Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2019

6. februar 2020 07:23 CET | Sist endret 6. februar 2020 15:17 CET

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 3,55 milliarder USD og 1,19 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2019. Driftsresultat i henhold til IFRS var 1,52 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 0,23 milliarder USD etter netto nedskrivninger på 1,41 milliarder USD. 

Fjerde kvartal og året 2019 var kjennetegnet av:

 • Solide finansielle resultater i et kvartal med lavere råvarepriser
 • Solid drift i 2019, og rekordhøy produksjon i fjerde kvartal
 • Tidlig oppstart og effektiv opptrapping av Johan Sverdrup. Forventede ressurser fra nye prosjekter i produksjon i 2019 utgjør  1,2 milliarder foe netto til Equinor, med en gjennomsnittlig balansepris for olje på rundt 30 USD per fat
 • Fornybarprosjekter under utbygging i 2019 forventes å øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt 
 • Sterk vekst i kapitaldistribusjon i 2019, som reflekterer 13 % vekst i kontantutbyttet og lansering av et program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder USD
 • Økning i kvartalsutbyttet med 4 % til 0,27 USD per aksje, og lansering av andre transje av programmet for tilbakekjøp av aksjer for om lag 675 millioner USD, med forbehold om godkjenninger fra generalforsamlingen

- Rekordhøy produksjon, reduserte kostnader og fortsatt sterk kapitaldisiplin bidro til solide resultater i et kvartal med lavere råvarepriser. For året som helhet leverte vi konkurransedyktig avkastning og sterk vekst i kapitaldistribusjonen. Fremover forventer vi økt produksjon, avkastning og kontantstrøm fra en prosjektportefølje i verdensklasse som representerer 6 milliarder fat til Equinor med en gjennomsnittlig balansepris under 35 dollar per fat. Styret foreslår en økning i kvartalsutbyttet på 4 % og annonserer andre transje av vårt program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder dollar, basert på en jevn fordeling i resten av perioden, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor ASA.

Bilde av Eldar Sætre
CEO Eldar Sætre

- Vi startet produksjonen på Johan Sverdrup i oktober i fjor, foran plan og mer enn 30 % under opprinnelig kostnadsanslag. Vi forventer at investeringer for hele fase 1 vil være tilbakebetalt allerede ved utgangen av dette året, under 15 måneder etter at første brønn ble satt i produksjon, sier Sætre.

- 2019 utgjorde et veiskille for fornybarvirksomheten vår. Vi tok investeringsbeslutning for Hywind Tampen i Norge og leverte vinnende bud for utbygging av Empire Wind utenfor kysten av New York og Dogger Bank i Storbritannia, verdens største havvindprosjekt. Fornybarprosjekter under utvikling i 2019 vil øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt, mer enn fem ganger dagens kapasitet, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 3,55 milliarder USD i fjerde kvartal, ned fra 4,39 milliarder USD i samme periode i 2018. Justert driftsresultat etter skatt var 1,19 milliarder USD, ned fra 1,54 milliarder USD i samme periode i fjor. Lavere priser både for væskeprodukter og gass påvirket driftsresultatet for kvartalet. 

Justerte drifts- og administrasjonskostnader gikk ned 8 % fra samme kvartal i fjor. Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering rapporterte sterke tradingresultater og oppnådde høye priser i et krevende marked. Resultater i segmentet Leting og produksjon internasjonalt ble påvirket av lave gasspriser i USA, høyere feltutbyggingskostnader og høyere enn vanlig kostnadsføring av tidligere balanseførte letekostnader.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 1,52 milliarder USD i fjerde kvartal, ned fra 6,75 milliarder USD i samme periode i 2018. IFRS-resultatet var negativt med 0,23 milliarder USD i fjerde kvartal, ned fra positive 3,37 milliarder USD i fjerde kvartal 2018. Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 1,41 milliarder USD, der 1,28 milliarder USD er knyttet til eiendeler på norsk sokkel, hovedsakelig som følge av endret metode for å inkludere friinntekt i nedskrivningsvurderinger.

For året 2019 var justert driftsresultat 13,5 milliarder USD, ned fra 18,0 milliarder USD i 2018. IFRS-resultatet var 1,85 milliarder USD, ned fra 7,54 milliarder USD i 2018.

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2.198 tusen foe per dag i fjerde kvartal, opp 1 % fra samme periode i 2018. Fleksibiliteten i gassfeltene ble brukt til å utsette produksjon til perioder med høyere forventede gasspriser. Vellykket oppstart og opptrapping av nye felt, samt ny brønnkapasitet bidro til vekst i produksjonen. Johan Sverdrup-feltet ble satt i produksjon 5. oktober 2019 og produserer nå mer enn 350.000 fat per dag fra åtte brønner. Feltet forventes å nå platåproduksjon i løpet av sommeren 2020.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2019 hadde Equinor fullført 42 letebrønner, hvorav 18 med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,44 milliarder USD, sammenlignet med 0,42 milliarder USD i samme kvartal 2018.

