Skip to content

Equinors års- og bærekraftsrapporter for 2021

(UTC)Last modified
Prosessanlegget for gass på Kollsnes vest for Bergen.
Prosessanlegget for gass på Kollsnes vest for Bergen.
(Foto: Helge Hansen / Equinor ASA)

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) presenterer selskapets årsrapport, skjema 20-F og bærekraftsrapport for 2021.

– Vi presenterer årsrapporten for 2021 i en vanskelig tid for Europa. Mine tanker går til alle som lider som følge av invasjonen av Ukraina. Vår fremste prioritet i denne situasjonen er sikre og stabile leveranser av energi til Europa

Anders OpedalKonsernsjef for Equinor
Konsernsjef Anders Opedal

I andre halvår av 2021 gjorde Equinor tiltak for å øke gassleveransene til Europa da etterspørselen økte. I 2022 opprettholder selskapet sitt fokus på å sikre stabile og pålitelige energileveranser.

Equinors resultater for 2021

I juni 2021 presenterte Equinor sin oppdaterte strategi for å akselerere omstillingen til et bredt energiselskap ved å optimalisere olje- og gassporteføljen, lønnsom vekst innen fornybar, og forme nye markeder innen lavkarbonløsninger.

– Med denne strategien kan vi utvikle de industriløsningene som trengs for å drive samfunnet mot en lavkarbonframtid, og posisjonere Equinor som et ledende selskap i det grønne skiftet, skriver Opedal i brevet til medaksjonærene.

I 2021 leverte Equinor solid operasjonell drift med høy produksjonseffektivitet. Egenproduksjon av væsker og gass endte på 2,079 millioner foe per dag, en vekst på 3,2%(1), og en kraftproduksjon på 1.562 GWh. Økningen av produksjonen av gass fra norsk sokkel til Europa var på 5 % sammenlignet med 2020. Reserveerstatningsraten (RRR) var 113 % i 2021.

De finansielle resultatene for 2021 er styrket av oppgang i markedet med høyere priser. Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 33,5 milliarder USD før skatt, og 10,0 milliarder USD etter skatt for 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 33,7 milliarder USD, og resultatet var 8,58 milliarder USD.

Med sterkt driftsresultat og fortsatt kostnads- og kapitaldisiplin leverte Equinor en avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital på 22,7 %. Equinor styrket balansen gjennom året, og forbedret den justerte netto gjeldsgraden(2) fra 31,7 % ved utgangen av 2020 til negative 0,8 % ved utgangen av 2021.

Bærekraftsrapporten gir en oversikt over Equinors progresjon og resultater på selskapets ambisjoner.

Frekvensen av alvorlige hendelser (SIF) for 2021 var 0,4, ned fra 0,5 i 2020.

– Sikkerheten til alle som arbeider for Equinor er min høyeste prioritet. Det er oppmuntrende å se en nedgang i frekvensen av alvorlige hendelser sammenlignet med 2020. Framover fortsetter vi å arbeide systematisk for å forbedre disse resultatene og styrke sikkerheten til alle som arbeider for oss, sier Opedal.

Equinors klimagassutslipp (kategori 1 & 2) var 12,1 millioner tonn CO2, en nedgang sammenlignet med 2020.

– Ambisjonen er å redusere utslippene våre på konsernbasis med 50 % innen 2030, hvor vi sikter mot at 90 % dekkes av absolutte utslippskutt. Denne ambisjonen er i tråd med Paris-avtalen og målet om å begrense global oppvarming til 1,5°C, og så langt er vi i rute med å levere på ambisjonen, sier Opedal.

Gjennomsnittlig CO2-intensitet i Equinors egenopererte portefølje var 7,0 kg CO2 per fat oljeekvivalenter ned fra 8.0 i 2020. Økt produksjon, endringer i porteføljen og utslippsreduksjonstiltak var de viktigste årsakene til den reduserte intensiteten sammenliknet med 2020.

Kategori 3-klimagassutslipp var 249 millioner tonn CO2.

Equinors ambisjon er at mer enn 30 % av årlige bruttoinvesteringer innen 2025, og mer enn 50 % innen 2030, skal gå til fornybar og lavkarbonløsninger. Selskapet er i rute mot 2025-ambisjonen, og bruttoinvesteringene økte til 11 % i 2021, sammenlignet med 4 % i 2020. Equinors prosjekter innen havvind, landbasert fornybar, CCS og hydrogen har gjort betydelige framskritt i 2021.

* * *

1) Justert for porteføljetiltak
2) Dette er non-GAAP måltall. For mer informasjon, se Bruk og avstemming av non-GAAP finansielle måltall i årsrapporten.

* * *

Ytterligere informasjon:

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør, Investorrelasjoner,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, pressetalsperson,
+47 480 80 212 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter