Skip to content

Equinor vil starte fjerde og siste transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 30. oktober 2023 starte fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023 på inntil 1,67 milliarder USD, som annonsert i selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal, 27. oktober 2023. Fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet vil avsluttes senest 29. januar 2024.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet, vil dermed bli slettet. I henhold til avtale mellom Equinor og den norske stat, vil en forholdsmessig andel av den norske stats aksjer bli innløst og slettet på generalforsamlingen i 2024, slik at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67%.

Tilbakekjøpsprogrammet for 2023 er oppdelt i transjer der Equinor vil kjøpe tilbake aksjer for et bestemt USD beløp over en definert periode. For den fjerde transjen for 2023, inngår Equinor en irreversibel avtale med en uavhengig tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer basert på egne handelsbeslutninger, uavhengig av selskapet.

I den fjerde transjen vil aksjer for inntil 550 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet fjerde transje på inntil 1,67 milliarder USD, inkludert aksjer som vil bli innløst fra den norske stat.

Denne fjerde og siste transje vil fullføre Equinor’s annonserte tilbakekjøpsprogram på 6 milliarder USD for 2023.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den fjerde transjen:

Fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 er basert på en fullmakt til selskapets styre for å kjøpe tilbake egne aksjer, gitt på generalforsamlingen 10. mai 2023. I henhold til fullmakten er det høyeste antall aksjer som kan kjøpes i markedet 94.000.000, hvorav 57.290.207 fortsatt er tilgjengelig ved oppstart av fjerde transje (hensyntatt gjennomførte tilbakekjøp under tidligere transjer). Den laveste prisen som kan betales for en aksje i henhold til fullmakten er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1000 kroner. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men uansett ikke lengre enn 30. juni 2024.

En avtale mellom Equinor og den norske stat regulerer statens deltakelse i tilbakekjøpsprogrammet: på generalforsamlingen i 2024, vil staten, i tråd med forslag fra selskapets styre, stemme for sletting av aksjer som er kjøpt i markedet i henhold til styrefullmakten, og for innløsning og sletting av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger.

I den fjerde transjen i 2023 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs og potensielt andre handelsplattformer innenfor EØS. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering fra februar 2021.

Basert på ovenstående og lik andre og tredje transje av Equinor’s tilbakekjøpsprogram, vil selskapets styre foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2024 å slette aksjer kjøpt i denne fjerde transjen, samt innløse og slette et forholdsmessig antall av statens aksjer.

Disse opplysningene er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør, Investor Relations,
+ 47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584