Skip to content

Equinors resultater for andre kvartal 2022

(UTC)Last modified
Hammerfest LNG sett fra sjøen
Hammerfest LNG
Foto: TRY

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 17,6 milliarder USD og 5,00 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2022. Det rapporterte driftsresultatet ble 17,7 milliarder USD, og periodens resultat ble 6,76 milliarder USD.

Strategisk og industriell utvikling:

  • Framgang i optimalisering av olje- og gassporteføljen
  • Ute av eiendeler i Russland
  • Framdrift i utviklingen av nye verdikjeder for lavkarbonløsninger, med investeringer i batterilagring og kraftproduksjon
  • En sterk prosjektportefølje under bygging

Drift:

  • Fortsatt høy produksjon
  • Høy gassproduksjon fra Leting og produksjon Norge bidrar til energisikkerheten i Europa
  • Sikker oppstart av Hammerfest LNG

Finansielle resultater:

  • Fortsatt sterk inntjening og kontantstrøm fra drift, delvis motvirket av økte kostnader
  • Balansen ytterligere styrket og gjeldsgraden* ytterligere redusert til negative 38,6 %
  • Betydelig opptrapping av kapitaldistribusjon med et kontantutbytte på 0,20 USD per aksje for andre kvartal, økt ekstraordinært kontantutbytte til 0,50 USD per aksje for andre og tredje kvartal, og økt tilbakekjøpsprogram til inntil 6,00 milliarder USD, med en tredje transje på rundt 1,83 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen.

Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Ole Jørgen Bratland

- Equinor fortsetter å levere høy gassproduksjon fra norsk sokkel, inkludert volumer fra Hammerfest LNG, som nå er trygt tilbake i produksjon. Solid drift sammen med høye priser ga sterke finansielle resultater med et justert driftsresultat på mer enn 17 milliarder dollar før skatt.

- Vi har tatt nye, viktige skritt med lavkarbonporteføljen for å hjelpe kunder med avkarbonisering. Investeringer i det britiske kraftselskapet Triton Power og batterilagringsselskapet East Point Energy i USA, vil utvide vårt tilbud av energiløsninger og utgjøre viktige byggesteiner i nye verdikjeder.

Leverer på strategien for energiomstillingen

Equinor forbedret verdiskapningen gjennom fortsatt optimalisering av olje- og gassporteføljen, og kunngjorde salg av eiendeler i Ekofiskområdet og en andel i Martin Linge-feltet på norsk sokkel. I USA ga Equinors transaksjoner knyttet til North Platte-prosjektet økt eierandel i tillegg til salgsvederlag. Selskapet inngikk også en langsiktig avtale om kjøp av LNG som vil tilføre nye volumer til porteføljen fra 2026.

I kvartalet ble det tatt nye skritt i utvikling av verdikjeder for lavkarbonløsninger. I Storbritannia investerer Equinor i kraftselskapet Triton Power, og vil forberede innfasing av hydrogen i kraftproduksjonen ved Saltend-anlegget. I USA utvider selskapet energiporteføljen med kjøpet av East Point Energy, et selskap som utvikler løsninger for batterilagring.

Equinor har en portefølje av 23 prosjekter under bygging med god framdrift, til tross for forsinkelser i globale forsyningskjeder og pandemien. På norsk sokkel ventes Johan Sverdrup fase 2 og Njord future å komme i produksjon i fjerde kvartal som planlagt, og den flytende havvindparken Hywind Tampen ventes å komme i full drift til våren. I Brasil er Peregrino fase 2 i rute til produksjonsstart i tredje kvartal. I Storbritannia er første fase av havvindparken Dogger Bank i rute til oppstart i 2023.

Equinor besluttet den 27. februar at selskapet vil trekke seg ut av alle joint ventures i Russland og stanse alle investeringer i landet. Prosessen ble sluttført i kvartalet, og selskapet ble løst fra alle framtidige forpliktelser.

