilbakekjøp av omlag 4.494.096 av selskapets egne aksjer i markedet over en 12 måneders periode fra og med 9. mai 2006.

Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 250 og 1.500 kroner. Generalforsamlingen avholdes 9. mai 2006.

Styret vil på en senere generalforsamling foreslå å slette de tilbakekjøpte aksjene gjennom nedskriving av aksjekapitalen.

Det er en forutsetning for gjennomføring av tilbakekjøpet at det inngås en avtale med den norske stat om innløsning og sletting av en proporsjonal andel av statens aksjer, om lag 3.505.904 aksjer, slik at statens eierandel forblir uendret.

Strukturen og betingelsene i en slik avtale vil i hovedsak være de samme som for avtalen inngått med staten i forbindelse med forrige tilbakekjøpsprogram. Den norske stat har en eierandel på 43,82 prosent i Hydro, beregnet basert på antall utstedte aksjer.

Samlet vil inntil 8 millioner aksjer kunne bli slettet, tilsvarende omlag tre prosent av antall utestående aksjer.

Beslutningen om sletting må treffes med minst 2/3 flertall av aksjene som er representert på generalforsamlingen. Det forventes at staten vil forplikte seg til å stemme for et slikt vedtak gjennom den overnevnte avtalen.

Hydros ekstraordinære generalforsamling vedtok 1. desember 2004 en tilsvarende fullmakt om tilbakekjøp. Under denne fullmakten har Hydro kjøpt tilbake 934.400 aksjer i markedet.

Disse aksjene, samt 728.937 aksjer tilhørende den norske stat, vil bli forslått slettet på generalforsamlingen 9. mai i år. Videre foreslår styret at den resterende del av denne fullmakten trekkes tilbake, i det den erstattes av den nye fullmakten.

Aksjesplitt
Verdien av hver Hydro-aksje er vesentlig høyere enn for andre aksjer notert på Oslo Børs. Styret anser det som hensiktsmessig at Hydro-aksjen verdimessig kommer mer på linje med andre aksjer notert på Oslo Børs.

Styret foreslår derfor overfor generalforsamlingen 9. mai at Hydro-aksjen splittes, slik at én Hydro-aksje blir fem nye aksjer.

Antall utstedte aksjer, før sletting av egne aksjer og innløsning av statens aksjer, blir således endret fra 258.954.428 til 1.294.772.140 aksjer.

Hvis vedtatt, vil Hydro aksjen noteres etter splitt på Oslo Børs fra og med 10. mai 2006.

Antall aksjer som kan kjøpes tilbake i markedet i henhold til ny fullmakt for tilbakekjøp etter splitt er 22.470.482 aksjer, til aksjekurser mellom 50 og 300 kroner.

I tillegg vil inntil 17.529.518 av den norske stats aksjer kunne bli innløst og slettet slik at samlet tilbakekjøp kan bli inntil 40.000.000 aksjer.