Skip to content

Equinor presenterer integrert årsrapport for 2023

(UTC)Last modified
The Hywind Tampen floating wind farm seen from the Gullfaks C platform.
The Hywind Tampen floating wind farm seen from the Gullfaks C platform.
Photo: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Equinor ASA publiserer sin årsrapport for 2023, som integrerer finansiell- og bærekraftsrapportering.

"I 2023 førte geopolitiske spenninger og krevende makroøkonomi til svingninger i energimarkedene og skapte usikkerhet rundt tilgangen til rimelig og bærekraftig energi. Equinor fortsetter å utvikle porteføljen vår for å levere energien som trengs i dag, samtidig som vi utvikler morgendagens energiløsninger," sier Anders Opedal, konserndirektør for Equinor ASA.

Anders Opedal - portrett
Anders Opedal, konsernsjef for Equinor ASA
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Årsrapporten for 2023 integrerer rapportering på finans og bærekraft, og reflekterer viktigheten av bærekraft for Equinors drift, finansielle resultater, for våre ansatte, investorer og andre interessenter.

Sikkerhet først

"Alle skal være trygge på jobb for Equinor. Det er motiverende at våre sikkerhetsindikatorer har hatt en positiv utvikling over tid. To ulykker som tok to liv i løpet av det siste året, gir en sterk kontrast til denne positive trenden. Vi fortsetter å forsterke innsatsen for å sikre at alle våre folk kommer trygt hjem fra arbeid," sier Opedal.

De to dødsfallene var den tragiske SAR-helikopterulykken i februar 2024 og dødsulykken der en mann falt over bord fra et innleid tankskip i Malaysia i august 2023.

Tolv måneders gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for 2023 var 0,4, stabilt fra 2022.

God drift og sterke finansielle resultater

Equinor leverte det nest høyeste resultatet i selskapets historie, med justert driftsresultat* på 36,2 milliarder USD, og 10,4 milliarder USD etter skatt. Driftsresultatet ble 35,8 milliarder USD og resultatet 11,9 milliarder USD.

I løpet av 2023 bidro Equinor til energisikkerhet gjennom sikker og pålitelig energiproduksjon. Samtidig fortsatte selskapet å bygge ut produksjonskapasitet og hadde framdrift i energiomstillingen.

Solid drift på tvers av selskapet bidro til 2,1 % vekst i egenproduksjonen av væske og gassproduksjon, til 2,082 millioner foe per dag i 2023. Egenproduksjon av kraft fra fornybare energikilder økte med 17 % til 1.937 GWh.

Det sterke finansielle resultatet ga en avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoACE)* på 25 % for 2023. Tydelig kapitaldisiplin bidro til at organiske investeringer* endte på 10,2 milliarder USD for året. Equinor opprettholdt en sterk balanse med en netto gjeldsgrad* på negative 21,6 % ved utgangen av 2023, sammenlignet med negative 23,9 % ved utgangen av 2022.

Equinor økte kapitaldistribusjonen til aksjonærene til totalt 17 milliarder USD i 2023, inkludert ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

De sterke finansielle resultatene i 2023 førte også til sterke skattebidrag til samfunnet. I 2023 betalte Equinor 28 milliarder USD i inntektsskatt. 27 milliarder USD av disse ble betalt til Norge, der Equinor har størsteparten av sin virksomhet og inntjening.

Strategisk framdrift

Equinor fortsatte framdriften på strategien om å optimalisere olje og gass, akselerere lønnsom vekst innen fornybar energi og utvikle nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger.

Den industrielle framgangen var god gjennom året. På norsk sokkel startet produksjonen fra feltene Bauge og Breidablikk, Johan Sverdrup-feltet oppnådde en høyere platåproduksjon, og Equinor økte eierandelen og overtok operatørskapet for Linnorm-funnet.

Equinor fortsatte å forbedre og fokusere sin internasjonale olje- og gassportefølje. Det ble tatt investeringsbeslutninger på Rosebank i Storbritannia, Raia i Brasil og partneropererte Sparta i USA. I tillegg ble salg av eiendelene Nigeria og Aserbajdsjan kunngjort.

Porteføljen med fornybar kraftproduksjon hadde framdrift med full produksjon fra den flytende vindparken Hywind Tampen på norsk sokkel, og den første kraftproduksjonen fra Dogger Bank A i Storbritannia, sent på året. Oppkjøp av de landbaserte fornybare plattformene BeGreen i Danmark og Rio Energy i Brasil bidro til en vekst på 8 GW i porteføljen av fornybarprosjekter i 2023.

Det regulatoriske rammeverket forbedret seg for lavkarbonløsninger i viktige markeder for Equinor. Equinor fortsatte utviklingen av markedsmuligheter og prosjekter innen lavkarbonløsninger med kjøpet av en eierandel i CCS-prosjektet Bayou Bend i USA.

Framdrift på energiomstillingsplanen

2023 var et år med gjennomføring og kapasitetsbygging for energiomstillingsplanen, mot et bakteppe med fortsatt bekymring for energisikkerhet og nye markedsutfordringer. Ambisjonene i planen forblir uendret, inkludert ambisjonen om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

En økt andel av olje i olje- og gassproduksjonen i 2023 forårsaket en liten økning i netto karbonintensitet for produsert energi. Samtidig økte bruttoinvesteringene i fornybare energikilder og lavkarbonløsninger fra 14 % i 2022, til 20 % i 2023.

Equinors egne scope 1 og 2 klimagassutslipp var 11,6 millioner tonn CO2e, en liten økning fra 2022-nivået. Sett i sammenheng med Equinors mål om en netto halvering av egne utslipp innen 2030, er utslippene i 2023 30 % lavere enn referanseåret 2015. I 2023 ble det iverksatt tiltak for å redusere egne utslipp, som kraft fra land til Gina Krog-feltet, full produksjon fra havvindparken Hywind Tampen som forsyner Snorre- og Gullfaks-feltene med kraft. Disse tiltakene ventes å bidra til å nå utslippsambisjonen de kommende årene.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100% basis, var 6,7 kg per foe i 2023, ned fra 6,9 kg i 2022 og godt under gjennomsnittet for industrien. Økt olje og gassproduksjon førte til at scope 3 klimagassutlipp økte 3% fra 2022, til 250 millioner tonn i 2023.

* * *

Den integrerte årsrapporten og underliggende rapporter som publiseres separat kan lastes ned fra equinor.com/reports.

Aksjonærer kan på www.equinor.com be om å få tilsendt en papirutgave av årsrapporten kostnadsfritt.

* * *

Alle beløp er oppgitt i US dollar. Gjennomsnittlig daglig vekslingskurs for 2023, oppgitt i Equinors fjerdekvartalsrapport, for USD/NOK er 10,5647.

(*) Dette er non-GAAP måltall. For mer informasjon, se "Bruk og avstemming av non-GAAP finansielle måltall» " under "Tilleggsinformasjon"- i den integrerte årsrapporten.


Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR,
+47 918 01 791 (mobil)

Presse
Rikke Høistad Sjøberg,
pressetalsperson for finansiell kommunikasjon,
+47 901 01 451 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12