Skip to content

Granskingsrapport overlevert Økokrim

oktober 7, 2008, 13:26 CEST

Den eksterne granskingen av Hydro Olje og Energis internasjonale virksomhet er fullført og resultatet er i dag presentert for Økokrim.

Tore Torvund og Morten Ruud går med virkning fra i dag ut av sine nåværende posisjoner og konsernledelsen i StatoilHydro. Fratredelsen har bakgrunn i de forhold som er omtalt i granskningsrapporten. Øystein Michelsen er i dag konstituert som konserndirektør for Undersøkelse og Produksjon Norge, og Helga Nes som konserndirektør for Prosjekter. Begge går inn i StatoilHydros konsernledelse.

Rapporten påpeker at Norsk Hydro ikke orienterte Statoil om problematiske forhold i forbindelse med en gjennomgang (due diligence) av selskapenes virksomhet før fusjonen.

Statoil ble 26. september 2007 informert om mulige konsulentavtaler og transaksjoner knyttet til det tidligere Hydro Olje og Energis virksomhet i Libya som kunne være i strid med norsk og internasjonal korrupsjonslovgivning. Konsernsjef Helge Lund besluttet i samråd med det daværende Statoils styre å iverksette en ekstern gransking av blant annet disse forholdene.

Det norske advokatfirmaet Simonsen DA og det amerikanske advokatfirmaet Sidley Austin LLP har nå avsluttet en ekstern gransking av disse og andre forhold med høy risiko for korrupsjon knyttet til det tidligere Hydro Olje og Energi. Granskingen har omfattet virksomhet i 33 land.

Granskingsrapporten ble i dag overlevert Økokrim samtidig med at Norsk Hydro ASA overleverte sin granskingsrapport. StatoilHydros rapport blir i dag også overlevert det amerikanske justisdepartementet, US Department of Justice (DOJ), og det amerikanske kredittilsynet, Securities and Exchange Commission (SEC).

Arbeidet med granskingen har vært omfattende. Granskingsutvalget har gjennomgått mer enn 1,4 millioner dokumenter og intervjuet og mottatt informasjon fra 76 vitner. I tillegg er det gjennomført en omfattende regnskapsundersøkelse. Granskingsgruppene i selskapene har samarbeidet om datainnsamling og intervjuer.

Rapporten beskriver fakta om forhold som kan være problematiske i forhold til norsk og amerikansk korrupsjonslovgivning. I henhold til mandatet trekker ikke granskingsutvalget juridiske konklusjoner i sin rapport.

Rapporten omtaler i tillegg til enkelte forhold i Kurdistan og Angola, totalt fem ulike forhold knyttet til det tidligere Hydro Olje og Energis virksomhet i Libya:

Gammudi- og Vexol-avtalene

I forbindelse med oppkjøpet av Saga ble Hydro kort tid før gjennomføring av fusjonen 1. januar 2000, gjort oppmerksom på to konsulentavtaler:

  • Én avtale med Abdularazzag Khalifa Gammudi på 75.000 USD per år for ”råd og assistanse” med en betaling på 700.000 USD ved terminering.
  • Én avtale med Vexol SA, et selskap kontrollert av Gammudi, med et suksesshonorar på 6,5 millioner USD knyttet til tildeling av to blokker fra det nasjonale libyske oljeselskapet (National Oil Corporation – NOC).

Hydro ble to dager før gjennomføring av fusjonen med Saga (30. desember 1999) orientert av NOC om at lete- og produksjonsdelingsavtalen for de to blokkene var klar for signering.

I granskingsrapporten heter det at ”Hydro (…) mente det var stor sannsynlighet for at Gammudi var en mellommann for en eller flere offentlige tjenestemenn i Libya”. Hydro besluttet derfor – uten å informere libyske myndigheter – at de ikke ville akseptere blokkene og startet i stedet en prosess for å selge seg ut av Libya. Dette ville kreve godkjennelse av NOC.

