Skip to Content
no

Til tross for politiske og teknologiske framskritt blir det stadig vanskeligere å nå 1,5-gradersambisjonen

(UTC)

Energy Perspectives ser på den langsiktige utviklingen i verdens energimarkeder. Vi lager prognoser om energietterspørselen på grunnlag av faktorer som geopolitikk, teknologi, klima- og energipolitikk samt selskaps- og forbrukeratferd, men prognosene blir stadig mer usikre desto lenger fram i tid de gjelder.

Verden er langt fra i rute for å nå målene og ambisjonene i Parisavtalen. Høyere geopolitisk konfliktnivå har dessverre gjort energiomstillingen mer fragmentert, og positive tendenser blir i mange tilfeller overskygget av de negative.

Eirik Wærness - portrett
Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Krigen som følge av Russlands invasjon av Ukraina og utfordringene med inflasjon og levekostnader legger en demper på helt nødvendige energiomstillingstiltak, sier Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor.

– På den annen side er det oppløftende å se at det er gjort betydelige framskritt på enkelte områder som for eksempel utbygging av sol og vind og økt salg av elbiler. Riktignok er vi satt noe tilbake på kort sikt, men signalene på lang sikt peker klart i retning av avkarbonisering. Det er hastigheten og omfanget vi er usikre på, fortsetter Wærness.

Vinteren vi nettopp har lagt bak oss, har vært en prøvelse i store deler av verden med en energikrise som har hatt globale konsekvenser og rammet flere sektorer. Spesielt Europa har måttet iverksette særskilte tiltak for å opprettholde balansen i tilbudet og etterspørselen etter naturgass.

Europa lyktes godt med dette, hovedsakelig på grunn av mildere temperaturer enn gjennomsnittet og redusert etterspørsel, og nå er fokus på neste vinters energiforsyningssikkerhet. Et dilemma er at siden Europa delvis så seg nødt til å kjøpe LNG fra andre steder i verden for å erstatte russiske volumer, måtte vekstøkonomiene i Asia bruke mer kull for å tilfredsstille energietterspørselen.

– Med energisikkerhet og energipriser høyt på agendaen har vi snudd hver stein for å maksimere energileveransene våre til Europa. Samtidig har vi bidratt til en balansert energiomstilling ved å fremme fornybar- og lavutslippsprosjekter, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Anders Opedal - portrett
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

Energy Perspectives er en uavhengig analyse av energiscenarioer utarbeidet av Equinors analytikere. I år inneholder ikke publikasjonen en fullstendig rapport fordi forrige utgave ble publisert for bare ni måneder siden, men alle data, prognoser og forutsetninger er oppdatert.

Analytikerne har også tatt en nærmere titt på kritiske mineraler. Dette er svært relevant for energiomstillingen og vil være en del av det materialet vi legger fram.

– Den rollen kritiske mineraler og sjeldne jordarter spiller i det energiomstillingen, får betydelig oppmerksomhet nå som enorm etterspørsel, fallende reserver og stadig mer komplekse forsyningskjeder er utfordringer vi må finne løsninger på, sier Eirik Wærness.

Fortsatt er det en iver etter å løse klimautfordringen i verden, og Walls-scenarioet signaliserer at energiomstillingen kommer til å gå sin gang, men i et langt saktere tempo enn klimaambisjonene i Parisavtalen for 2050 krever. Det økte geopolitiske konfliktnivået, spesielt som følge av Russlands invasjon av Ukraina, har gjort det mer utfordrende å balansere de tre kriteriene i energitrilemmaet (rimelige energipriser, energisikkerhet og avkarbonisering). På mange måter er veggene blitt tykkere og høyere, selv om det forventes positive ringvirkninger av Inflation Reduction Act i USA og ytterligere endringer i energi- og klimapolitikken i EU.

Bridges-scenarioet er et normativt scenario i tråd med ambisjonen om 1,5 graders global oppvarming i Parisavtalen. Dette scenarioet krever et lavt geopolitisk konfliktnivå, felles løsninger på felles utfordringer på tvers av regioner, deling av teknologi og økonomisk støtte fra industriland til utviklingsland. Nok et år er gått med bare moderat framgang, og det understreker bare hvor langt de faktiske energiomstillingstiltakene ligger bak de uttalte ambisjonene.