Skip to content
no

Forlik i Horton-saken 

oktober 13, 2006, 15:00 CEST

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) inngår forlik under amerikansk lovgivning med SEC og DOJ i Horton-saken.

Statoil ASA har i Horton-saken inngått forlik med det amerikanske kredittilsynet (US Securities and Exchange Commission - SEC), det amerikanske justisdepartementet (US Department of Justice - DOJ) og den amerikanske påtalemyndigheten for the Southern District of New York (the United States Attorney’s Office for the Southern District of New York – USAO). Forliket avslutter etterforskningen gjennomført av SEC, DOJ og USAO under amerikansk rett vedrørende Statoils kontrakt fra 2002 med Horton Investments ltd. knyttet til forretningsutvikling i Iran.

Statoil har, i avtalen med DOJ og USAO, akseptert en bot på USD 10.5 millioner for overtredelse av U.S Foreign Corrupt Practises Act (FCPA). I tillegg har Statoil akseptert ansvar for bestikkelser betalt til en iransk tjenestemann i 2002 og 2003 for at denne skulle benytte sin innflytelse til å sikre Statoil en kontrakt for utbygging av fase 6, 7 og 8 av det iranske gassfeltet, South Pars, for uriktig regnskapsførsel av betalingene og for ikke ha tilstrekkelig intern kontroll til å hindre at betalingene ble foretatt. I avtalen med SEC, har Statoil akseptert en inndragning på USD 10,5 millioner.

Økokrim har tidligere etterforsket de samme faktiske forhold under norsk lov og i oktober 2004 besluttet selskapet å vedta en bot på 20 millioner NOK (USD 3 millioner) for overtredelse på straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel, som trådte i kraft den 4. juli 2003. Boten på NOK 20 millioner (USD 3 millioner) betalt til norske myndigheter kommer til fradrag i boten som skal betales under avtalen med DOJ og USAO, slik at den endelige bot som blir betalt av Statoil under avtalen vil utgjøre USD 7,5 millioner.

- Avtalene med de amerikanske myndighetene avgjør alle utestående forhold under Horton-saken i forhold til amerikansk lovgivning, sier Statoils styreleder Jannik Lindbæk.

- Horton-saken fant sted for flere år siden under selskapets tidligere ledelse og selskapet har sterkt beklaget denne saken. Vi er av den oppfatning at forlikene er til selskapets beste. Det gjør det mulig å unngå langvarige rettssaker som ville utgjøre en stor byrde for selskapet. Vi kan fortsette å styrke våre etikk- og etterlevelsesprogrammer og fokusere på våre strategier for videre vekst.

Som et selskap notert på børsene i New York og Oslo, er Statoil i tillegg til norsk lovgivning også underlagt amerikanske verdipapirlovgivning, som omfatter FCPA.

Etter at Statoils styre i september 2003 først ble kjent med utbetalingene, gjennomførte styret og deretter dets nye styreleder, Jannik Lindbæk, samt nye konsernsjef, Helge Lund, raskt tiltak for å få på plass nye retningslinjer og praksis for å sikre de høyeste standarder for åpenhet og etisk atferd.

- Vi engasjerte ekstern advokatbistand for å gjennomføre en grundig intern gjennomgang av hva som gikk galt og innførte nye og sterkere internkontroll-rutiner, samt strengere nye etiske retningslinjer og praksis, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

- Vi har samarbeidet fullt ut med SEC, DOJ og USAO gjennom hele deres etterforskning og delt resultatene fra vår interne gjennomgang med dem. I etterkant av Horton-saken har vi gjennomført omfattende tiltak for å sikre at vår forretningsvirksomhet gjennomføres i samsvar med høye etiske standarder, sier Lund.

Avtalen med DOJ og USAO er en treårig såkalt "deferred prosecution agreement" og en såkalt ’cease and desist order’ med SEC. I "deferred prosecution agreement" har Statoil også akseptert at det registreres en tiltalebeslutning (Criminal Information) ved the United States Court for the Southern District of New York for overtredelse av anti-bestikkelsesreglene og regnskapsreglene i FCPA. Dersom Statoil overholder forpliktelsene under denne avtalen over de neste tre årene, vil anklagene bli frafalt og saken avsluttet.

Avtalene innholder følgende hovedpunkter:

  • I "deferred procecution agreement" med DOJ og USAO aksepterer Statoil ansvar for de faktiske forhold som er skildret i "Statement of Facts". I SECs ”cease and desist order” aksepterer Statoil "Statement of Facts" uten å erkjenne eller avvise riktigheten av fremstillingen.
  • Statoil vedtar en samlet bot på USD 21 millioner – halvparten som en bot som skal betales under avtalen med DOJ og USAO og halvparten som inndragning under avtalen med SEC. Boten på USD 3 millioner som allerede er innbetalt til Økokrim vil komme til fradrag slik at Statoil samlet vil betale USD 18 millioner til amerikanske myndigheter.
  • Statoil skal engasjere en "compliance consultant" for en treårsperiode. Konsulenten vil ha som oppgave å vurdere Statoils internkontrollsystem og retningslinjer knyttet til overholdelse av FCPA.
  • I løpet av treårsperioden for "deferred prosecution agreement" aksepterer Statoil å samarbeide fullt ut med amerikanske myndigheter i alle saker vedrørende FCPA.
  • Ingen som er autorisert til å uttale seg på vegne av Statoil kan uttale seg offentlig i strid med innholdet i "Statement of Facts" som utgjør en del av forliksdokumentene med DOJ og USAO. Disse er registrert ved the United States Court for the Southern District of New York.


Kontaktpersoner:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 480 80 212 (mobil)
Kai Nielsen, informasjonssjef, +44 782 432 6893 (mobil)
Lars Troen Sørensen, direktør Investor relations, 90 64 91 44 (mobil)