Skip to content

Innstilling til ny organisasjon offshore og på landanlegg

juni 5, 2008, 12:00 CEST
Bilde

Konserndirektør Hilde Merete Aasheim

Forslaget til ny organisasjonsmodell vil nå bli drøftet med alle de ansattes foreninger i det sentrale samarbeidsutvalget i StatoilHydro.

Omstillings- og integrasjonsarbeidet har som mål å skape en reell integrasjon av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet, og utvikle en ny, felles kultur i hele selskapet.

– Målsettingen for denne fasen av integrasjonsarbeidet er å styrke de operative deler av StatoilHydros virksomhet, skape en felles kultur og utnytte til fulle den samlede kunnskap og erfaring selskapet besitter, sier konserndirektør Hilde Merete Aasheim, som leder integrasjons- og omstillingsarbeidet.

– Integrasjonsprosessen er et viktig virkemiddel for å forbedre driften og styrke innsatsen innen helse, miljø og sikkerhet på plattformer og landanlegg. Det skal vi gjøre ved å ta i bruk beste praksis fra begge organisasjonene og etablere mer standardiserte arbeidsprosesser på tvers av organisasjonen, sier hun

Planleggingen av integrasjons- og omstillingsarbeidet har vært ledet av en gruppe med representanter for selskapets ledelse og de ansattes foreninger. Det er foretatt omfattende konsekvensvurderinger av alternative løsninger underveis.

Det er enighet med alle de ansattes foreninger i integrasjonsgruppen om modellene som er valgt for gassbehandlingsanlegg, raffinerier og terminaler.

Når det gjelder ny organisasjonsløsning for offshorevirksomheten og basedrift stiller foreningene IndustriEnergi, NITO og Tekna seg positive til den foreslåtte løsningen, men avventer sin endelige tilbakemelding inntil konsekvensvurderingen er sluttført. SAFE/ YS har varslet at foreningen ikke støtter valget av driftsmodell.

Bilde

Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen (Foto: Øyvind Hagen)

Endelig beslutning om ny organisasjonsmodell vil bli tatt av selskapet etter at de ansattes representanter har fått anledning til å fremme sine synspunkter på den foreslåtte modellen. StatoilHydro tar sikte på at endelig formell behandling er avsluttet i løpet av juni 2008. Tempoet i omstillingsarbeidet vil bli fastsatt ut fra hensyn til sikker og effektiv drift.

Denne fasen av omstillingsarbeidet omfatter de deler av selskapets virksomhet som ikke var omfattet av integrasjonsprosessen i 2007. Nærmere 7300 ansatte er omfattet av denne fasen av integrasjonen. Den første fasen av integrasjonsprosessen ledet fram mot etableringen av StatoilHydro 1. oktober 2007 og omfattet rundt 9.000 ansatte.

Modellen som er valgt hviler på en grunnleggende trygghet for medarbeiderne:

Alle ansatte er sikret jobb i den nye organisasjonen
Alle som har sokkelkontrakt vil kunne beholde kontrakten hvis de ønsker det. Alle som er ansatt på landanlegg er sikret fortsatt ansettelse der
Ingen tvungen geografisk flytting (bosted)

– Ledelsen og de ansattes foreninger har hatt felles målsettinger for integrasjons- og omstillingsarbeidet. Det har vært et godt samarbeid om løsninger som vil styrke StatoilHydro. Jeg vil berømme de ansattes representanter for meget konstruktiv innsats i denne grundige prosessen som har pågått siden desember 2007. De har gitt viktige bidrag til de løsninger som er valgt, sier konserndirektør Hilde Merete Aasheim

Naturgass- og foredlingsanlegg og terminaler
I forretningsområdene Naturgass og Foredling og markedsføring er det utviklet organisasjonsløsninger som styrker grunnlaget for sikker og effektiv drift av gassbehandlingsanleggene på Kårstø og Kollsnes og foredlingsanleggene og terminalene på Mongstad, Tjeldbergodden, Kalundborg og Sture.

Bilde

Produksjonsskipet Åsgard A i Norskehavet (Foto: Øyvind Hagen)

Omorganiseringen vil gjøre grenseflater mot andre forretningsområder tydeligere, roller og ansvarsområder vil bli klarere, og likt arbeid skal gjøres likt på alle landanlegg.

Dette vil gi bedre effektivitet i arbeidet, og det vil gi innsparinger i driften. Effektivisering og innsparinger vil komme eierne av anleggene til gode og skape en mer fleksibel og robust organisasjon med økte muligheter for StatoilHydros ansatte.

Utnytter kompetanse og erfaring fra hele sokkelen

Omstillingsarbeidet for StatoilHydros virksomhet på sokkelen tar utgangspunkt i en omfattende analyse som omfatter alle selskapets installasjoner. Representanter for ledelse og ansatte fra alle berørte enheter og installasjoner har bidratt i prosessen.

