Skip to Content
no

Styret i Statoil ASA ber om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer 

mars 27, 2006, 08:00 CEST

Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret i Statoil mulighet for å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer. Tilbakekjøp av egne aksjer vil også være et viktig virkemiddel for løpende å kunne tilpasse selskapet til en hensiktsmessig kapitalstruktur. Under forutsetning av at generalforsamlingen gir slik fullmakt, har styret i Statoil vedtatt en revidert utbyttepolitikk for selskapet, som angir mål for total kapitaldistribusjon over tid og som vektlegger at kapital kan distribueres til selskapets eiere både ved kontantutbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. Statoils reviderte utbyttepolitikk er:

”Statoils ambisjon er å utbetale et økende ordinært kontantutbytte målt i NOK per aksje. Statoil har videre til hensikt å distribuere til sine aksjonærer, gjennom kontantutbytte og tilbakekjøp av egne aksjer, et beløp i størrelsesorden 45-50 prosent av konsernets årsoverskudd i henhold til USGAAP. I det enkelte år kan imidlertid summen av kontantutbytte og tilbakekjøp utgjøre en høyere eller lavere andel av årsoverskuddet enn 45-50 prosent, avhengig av selskapets vurdering av forventet kontantstrømutvikling, investeringsplaner, finansieringsbehov og hensiktsmessig finansiell fleksibilitet.”

Under fullmakten vil styret kunne kjøpe tilbake inntil 50 000 000 av selskapets egne aksjer i perioden frem til neste ordinære generalforsamling. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 50 og 500 kroner. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en ny generalforsamling. Det er videre en forutsetning for kjøpet og slettingen av egne aksjer at statens eierandel i Statoil ASA ikke endres som følge av dette. For å oppnå dette vil det i den generalforsamling som skal beslutte sletting av de tilbakekjøpte aksjer, også bli fremmet forslag om innløsning av en andel av statens aksjer, slik at statens eierandel i selskapet opprettholdes. Staten har i dag en eierandel på 70,9 %, og den samlede sletting og innløsning vil da kunne omfatte inntil 171 798 603 aksjer (om lag 7,9% av selskapets aksjekapital).

Statoil ASA og staten ved Olje- og energidepartementet har inngått en avtale der departementet forplikter seg til å stemme for både fullmakten til å erverve egne aksjer, senere sletting av disse samt innløsning og sletting av det korresponderende antall av statens aksjer. Ved innløsning av aksjene skal Statoil ASA betale en pris til staten for hver aksje som tilsvarer volumveid gjennomsnitt av de kurser som Statoil ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet, pluss rente på NIBOR + 1%-poeng som skal kompensere for at staten får oppgjør for sine aksjer på et senere tidspunkt enn de som har solgt aksjer i markedet.

Generalforsamlingsvedtak om fullmakt til å erverve egne aksjer og kapitalnedsettelse fattes begge med minst 2/3 flertall av aksjene som er representert på generalforsamlingen.

For mer informasjon:

Lars Troen Sørensen (Investor relations): +47 906 491 44 (mobil)

Geir Bjørnstad (Investor relations USA): +47 913 923 45 (mobil)