Skip to content

Aasta Hansteen og Polarled til myndighetsgodkjenning

januar 8, 2013, 17:04 CET
Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel, ved overleveringen av PUD for Aasta Hansteen-feltet.  (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Dermed tas et nytt skritt i utviklingen av petroleumsaktiviteten i Norskehavet. Polarled er tidligere kjent som Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI).

- Vi er svært fornøyd med å ta enda et skritt i å utvikle aktiviteten i Norskehavet sammen med våre partnere. Aasta Hansteen vil være den første dypvannsutbyggingen i Norskehavet, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel.

- Dette åpner samtidig opp for at eksisterende og nye funn kan knyttes til.Utbyggingen vil også gi store ringvirkninger i nord, fortsetter Michelsen.

Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad, Statoils nye driftsområde i nord. Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.

Gassfeltet planlegges utbygd med en Spar-plattform, som den første på norsk sokkel. Spar er en flytende installasjon bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen.

Installasjonen har et konvensjonelt dekk med prosesseringsanlegg. Stigerørene som tar gass-strømmen fra havbunnen opp til plattformen og ut til Polarled vil være rene stålrør og de første av sitt slag på norsk sokkel. Skroget vil inneholde lagertanker for kondensat. Kondensatet vil lastes over på shuttle-tankere på feltet.

Plattformen har ekstra vekt- og arealkapasitet og ledige slisser for nye stigerør slik at nye funn kan kobles på Aasta Hansteen.

Feltet ligger utenfor etablert infrastruktur og på 1.300 meters vanndyp.

Investeringen i Aasta Hansteen-utbyggingen er estimert til 32 milliarder norske kroner (løpende).

Polarled åpner opp for gass i Norskehavet

Polarled er en ny 480 kilometer lang gassrørledning fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Rørledningen er løsningen for å bygge ut Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet.

Bilde

Eldar Sætre, Statoils konserndirektør for midt- og nedstrømsvirksomhet.

– Polarled vil åpne opp en ny region og legge til rette for videre letevirksomhet og utvikling av fremtidige funn i området. Dette er et viktig bidrag for å opprettholde norsk sokkels rolle som langsiktig og pålitelig leverandør av gass, sier Eldar Sætre, Statoils konserndirektør for midt- og nedstrømsvirksomhet.

Prosjektet omfatter utvidelse av det Shell-opererte gassanlegget på Nyhamna. Et eget rør mellom Polarled og Kristin-plattformen vil knytte ny infrastruktur opp mot eksisterende infrastruktur på Haltenbanken (Åsgard Transport).
I tillegg skal det forberedes for tilkobling av eksisterende og fremtidige funn i området.

Verdens dypeste

Rørledningen er 36 tommer og vil på det dypeste ligge 1.300 meter under havoverflaten. Dette er det dypeste en olje/gass-rørledning med så stor dimensjon noen gang er lagt på verdensbasis.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Investeringen i Polarled-prosjektet er estimert til 25 milliarder norske kroner (løpende).

Ringvirkninger og muligheter

Statoil har ambisjoner om å skape lokale og regionale ringvirkninger og har sammen med leverandørnettverket PetroArctic tidlig kartlagt mulighetene for konkurransedyktige leveranser fra nordnorske miljø og andre tilbydere i leverandørindustrien.

I løpet av våren 2013 skal Statoil tildele hovedkontrakter for dekk, undervannsanlegg, rør, rørlegging, marine operasjoner og boring. Siden kommer det også kontraktsmuligheter når feltet kommer i drift.

– De største og mest langvarige ringvirkningene kommer erfaringsmessig i driftsfasen. Vi ønsker at utviklingen av Aasta Hansteen-feltet skal bidra til industriutvikling i nord, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Hovedkontraktene for Aasta Hansteen-prosjektet vil basere seg på studier gjennomført av norske og internasjonale leverandører.

Bilde