Den organiske reserveerstatningsraten (RRR) var 83 %, med et gjennomsnitt over tre år på 140 %. Med 6 milliarder fat sikre reserver var forholdet mellom reserver og produksjon (R/P) 8,6 år.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 21,8 milliarder USD i 2019, sammenlignet med 27,6 milliarder USD i 2018. Organiske investeringer var på 10,0 milliarder USD for året 2019. Ved utgangen av året var gjeldsgraden1 23,8 %. Økte oljevolumer i transitt for å oppnå høyere verdi og fremskyndede skattebetalinger i Norge påvirket gjeldsgraden med en økning på om lag to prosentpoeng. I henhold til implementering av IFRS 16, var gjeldsgraden1 29,5 %.

Styret foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 4 % til USD 0,27 per aksje for fjerde kvartal. Equinor er i rute med gjennomføring av programmet for tilbakekjøp av aksjer for inntil 5 milliarder USD i perioden fram til utgangen av 2022, og vil lansere en andre transje for 225 millioner USD i markedet, tilsvarende rundt 675 millioner USD medregnet Den norske stats andel, fra rundt 18. mai til 28. oktober 2020, betinget av fornyet fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe tilbake aksjer.

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis var 9,5 kg per fat i 2019.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 i 2019, sammenlignet med 0,5 i 2018. Personskadefrekvensen (TRIF) var 2,5 for 2019, sammenlignet med 2,8 i 2018.

Kapitalmarkedsoppdatering

Equinor presenterer i dag sin oppdatering til kapitalmarkedet og vektlegger følgende hovedleveranser:

 • Økt produksjon, kontantstrøm og avkastning:
  • Forventer rundt 7 % produksjonsvekst i 2020 og en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 % fra 2019 til 2026
  • Kapasitet til å generere om lag 30 milliarder USD i organisk kontantstrøm2 fra 2020 til 2023 etter skatt og organiske investeringer, og om lag 15 % avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) i 2023, forutsatt en oljepris på 65 USD per fat
 • Langsiktig verdiskapning i samsvar med Paris-avtalen. Equinor tar sikte på å:
  • Styrke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon, ambisjon om karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030
  • Lønnsom vekst innen fornybar energi, i utvikling som et globalt ledende selskap innen havvind
  • Redusere netto karbonintensitet, fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50 % innen 2050

- Equinor leverer allerede konkurransedyktig avkastning, og vi forventer økt produksjon, avkastning og kontantstrøm fremover. Vi investerer i en prosjektportefølje i verdensklasse som kommer i produksjon mot 2026, og representerer 6 milliarder fat til Equinor med en gjennomsnittlig balansepris under 35 dollar per fat. I tillegg vil Johan Sverdrup fase 1 bidra til sterk vekst på norsk sokkel. Gode prosjekter som Bay du Nord i Canada, Rosebank i Storbritannia og BM-C-33 og Bacalhau i Brasil vil levere høy lønnsom vekst internasjonalt, sier Sætre.

Equinor har forbedret sin konkurranseevne og styrket sin prosjektportefølje betydelig de siste årene. I dag øker Equinor ambisjonene for forbedringsarbeidet og tar sikte på å oppnå en kontantstrømeffekt på mer enn 3 milliarder USD fra 2020 til 2025 gjennom digitale løsninger og nye måter å arbeide på. Equinor leverte bransjeledende produksjonsenhetskostnader på 5,3 USD per fat i 2019, og tar sikte på en forbedring på 5 % mot 2021.

Ambisjonen om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050 tar hensyn til scope 1, 2 og 3-utslipp, fra produksjon til forbruk. Innen 2050 er ambisjonen at hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenlignet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetning av olje- og gassporteføljen. Driftseffektivitet, karbonfangst-, -bruk og -lagring samt hydrogen blir også viktig, og anerkjente mekanismer for kompensering av utslipp og naturlige karbonsluk kan brukes som supplerende tiltak3.

I 2026 forventer Equinor en produksjonskapasitet fra fornybarprosjekter på 4 til 6 gigawatt, Equinors andel, hovedsakelig basert på dagens prosjektportefølje. Dette er om lag 10 ganger høyere enn dagens kapasitet, og medfører en gjennomsnittlig årlig vekstrate på over 30 %. Mot 2035 forventer Equinor å øke installert kapasitet for fornybare energikilder ytterligere til 12 til 16 gigawatt, avhengig av tilgang på attraktive prosjektmuligheter. Equinor forventer å oppnå en reell prosjektavkastning på 6 til 10 % og kan oppnå betydelig høyere avkastning på investert kapital gjennom porteføljeoptimalisering og effektiv bruk av prosjektfinansiering. 

- I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskapning for våre aksjonærer, sier Sætre.

- Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, CCUS og hydrogen. Vi vil fortsatt adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men vi både kan og vil gjøre mye mer. Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg, sier Sætre.

Til slutt kunngjør Equinor sine oppdaterte framtidsutsikter:

 • Equinor forventer gjennomsnittlige årlige organiske investeringer på om lag 10-11 milliarder USD i 2020 og 2021, og rundt 12 milliarder USD i 2022 og 2023.
 • Equinor forventer å levere en produksjonsvekst på om lag 7 % i 2020, og en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 % fra 2019 til 2026.
 • Equinor forventer letekostnader på om lag 1,4 milliarder USD i 20204.

1 Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under Supplementary-delen i rapporten.
2 Definert som kontantstrøm fra drift etter skatt før arbeidskapital og etter organiske investeringer.
3 Se “Forward-looking statements”.
4 Eksklusive signaturbonus og feltutbyggingskostnader.

KONTAKTPERSONER:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast