Digitale operasjonsstøttesentre bidrar til økt produksjon

7. januar 2019 12:06 CET | Sist endret 7. januar 2019 12:21 CET
Kjell-Børge Freiberg og Arne Sigve Nylund
Olje- og energiminister Kjell Børge-Freiberg (t.v.) og Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge. (Foto: Ole Jørgen Bratland /Equinor ASA)

På få måneder har støttesentrene som skal bidra til høyere verdiskaping, økt sikkerhet og lavere utslipp fra Equinors installasjoner på norsk sokkel gitt gode resultater fra de første feltene som er koblet mot land.

I dag, 7. januar, blir to sentre på Sandsli i Bergen formelt åpnet av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Equinor har satt en ambisjon om å øke verdiskapingen fra felt på norsk sokkel med mer enn to milliarder dollar fra 2020 til 2025 blant annet gjennom etablering av operasjonsstøtte fra land (Equinor-andel før skatt).

Nytt av året er at oppfølging av energiforbruk for å redusere CO2-utslipp fra operasjoner på sokkelen styrkes gjennom støtte fra de digitale sentrene.

Innen 2021 skal alle Equinor-felt på norsk sokkel støttes fra landsentrene, som er bemannet i Bergen, Stavanger og Stjørdal.

– Fasiten så langt viser økt produksjon og økt inntjening fra feltene Grane, Gina Krog og Åsgard, som har vært koblet mot det integrerte operasjonsstøttesenteret siden september. Nå har vi også knyttet Aasta Hansteen og Norne opp mot senteret. Og vi har da så vidt startet innfasingen av våre 40 installasjoner mot IOC, så potensialet videre er stort, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– De gode resultatene oppnås gjennom produksjonsoptimalisering, bedre tilstandsovervåking og operativ støtte til sikker drift i havet. IOC vil også være relevant for landanleggene og vår internasjonale virksomhet, sier Nylund.

IOC-senteret blir sentral i å redusere utslipp av CO2 fra sokkelen. Equinor har gjennomført over 300 energiforbedringstiltak på installasjoner på norsk sokkel fra 2008 og fram til i dag. Dette har så langt gitt en årlig reduksjon i utslipp på nesten 1,6 millioner tonn CO2. Selskapet har som mål å redusere utslippene med 3,2 millioner tonn årlig innen 2030. Ytterligere energieffektivisering og nye energiløsninger skal bidra til å nå målet.

Egil Hustvedt viser Aasta Hansteens digitale tvilling
Egil Hustvedt demonstrerer Aasta Hansteen-feltets digitale tvilling. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor ASA)

- Vi har satt oss tøffe mål for å endre og fornye norsk sokkel for fortsatt høy verdiskaping og lave utslipp de neste tiårene. Vi har effektivisert driften, økt produksjonen, redusert våre CO2-utslipp og modnet fram en meget lønnsom prosjektportefølje. Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi vil gjøre det mulig å utvinne ressurser som i dag ikke er lønnsomme, sier Nylund.

IOC skal også forbedre samarbeidet med leverandører og partnere samt forsterke kunnskapsdeling i organisasjonen.

-IOC gir oss nye digitale verktøy som bidrar til raskere og bedre beslutninger i tett samhandling mellom drift i havet og landsstøttesenteret. Det viktigste målet er å drive installasjonene våre sikkert og optimalt hver eneste dag, samt at vi kan identifisere utfordringer og hindre stopp i driften før disse inntreffer, sier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

Det andre senteret som åpnes formelt i dag, Geo Operations Centre (GOC), skal sikre mer effektiv og bedre geologifaglig styring av boreoperasjoner, og gi kostnadsbesparelser og økt personsikkerhet. Monitorering og styring av brønnbanene som skal bores på sokkelen, flyttes fra installasjonene i havet og fra de ulike miljøene på land, til ett felles operasjonssenter for geofag. GOC er ventet å gi årlige besparelser på 270 millioner kroner.

- Dette er en helt ny måte å jobbe på og er en av de største endringene vi har gjort innenfor petroleumsteknologi og geologi de siste 20 årene. GOC vil utnytte ny teknologi og bidra til en digital fremtid, der oppgaver utføres og erfaring oppnås og deles på smarte måter, sier Hove.

* Du finner nedlastbare bilder via lenkene i teksten over.

Relaterte sider og nedlastinger

  • IOC er et støttesenter som gjennom digitalisering skal bidra til å øke produksjonseffektiviteten, produksjonspotensialet og energieffektiviteten på felt vi opererer på sokkelen.
  • IOC-senteret skal jobbe proaktivt ved å samle tverrfaglige ressurser som kan bruke utvidet dataintegrasjon, visualisering, analyse og ny teknologi for å støtte Equinors installasjoner i enda større grad enn i dag.
  • Senteret skal gjøre data tilgjengelig i et mer brukervennlig format som kan gi driftsorganisasjonen på land og i havet enda bedre beslutningsunderlag og støtte.
  • Feltene Gina Krog og Grane i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet ble knyttet opp til IOC i september.
  • I januar ble også Aasta Hansteen og Norne i Norskehavet knyttet til IOC. Etter hvert skal alle Equinor-opererte felt støttes fra senteret.

Dette er GOC (Geo Operations Centre):

  • Geo-operasjonell oppfølging har tradisjonelt vært gjort ute på installasjonen i havet og på de ulike kontorstedene. Nå samles all denne oppfølgingen i et felles senter.
  • GOC vil gi økt personsikkerhet og kostnadsbesparelser som følge av redusert behov for transport og opphold på installasjonene. Sikkerheten under boring opprettholdes og styrkes med å ha tilgang på kvalifisert personell i senteret hele døgnet.
  • Det vil bli en gradvis innfasing av alle feltene på norsk sokkel mot GOC, med unntak av HPHT-felt (høyt trykk og høy temperatur).
  • I løpet av 2019 skal alle driftsbrønner på norsk sokkel følges opp fra GOC.