Skip to content

Equinor vil starte første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 8. februar 2024 starte første transje på inntil 1,2 milliarder USD av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024, som annonsert på selskapets kapitalmarkedsdag 7. februar 2024.

I denne første transjen av tilbakekjøpsprogrammet for 2024 vil aksjer for inntil 396 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet første transje på inntil 1,2 milliarder USD inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat. Transjen vil avsluttes senest 5. april 2024.

Equinor annonserer et toårig tilbakekjøpsprogram for aksjer på totalt 10-12 milliarder USD for 2024-2025, hvorav inntil 6 milliarder USD for 2024, inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat. Tilbakekjøpsprogrammet vil være betinget av markedsutsiktene og selskapets balanse og være oppdelt i transjer der Equinor vil kjøpe tilbake aksjer for et bestemt USD-beløp over en definert periode. For den første transjen i 2024 inngår Equinor en irreversibel avtale med en uavhengig tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer basert på egne handelsbeslutninger uavhengig av selskapet.

Igangsetting av nye transjer med tilbakekjøp etter første transje i 2024 vil avgjøres av selskapets styre på kvartalsvis basis i tråd med selskapets utbyttepolitikk og vil være betinget av eksisterende og ny styrefullmakt for tilbakekjøp av aksjer fra selskapets ordinære generalforsamling og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer (som nærmere beskrevet nedenfor).

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av den første transjen i 2024 vil dermed bli slettet gjennom en kapitalnedsettelse på selskapets generalforsamling i mai 2024.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den første transjen:

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 er basert på en fullmakt gitt til selskapets styre på generalforsamlingen den 10. mai 2023. I henhold til fullmakten er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 94 millioner, hvorav 39 964 807 er tilgjengelige ved oppstart av den første transjen i 2024 (hensyntatt tilbakekjøp gjennomført under tidligere transjer). Den laveste prisen som kan betales for en aksje er NOK 50, og den høyeste prisen er NOK 1 000. Fullmakten er gyldig fram til selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men ikke lengre enn 30. juni 2024.

En avtale mellom Equinor og den norske stat regulerer statens deltakelse i tilbakekjøpsprogrammet: på den ordinære generalforsamlingen i selskapet i 2024 vil staten, i tråd med forslag fra selskapets styre, stemme for sletting av aksjer som er kjøpt i markedet i henhold til fullmakten, og for innløsning og sletting av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet på 67%. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger.

I den første transjen i 2024 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs og potensielt andre handelsplattformer innenfor EØS. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering fra februar 2021.

Selskapets styre vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen i mai 2024 å slette aksjer kjøpt i markedet under denne første transjen i 2024, samt å innløse og slette et forholdsmessig antall av statens aksjer i henhold til avtalen med staten. Basert på fornyelse av denne avtalen, vil videre aksjer som blir kjøpt under påfølgende transjer av tilbakekjøpsprogrammet for 2024 og 2025 og en forholdsmessig andel av statens aksjer følge en tilsvarende prosess på selskapets ordinære generalforsamling i henholdsvis 2025 og 2026.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EUs Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør, Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584

Siste nyheter