Hydro inngikk en ny avtale med Vexol om å betale 6,5 millioner USD for ”tidligere utførte tjenester”. I granskingsrapporten heter det imidlertid at ”materiale knyttet til interne diskusjoner i Hydro viser at ett viktig formål – om ikke dét overordnede formål – med avtalen var å sikre Gammudis assistanse i å få NOC til å godkjenne salg av Norsk Hydros libyske eierandeler” (i lisensene Mabruk og Murzuq). Hydro fikk slik godkjennelse av NOC, og totalt 6,5 millioner USD ble betalt til Vexol i perioden frem til mars 2001. Eierandelene ble imidlertid ikke solgt. I 2001 revurderte Hydro sin posisjon i Libya, og selskapets styre besluttet i september 2001 å beholde sine eierandeler i landet.

Konsulentavtalen med Gammudi ble avsluttet, etter at til sammen 925.000 USD ble utbetalt med siste innbetaling i august 2001. Totalt har Hydro gjennom sine avtaler med Gammudi og Vexol betalt 7,425 millioner USD.

Mabruk-lisensen

Saga hadde i forbindelse med inntreden i Mabruk-lisensen i 1994 inngått en avtale som forpliktet selskapet til å betale operatøren 5,5 millioner USD for ”datainnsamlings- og studiekostnader”. Da Hydro overtok Saga gjensto det å betale ca 1,7 millioner USD, hvilket sammen med 250.000 USD i ”overhead-kostnader” ble utbetalt fra Hydro i september 2000. I rapporten heter det at ”tilgjengelig bevis indikerer at operatøren brukte (libyske) konsulenter i forbindelse med tildeling og drift av lisensene” og at Hydro var kjent med dette.

Murzuq-lisensen

Operatøren for Murzuq-lisensen hadde inngått en avtale med en konsulent registrert på De britiske jomfruøyene om betaling av et suksesshonorar på 1,5 millioner USD etter at NOC godkjente en utvidelse av lisensen. Slik godkjenning fant sted i juli 2000, og Hydro betalte sin andel av konsulenthonoraret på 300.000 USD i desember samme år.

Sent i 2001 foreslo operatøren å betale 4,5 millioner USD til en annen konsulent registrert på De britiske jomfruøyene for å sikre godkjennelse av feltutviklingsplaner. Hydro motsatte seg dette. Hydro ble i juni 2002 informert av operatøren om at konsulentavtalen var inngått og mottok senere en faktura på 900.000 USD for sin andel av avtalen. Hydro nektet å betale.

Kompensasjon til styringskomitémedlemmer

Alle lisenser i Libya har en styringskomité med tre medlemmer, hvorav to er ansatt i og utnevnt av NOC. Senest i 2001 ble Hydro-ansatte kjent med at disse komitémedlemmene fikk kompensasjon utbetalt til konti utenfor Libya. I 2005 protesterte Hydro mot slike betalinger og nektet å betale. Kompensasjon til styringskomitemedlemmer ble formelt godkjent av NOC i 2006.

Gjennomgang av virksomhet før fusjonen

I forbindelse med den gjensidige gjennomgangen av selskapenes virksomhet (due diligence) forut for fusjonen, utvekslet partene informasjon relatert til etterlevelse av antikorrupsjons-bestemmelser under norsk og amerikansk lovgivning. De forholdene som er omtalt i granskingsrapporten ble ikke gjort kjent for Statoil i denne prosessen, tross gjentatte muligheter til å gjøre dette.

Vurderinger og konsekvenser

StatoilHydro har på bakgrunn av de forhold som er omtalt i rapporten vurdert konsekvenser i forhold til selskap og personer som har vært involvert.

Eventuelle konsekvenser av manglende informasjon overført fra Hydro til Statoil i fusjonsprosessen er fortsatt et utestående forhold mellom selskapene.
Det er enighet med Tore Torvund og Morten Ruud om at de går ut av sine posisjoner i konsernledelsen og selskapet vil sammen med Torvund og Ruud definere fremtidige arbeidsoppgaver for dem i selskapet.

Anders Kullerud, som i dag er leder av konsernstaben for integritet og samfunnsansvar, vil fortsette i selskapet, men har selv bedt om å få avløsning fra sin stilling og vil gå over i en annen rolle i StatoilHydro.

Kontaktpersoner

Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad,
telefon +47 22 97 22 88 (kontor), +47 48 08 02 12 (mobil)

Informasjonssjef Kjersti T. Morstøl,
telefon + 47 22 97 22 86 (kontor), + 47 91 78 28 14 (mobil)

Downloads