Det sammenslåtte StatoilHydro er en av verdens største offshore driftsorganisasjoner. Selskapet har gjennom om lag 40 år utviklet en virksomhet bestående av 31 installasjoner på norsk sokkel og et unikt erfarings- og kunnskapsgrunnlag for drift av offshorevirksomhet. Omfanget av selskapets offshorevirksomhet gir grunnlag for utveksling og læring på tvers i organisasjonen med sikte på å ivareta sikkerheten på en bedre måte og utvikle nye driftsformer som legger grunnlag for en optimal utnyttelse av petroleumsressursene.

Bilde

Konserndirektør Tore Torvund

– Våre analyser og erfaringer fra alvorlige hendelser den siste tiden viser at vi har betydelig forbedringspotensial i deler av vår virksomhet. Samtidig er det store forskjeller mellom ulike enheter med hensyn til organisering, arbeidsprosesser for daglig drift og resultater. Vår målsetting er å utnytte den erfaring og kunnskap som finnes i vår egen organisasjon for å etablere en felles kultur og felles arbeidsprosesser. De endringene vi vil gjøre er viktige for at StatoilHydro fortsatt skal være den beste operatør i alle faser av virksomheten på norsk sokkel, sier konserndirektør Tore Torvund som leder Undersøkelse & Produksjon Norge.

Økt fokus på vedlikehold
Selskapet vil innføre en ny og mer ensartet organisering av selskapets offshorevirksomhet med felles arbeidsprosesser, etterlevelse av beste praksis, klarhet i roller og ansvar, samt god planlegging og vedlikeholdsstyring.

StatoilHydro skal selv forestå alle lederfunksjoner og ordinære drifts- og vedlikeholdsoppgaver offshore.

Forholdet mellom oppgaver selskapets egne ansatte utfører og det som utføres av leverandører vil i hovedsak forbli som i dag.

StatoilHydro viderefører egen forpleining på de plattformer der dette er modellen i dag.

Den nye organiseringen er særlig rettet mot å gi økt prioritet for driftsoppgaver og vedlikehold. Samtidig er det et mål å etablere en mer systematisk og planmessig organisering av ikke-kritiske vedlikeholdsoppgaver. Alle sikkerhetskritiske funksjoner vil bli utøvd på den enkelte installasjon. De fleste ansatte i offshoreorganisasjonen vil fortsatt ha tilhørighet til en spesifikk installasjon, men det legges til rette for en større grad av fleksibilitet og mobilitet av personell mellom installasjonene innenfor de tre driftsområdene på norsk sokkel.

– Hensikten med organisasjonsmodellen for vedlikehold er å øke oppmerksomheten rundt det sikkerhets- og produksjonskritiske vedlikeholdet og øke selskapets evne til å mobilisere ressurser til viktige vedlikeholdsoppgaver på en fleksibel måte. Et annet siktemål er å øke den langsiktige planmessigheten i vedlikeholdsarbeidet, sier Torvund.

Det er også anbefalt at offshore ingeniørstillinger i fremtiden tilføres StatoilHydros landorganisasjon. Der mengden av oppgaver som krever ingeniørkompetanse tilsier det, kan ingeniører gå i offshorerotasjon. Målsettingen er å forbedre samspillet med øvrig landorganisasjon og leverandører, samt sikre en mer hensiktsmessig fordeling av oppgavene mellom hav og land.

Det blir mindre endringer for organisering av selskapets logistikkfunksjoner.

Virkemidler
– Omstillingsprosessen vil frigjøre kapasitet i selskapet og legge grunnlaget for en mer optimal anvendelse av selskapets samlede kompetanse. Den frigjorte kapasiteten vil bli håndtert gjennom bruk av frivillig tidligpensjon og styrking av prioriterte oppgaver offshore, sier Hilde Merete Aasheim.

Ansatte som fyller 58 år innen 31. desember i år får anledning til tidligpensjonering på samme vilkår som gjaldt for ansatte omfattet av første del av integrasjonsprosessen. 225 ansatte på gassbehandlingsanlegg, raffinerier og terminaler vil være berettiget til ordningen. På offshoreinstallasjoner og forsyningsbaser er tallet om lag 700. Tidligste tidspunkt for fratredelse vil være 1. april 2009.

Selskapet vurderer at det er fullt mulig å ivareta sikker og effektiv drift av selskapets offshoreaktiviteter selv om samtlige skulle takke ja til tilbudet.

For å stimulere til en reell integrasjon vil medarbeiderne i offshorevirksomheten få anledning til å melde interesse for minst to stillinger i den nye organisasjonen. Ansatte som melder interesse for stilling på en ny installasjon vil bli gitt en engangsutbetaling på 60.000 kroner. I samråd med de ansatte er det også etablert ordninger for å kompensere for flytting av stilling fra hav til land og eventuell endring i rotasjonsordning. Det vil også bli etablert ordninger for kompetanseutvikling for de ansatte.