Skip to content

World Energy Outlook –utfordring med eksplosiv vekst

november 19, 2007, 17:52 CET

 

Bilde

- Vi går ikke tom for energi, og vi går ikke  som for kapital, men vi går tom for tid, sa Dr. Fatih Birol, sjefsøkonom i det internasjonale energibyrået (IEA).

(Foto: Håkon Mosvold Larsen/StatoilHydro)

Rapportens budskap er klart og tydelig - eksplosiv vekst i Kina og India utgjør den største energiutfordringen i framtiden. Årets seminar - det tredje årlige som arrangeres av StatoilHydro – dreide seg om den nordiske lanseringen av årets World Energy Outlook-rapport (WEO), som anmoder myndigheter i hele verden om å styre energisystemene i en mer bærekraftig retning.

På talelisten under arrangementet sto blant annet Dr. Fatih Birol, sjefsøkonom i det internasjonale energibyrået (IEA), konsernsjef Helge Lund, og leder for Teknologi og ny energi, Margareth Øvrum. Lund åpnet seminaret ved å formidle StatoilHydros strategi for å takle umiddelbare og framtidige globale energiutfordringer.

Størrelse alene
Dr. Fatih Birol presenterte WEO-rapportens hovedkonklusjoner.

- Kina og India er raskt framvoksende giganter med kolossal innvirkning på verdensøkonomien og energimarkedene. De to landene er så enorme at de påvirker den globale energiforsyningen ut fra størrelse alene, sa han.

Verdens energietterspørsel forventes å øke med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med i dag. Samtidig forventes klimaendringen å øke eksponentielt.

Den raske veksten i Kina og India krever at verdenssamfunnet gjør proaktive tiltak for å styre dem i en tryggere, mer bærekraftig retning med lavere karbondioksidutslipp.

- Disse utfordringene må løses, men uten å undergrave økonomiske vekst og samfunnsutvikling i utviklingslandene, understreket Birol. 

Bilde

Det er en stor utfordring å samtidig kombinere fortsatt økonomisk vekst, bærekraftig utnyttelse av verdens energiressurser og redusere klimagassutslipp, sa konsernsjef Helge Lund.

(Foto: Håkon Mosvold Larsen/StatoilHydro)

Sjonglering
- Det er en stor utfordring å kombinere fortsatt økonomisk vekst, bærekraftig utvinning av verdens energiressurser og samtidig redusere klimagassutslippene, sier Lund.

- Ingen bransje er nærmere kjernen av energietterspørselen og klimagassproblematikken enn vår. Og ingen bransje er bedre rustet enn vår til å finne fram til progressive løsninger. Det er i vår interesse å aktivt satse på miljøtiltak som er forenlige med våre verdier.

Lund pekte på WEO-rapportens forsikring om at "vi kan styre verdenssamfunnet i en mer bærekraftig retning gjennom oppfinnsomhet og skarpsindighet."

- Vi må anerkjenne at klimaendring er et globalt problem, sa han. - Vi må bygge opp erfaring og ekspertise for å utvikle nye teknologiske løsninger, og vi må sammen forplikte oss til å utvikle nye former for energi som er industrielt og kommersielt gjennomførbare.

Teknologiske prioriteringer
StatoilHydros direktør for teknologi og ny energi, Margareth Øvrum, satte verdens kommende energisituasjon i perspektiv.

- Størstedelen av verdens voksende energietterspørsel vil fortsatt bli møtt av fossile energikilder, forklarte hun. - Verden utvinner i dag mer olje og gass enn vi finner, noe som gjør det maktpåliggende å finne nye reserver og utvinne mest mulig av våre påviste reserver.

- Verden har fremdeles betydelige konvensjonelle hydrokarbonreserver, men de er ujevnt geografisk fordelt. Det meste finnes i Midtøsten og tidligere Sovjetunionen. Samtidig står amerikanske og europeiske markeder for omkring 50 prosent av dagens etterspørsel. Innen 2030 vil EU importere to tredjedeler av sine energibehov.

Hvordan passer StatoilHydro inn i dette?
- Vår teknologiske strategi drives fram av kommersiell etterspørsel og selskapets målsettinger. En kombinasjon av teknologier og evne til å se ting i et helhetsperspektiv er våre beste kort, kommenterer hun.

I tillegg til jevn satsing på å finne og produsere hydrokarboner, satser StatoilHydro aktivt på lovende teknologier innen ny energi.

- Vi søker etter forretningsmuligheter der vi kan bruke de konkurransedyktige teknologiske fordelene vi allerede har etablert innen reservoar-, offshore- og materialteknologi. Vi skal gå stegvis fram, slik vi har gjort i olje- og gassindustrien til havs.