Skip to content

Equinor vil starte andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil etter generalforsamlingen 14. mai 2024 starte andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 på inntil 1,6 milliarder USD, som annonsert i forbindelse med selskapets første kvartalsresultat 25. april 2024.

Gjennomføring av tilbakekjøp i denne andre transjen er betinget av fornyet styrefullmakt fra generalforsamlingen den 14. mai 2024 og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer.

I denne andre transjen av tilbakekjøpsprogrammet for 2024 vil aksjer for inntil 528 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet andre transje på inntil 1,6 milliarder USD inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat. Transjen vil avsluttes senest 22. juli 2024.

Equinor annonserte på kapitalmarkedsdagen i februar 2024 et toårig tilbakekjøpsprogram for aksjer på totalt 10-12 milliarder USD for 2024-2025, hvorav inntil 6 milliarder USD for 2024, inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat. Tilbakekjøpsprogrammet vil være betinget av markedsutsiktene og selskapets balanse og være oppdelt i transjer der Equinor vil kjøpe tilbake aksjer for et bestemt USD-beløp over en definert periode. For den andre transjen i 2024 vil Equinor inngå en irreversibel avtale med en uavhengig tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer basert på egne handelsbeslutninger uavhengig av selskapet.

Igangsetting av nye transjer med tilbakekjøp etter andre transje i 2024 vil avgjøres av selskapets styre på kvartalsvis basis, i tråd med selskapets utbyttepolitikk og vil være betinget av en ny styrefullmakt for tilbakekjøp av aksjer fra selskapets ordinære generalforsamling og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer (som nærmere beskrevet nedenfor).

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av den andre transjen i 2024 vil dermed bli slettet gjennom en kapitalnedsettelse på selskapets generalforsamling i mai 2025.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den andre transjen:

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 er betinget av en fullmakt til selskapets styre til å kjøpe tilbake egne aksjer fra selskapets generalforsamling 14. mai 2024. I henhold til fullmakten foreslått av selskapets styre, er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 92 millioner. Den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1 000 kroner. Den foreslåtte fullmakten vil være gyldig fram til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke lengre enn 30. juni 2025.

Det er en forutsetning for oppstart av den andre transjen at Equinor og den norske stat har inngått en avtale som regulerer statens deltakelse i tilbakekjøpsprogrammet: På den ordinære generalforsamlingen i selskapet i mai 2025 vil staten, i tråd med forslag fra selskapets styre, stemme for sletting av aksjer som er kjøpt i markedet i henhold til fullmakten, og for innløsning og sletting av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet på 67%. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger.

I den andre transjen i 2024 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs og potensielt andre handelsplattformer innenfor EØS. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering fra februar 2021.

Selskapets styre vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen i mai 2025 å slette aksjer kjøpt i markedet under denne andre transjen i 2024, samt å innløse og slette et forholdsmessig antall av statens aksjer i henhold til avtalen med staten. Basert på fornyelse av denne avtalen, vil videre aksjer som blir kjøpt under påfølgende transjer av tilbakekjøpsprogrammet for 2024 og 2025 og en forholdsmessig andel av statens aksjer følge en tilsvarende prosess på selskapets ordinære generalforsamling i henholdsvis 2025 og 2026.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EUs Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør, Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584