Skip to content

En energikrise utspiller seg – hva vil dette bety på lang sikt?

(UTC)

Energy Perspectives 2022: Den langsiktige utviklingen i verdens energimarkeder, og hvordan politikk, teknologi, selskaper og forbrukere påvirker den, er et overordnet tema for energiomstillingen.

For å få verden i rute for å løse langsiktige bærekraftutfordringer på en balansert måte, er det nødvendig med tillit, samarbeid og rettferdig byrdefordeling. Energiomstillingen vil ta tid, og det er på ingen måte garantert at den skjer slik vi ønsker, spesielt når geopolitiske spenninger topper den politiske agendaen.

– Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år har ikke bare på tragisk måte påvirket livene og livsgrunnlaget til de direkte berørte, men de medfølgende geopolitiske spenningene har også ytterligere forverret det globale samarbeidet og handels- og forsyningsflyten som en bærekraftig energiomstilling er helt avhengig av, sier Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor.

Eirik Wærness - portrett
Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Forsyningssikkerhet er nå øverst på den energipolitiske agendaen, mens økende priser og betydelig økning i levekostnader gjør at tilgang til rimeligere energi også har svært høy prioritet. Klimautfordringen vil forbli en langsiktig driver for avkarbonisering av energisystemet vårt. På kort til mellomlang sikt bør det likevel forventes søkelys også på alternativene som ivaretar økt energisikkerhet og rimelig energi.

Anders Opedal - portrett
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– I disse krevende tider må vi beholde fokus på de mer langsiktige endringstiltakene og de strukturelle endringene som kreves for en bærekraftig energiframtid. Å nå målene i Parisavtalen er en enorm utfordring, og vil kreve kontinuerlig engasjement, samarbeid og forpliktelse fra myndigheter, industri, investorer og forbrukere, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal.

Energy Perspectives er en uavhengig rapport som er utarbeidet av analytikere i Equinor. I år presenteres to ulike scenarier for utviklingen i verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp. Scenariene er ikke prediksjoner, men ment å kunne fungere som en plattform for debatt og beslutninger.

De to scenariene, Walls og Bridges, illustrerer svært ulike framtidige utviklingsbaner. Hensikten er å vise de enorme utfordringene som må overvinnes for å gå fra de langsomme, gradvise endringene som kjennetegner energiomstillingen i dag (Walls), til de radikale endringene som kreves for å få verden over på en utviklingsbane i tråd med Parisavtalens ambisjon om 1,5°C (Bridges).

- Vegger splitter, og broer forbinder. Våre nye scenarier, Walls og Bridges, skisserer et stort utfallsrom for hvordan den langsiktige energiframtiden kan se ut, basert på valg som gjøres i dag og fremover, sier Wærness.

Siste nyheter