Tilsynsrapport fra Ptil for Hammerfest LNG ferdigstilt

17. november 2020 09:03 CET
Bilde av Hammerfest LNG
Hammerfest LNG. (Foto: Øivind Haug / Equinor ASA)

Equinor har mottatt Petroleumstilsynets (Ptil) rapport etter tilsyn med storulykke og elektriske anlegg på Hammerfest LNG 21. til 24. september 2020. Equinor er nå i gang med å utbedre forholdene som ligger til grunn for pålegg, avvik og forbedringsområder som Ptil kommer med i rapporten.

I en pressemelding 2. oktober informerte Equinor om Ptils muntlige tilbakemelding fra tilsynet, og om at selskapet umiddelbart gikk i gang med arbeidet med å utbedre forholdene Ptil pekte på. Ptils skriftlige rapport bekrefter funnene som ble informert om i den muntlige tilbakemeldingen, og konkluderer at det mangler en systematisk tilnærming til bruk og utførelse av avviksbehandling. Det ble også registrert manglende korrigering og oppfølging av forhold som i tidligere tilsyn var påpekt av Petroleumstilsynet.

Ptil skriver at tilsynet har påvist alvorlig brudd på regelverket om avviksbehandling og gir Equinor pålegg om å gjennomgå selskapets system for registrering og oppfølging av identifiserte avvik, sikre avviksbehandling av identifiserte avvik samt iverksette nødvendige tiltak som sikrer at selskapets systemer for registrering og oppfølging av avvik etterleves.

– Vi tar tilbakemeldingene i Ptils tilsynsrapport på største alvor. Vi vil gå grundig gjennom tilbakemeldingene og vil svare på påleggene og lukke avvikene. Flere av de avvikene som Ptil oppgir i rapporten har vi igangsatt eller allerede gjennomført tiltak for, og vi skal jobbe med å lukke det som gjenstår med kvalitet innen de frister som avtales med Ptil, sier direktør for Equinors landanlegg Grete B. Haaland.

– De ansatte på Hammerfest LNG jobber hardt hver dag for å sørge for sikker drift, følge opp tiltak og gjennomføre forbedringer på anlegget. Nå jobber medarbeiderne våre for å få anlegget trygt tilbake i produksjon etter følgeskadene som følge av brannen i september. Tilsynsrapporten fra Ptil dokumenterer at enkelte avvik ikke er fulgt godt nok opp, og vi skal nå gjennomgå og forbedre systemene og prosessene våre. Dette vil vi jobbe sammen med de ansatte om i den videre oppfølgingen av tilsynsrapporten, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

Relaterte sider