Equinor lanserer maritime klimaambisjoner

8. juni 2020 08:00 CEST | Sist endret 8. juni 2020 12:03 CEST
Foto av havoverflaten
(Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA)

På FNs internasjonale dag for verdens hav lanserer Equinor ambisjoner for å redusere egne utslipp fra skip, og for hvordan selskapet skal bidra til å avkarbonisere skipsfart.

Equinors maritime klimaambisjoner er en del av selskapets klimaveikart som ble lansert 6. februar 2020. Klimaveikartet skal sikre selskapet en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Maritim sektor representerer 6 % av de totale klimagassutslippene i Norge og 2-3 % av globale utslipp. Equinor er både produsent og leverandør av drivstoff til maritim sektor, og har en betydelig global maritim aktivitet med omkring 175 fartøy på kontrakt for selskapet til enhver tid. 

– Equinor har, som produsent og bruker av maritimt drivstoff, en betydelig mulighet til å bidra til avkarboniseringen av skipsfarten. Fra vår posisjon på norsk sokkel skal vi utvikle nye løsninger som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner sammen med den maritime næring sier Irene Rummelhoff konserndirektør for Markedsføring midstrøm og prosessering (MMP) i Equinor.

For Equinors maritime virksomhet er ambisjonen:

 • Innen 2030: Halvere maritime utslipp i Norge sammenliknet med utslippene i 2005.
 • Innen 2050: Halvere globale utslipp sammenliknet med utslippene i 2008. 

Ambisjonene for den maritime virksomheten er i tråd med målene til den Internasjonale sjøfartsorganisasjonen for global skipsfart (IMO) og mål satt av norske myndigheter. 

Som leverandør av drivstoff til maritim sektor er Equinors ambisjon:

 • Innen 2030: Trappe opp produksjon og bruk av lavkarbondrivstoff.
 • Innen 2050: Betydelig øke produksjon og bruk av nullutslippsdrivstoff.

Equinor har jobbet systematisk for å redusere karbonintensiteten gjennom utvikling av nye fartøytyper og bruk av alternative drivstofftyper i nært samarbeid med industrien. Equinor har vært pioner for bruk av LNG som drivstoff, og vi tar i løpet av 2021 i bruk LPG som drivstoff i stor skala.

Nye hybridbatterisystem er tatt i bruk på 19 forsyningsfartøy på kontrakt for Equinor på norsk sokkel, og neste generasjon fartøy med kombinasjonsdrivstoff innføres i flåten fortløpende. Selskapet har også i samarbeid med den maritime industrien startet utviklingen av verdens første forsyningsskip på utslippsfri ammoniakk.

Portretter av Irene Rummelhoff og Kjetil Johnsen
Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring midstrøm og prosessering (MMP), og Kjetil Johnsen, direktør for Shipping, skipsteknologi og vetting.

Equinor vil fortsette å støtte opp om utvikling av lavkarbondrivstoff til næringen. I en mellomfase vil bruk av batterier, hybridløsninger og LNG- og LPG-løsninger bli tatt i bruk. Etter hvert er ambisjonen å utvikle verdikjeder for nullutslippsdrivstoff til maritim sektor som gradvis skal ta over for lavkarbondrivstoff.

– Equinor vil spille en viktig rolle i å utvikle nye nullutslippsdrivstoff til skipsfarten, som for eksempel hydrogen og ammoniakk i kombinasjon med karbonfangst og lagring. Som en stor, maritim aktør og produsent av maritimt drivstoff kan vi bidra til å etablere nye verdikjeder i sektoren, for eksempel gjennom pilotprosjekt sammen med andre aktører. Vi ser dette som en spennende forretningsmulighet som passer inn med selskapets strategi, teknologiske fortrinn og Norges rolle som laboratorium for ny, maritim teknologi, sier Rummelhoff.  

Equinor har identifisert følgende områder for utvikling av nullutslippsdrivstoff for maritim sektor:

 • Øke andelen biodrivstoff i marint drivstoff.
 • Utvikle ammoniakk og hydrogen fra naturgass i kombinasjon med karbonfangst og lagring eller ved elektrolyse av vann fra fornybar kraft. 

– En vellykket utvikling av nullutslippsdrivstoff til maritim sektor vil kreve et tett samarbeid mellom industrien, skipsredere, teknologileverandører, internasjonale organisasjoner og myndigheter. Dersom vi lykkes, vil vi kunne gjøre skipsfarten utslippsfri og bidra til en mer bærekraftig utnyttelse av verdenshavene, sier Kjetil Johnsen, direktør for Shipping, skipsteknologi og vetting.

– Fra 2015 har Equinor foretatt en gradvis fornyelse av sin tankskipflåte. Denne utskiftingen er et viktig bidrag til å nå de ambisjonene Equinor har satt. Vi forventer at den totale karbonintensiteten for tankskipflåten vil bli redusert med 45 % i 2025 i forhold til 2008, sier Johnsen.

Relaterte sider

Fakta

 • Fra 2015 har Equinor foretatt en gradvis fornyelse av sin tankskipflåte. Det er inngått langtidskontrakter for ca. 30 moderne energieffektive skip med flere norske og internasjonale rederier. I tillegg har vi inngått avtaler for langsiktig beskjeftigelse av ytterligere 10 skip som vil komme i drift i perioden 2020-2022. 
 • Fire av skipene er siste generasjons bøyelastere som bruker LNG som drivstoff. Skipene kan også bruke gjenvunnet oljedamp (LVOC) sammen med LNG som drivstoff. Dette er ny teknologi og skipene er de første i verden med å ta i bruk dette.
 • Sju av skipene er for frakt av LPG (VLGC – Very Large Gas Carriers og MGC – Medium Gas Carriers) og hvor LPG også skal brukes som drivstoff. LPG-skipene vil komme i drift i 2021-2022 og vil være noen av de første i verden på dette området. 
 • Ved å ta i bruk skip som bruker gass (LNG, LPG og LVOC) som drivstoff forberedes også senere bruk av andre lavkarbondrivstoff slik som ammoniakk, biogass og annet.
 • Siden 2011 har Equinor kuttet CO2-utslippene innen logistikk rettet mot norsk sokkel med 750.000 tonn. Vår ambisjon er å halvere utslippene i forsyningskjeden for norsk sokkel innen 2030.
 • Equinor har inngått en avtale med rederiet Eidesvik Offshore om å bygge om forsyningsfartøyet Viking Energy slik at det kan gå på ammoniakk.  Viking Energy kan bli det første forsyningsfartøyet i verden som kan gå lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser. Fartøyet skal forsyne installasjoner på norsk sokkel.