Skip to Content
no

Gigantisk verdiskaper

november 3, 2014, 07:32 CET
Bilde

Utbyggingens første fase kan gi 51.000 årsverk knyttet til norske leveranser. Feltet kan samlet gi 1350 milliarder kroner i inntekter. Prosjektet vil gi ny kunnskap, nye løsninger og nye muligheter.

– Johan Sverdrup representerer alt vi står for som industri , og vår tro på fremtiden. Dette blir et gigantprosjekt som vil sikre energiforsyning, arbeidsplasser  og gi store ringvirkninger og verdier for det norske samfunnet, industrien og partnerskapet bak utbyggingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel i Statoil.

Bilde

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

Johan Sverdrup er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet, og blant de største utbyggingsoppgavene i årene framover. Nå legges konsekvensutredning for feltet og kraftløsning ut på høring.

Høy norsk andel

Utbyggingen av første fase av Johan Sverdrup-feltet er antatt å skape  rundt 51.000 årsverk nasjonalt, av dette er hele 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter i Norge og ca 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter.

I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil gi  2.700 årsverk, og ved full feltutbygging forventes 3.400 årsverk.

Estimater fra Agenda Kaupang, viser at norsk leverandørindustri vil kunne oppnå over 50 prosent av oppdragene i byggefasen, og rundt 90 prosent i driftsfasen.

– Det er svært viktig for Johan Sverdrup-utbyggingen at norsk leverandørindustri posisjonerer seg godt for mulighetene som ligger her, sier Nylund.

Et nytt kapittel

Et foreløpig anslag viser at  den samlede produksjonsinntekten kan bli hele 1350 milliarder kroner over 50 år (1). Av dette vil selskapsskatt alene kunne gi staten  670 milliarder i direkte inntekter.

De totale investeringene for første utbyggingsfase er 100 – 120 milliarder kroner (2) og en produksjon i området 315.000 – 380.000 fat per dag.

I et 50-årsperspektiv blir Johan Sverdrup et langtidsprosjekt som flere generasjoner vil modne fram og drifte. Det 200 kvadratkilometer store feltet skal bygges ut trinnvis. I dag jobber partnerskapet med ulike scenarier for utbygging av de ulike fasene for å sikre at første byggetrinn gir grunnlag for  en helhetlig utbygging.

– Vi legger opp til en trinnvis  feltutbygging hvor ulike installasjoner knyttes opp mot et felles feltsenter. Slik sikrer vi kontinuitet og helhetlig ressurssutnyttelse. Dette for å generere størst mulig verdiskapning, sier Nylund.

Avhengig av fremtidige valg av kapasitet og tekniske løsninger tilsier et tidlig estimat  på 170 – 220 milliarder kroner for en full utbygging. Daglig produksjon vil ligge på 550.000 – 650.000 fat per dag.

Johan Sverdrup ligger i et modent og utredet område. De mest sentrale miljømessige forholdene for feltet er at utbyggingen får strøm fra land, at produsert vann vil bli renset og reinjisert til reservoaret, samt at kaks boret med oljebasert væske enten vil tas til land eller renses og slippes ut offshore. Dette er i henhold til regelverket og det vil bli søkt om tillatelse.

Konsekvensutredningen er en del av planen for utvikling og drift som forventes behandlet i Stortinget på nyåret, basert på forventet beslutning i partnerskapet i begynnelsen av februar 2015.

- - -
1) 2014
2) 2013

Konsekvensutredning

En viktig milepæl for første fase av planleggingen av den store feltutbyggingen er nådd: Konsekvensutredningenene for hele feltet, for kraftløsningen og for eksportløsninger er klare for høring.

Det er første del av henholdsvis plan for utbygging og drift (PUD), plan for anlegg og drift (PAD) av kraftoverføringsanleggene og plan for anlegg og drift (PAD) av eksportløsningene.

Disse overleveres Olje- og energidepartementet (OED) på nyåret for behandling i Stortinget. Da gjøres også investeringsbeslutningen.

 

Partnere

Utvinningstillatelse 501: Lundin Norway (operatør - 40 %), Statoil (40 %), Maersk Oil (20 %)

Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør - 40 %), Petoro (30 %), Det norske oljeselskap (20 %), Lundin Norway (10 %)

Utvinningstillatelse 502: Statoil (operatør - 44,44 %), Petoro (33,33 %), Det norske oljeselskap (22,22 %)