Høy produksjon påvirket av planlagt vedlikehold bidro til energisikkerhet

Solid drift og optimalisert produksjon for å levere mer gass til Europa resulterte i høy produksjon i kvartalet, med mindre innvirkning fra planlagt vedlikehold enn for samme kvartal i fjor. Utvikling og produksjon Norge økte gassproduksjonen med 18 prosent og den samlede produksjonen med 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I Brasil kom Peregrinofeltet tilbake i produksjon i juli, og vil bidra med verdifulle volumer framover.

Fornybarsegmentet leverte 15 prosent høyere kraftproduksjon sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av produksjonen fra solkraftverket Guanizuil IIA i Argentina.

I andre kvartal ferdigstilte Equinor 9 letebrønner offshore, og det pågikk boring i 3 brønner ved utgangen av kvartalet. Det ble gjort 3 drivverdige funn i kvartalet, alle nær infrastruktur på norsk sokkel.

Sterke finansielle resultater – verdiskapning fra høyere priser

De høye energiprisene fortsatte gjennom kvartalet. Sammenlignet med forrige kvartal oppnådde Equinor høyere priser for væsker, mens snittprisen for levert rørgass til Europa gikk noe ned.

Justert driftsresultat* for kvartalet ble 17,6 milliarder USD, opp fra 4,64 milliarder USD for samme kvartal i fjor. Justert driftsresultat etter skatt* ble 5,00 milliarder USD, opp fra 1,58 milliarder USD i samme periode i fjor. I kvartalet økte drifts- og administrasjonskostnadene på grunn av høyere miljøkostnader, elektrisitetspriser, feltkostnader, delvis motvirket av valutaeffekter.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering bidro med sterke resultater, spesielt fra europeisk gass, kraftoptimalisering og handel.

Equinor rapporterte et driftsresultat på 17,7 milliarder USD i kvartalet, opp fra 5,30 milliarder USD i samme periode i 2021. Resultatet etter skatt ble 6,76 milliarder USD i kvartalet, sammenlignet med 1,94 milliarder USD i andre kvartal 2021.

Fortsatt sterk kontantstrøm og kapitaldisiplin styrket balansen ytterligere

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 18,1 milliarder USD i andre kvartal, sammenlignet med 6,54 milliarder USD for samme periode i 2021. Organiske investeringer* var 1,99 milliarder USD for kvartalet. Fri kontantstrøm* var på 6,96 milliarder USD for andre kvartal, påvirket av de to siste innbetalingene av skatt for 2021 for virksomhet på norsk sokkel og økt kapitaldistribusjon fra fjerde kvartal i 2021. Innbetalingene av skatt for norsk sokkel vil i tredje kvartal være basert på 2022-resultater, og ventes å være på omlag 70 milliarder NOK.

Sterk kontantstrøm og streng kapitaldisiplin reduserte gjeldsgraden* ytterligere til negative 38,6 % ved utgangen av kvartalet. Dette er en forbedring fra negative 22,2 % i første kvartal 2022.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0.20 USD per aksje for andre kvartal. Basert på fortsatt solid inntjening i kvartalet har styret besluttet å øke det ekstraordinære kontantutbyttet fra 0.20 USD til 0.50 USD per aksje for andre og tredje kvartal i 2022. Videre, basert på styrken i Brent blend oljeprisen, balansen og råvareprisene, har styret bestemt å starte en tredje transje for tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 1,83 milliarder USD og øke programmet for tilbakekjøp av aksjer for 2022 fra tidligere kommunisert inntil 5,00 milliarder USD til inntil 6,00 milliarder USD. Den tredje transjen starter 28. juli og vil avsluttes senest 26. oktober 2022.

Utslipp og frekvens av alvorlige hendelser

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 6,8 kg per fat for første halvår. Utslippene er forventet å øke noe ettersom flere felt er tilbake i produksjon. Gjennomsnittlig frekvens av alvorlige hendelser (SIF) for perioden fram til 30. juni 2022 var 0,5.

* For mer informasjon, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary”-delen i rapporten.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Mads Holm, direktør IR, +47 909 55 417 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)