Skip to content

Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2022

(UTC)Last modified
Foto: Jan Arne Wold - Øyvind Gravås/Equinor

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 15,1 milliarder USD og 5,80 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2022. Det rapporterte driftsresultatet var 16,6 milliarder USD, og periodens resultat var 7,90 milliarder USD.

Fjerde kvartal og året 2022 var kjennetegnet av:

 • Solid drift, som bidro til energisikkerhet.
 • Et justert driftsresultat* som var meget sterkt.
 • Høy verdiskaping fra markedsføring og trading.
 • Sterk kontantstrøm, ytterligere styrking av balansen.
 • Kostnadsfokus og kapitaldisiplin for å motvirke inflasjon.
 • Foreslått 50 % økning av ordinært kontantutbytte til 0,30 USD per aksje.
  Forventet kapitaldistribusjon i 2023 på 17 milliarder USD.

Framover er Equinor:

 • Godt posisjonert for å levere en sterk avkastning gjennom energiomstillingen med forventet avkastning over 15 % på gjennomsnittlig sysselsatt kapital til 20301.
 • Forventer om lag 20 milliarder USD i gjennomsnittlig årlig kontantstrøm fra drift etter skatt mot 20301.
 • Investerer i en lønnsom og robust prosjektportefølje som bidrar til energisikkerhet og avkarbonisering. Fremdrift i henhold til energiomstillingsplanen.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Ole Jørgen Bratland

- Equinor er unikt posisjonert for å levere energi og bidra til avkarbonisering, og samtidig oppnå en høy avkastning. Sterk inntjening og kontantstrøm muliggjør fortsatt konkurransedyktig kapitaldistribusjon og investeringer i robuste prosjekter med høy verdiskaping innen olje- og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger.

- I 2022 responderte vi på energikrisen og bidro til energisikkerhet. Vi leverte solid drift med rekordhøye resultater og kontantstrøm. Vi trappet opp kapitaldistribusjonen til aksjonærene, samtidig som vi investerte i en balansert energiomstilling og bidro til samfunnet med høye skattebetalinger. På bakgrunn av sterke resultater, utsikter og balanse, øker vi kapitaldistribusjonen til forventet 17 milliarder dollar i 2023.

- Vår ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Sterk drift med nye felt i produksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,046 millioner foe per dag i fjerde kvartal, ned fra 2,158 millioner foe per dag i samme kvartal i 2021, påvirket av revisjonsstanser i den amerikanske offshorevirksomheten, uttrekning fra russiske eiendeler og utsatt gassproduksjon på norsk sokkel til perioder med høyere etterspørsel.

I kvartalet startet Equinor produksjonen på Peregrino fase 2-prosjektet i Brasil, og Askeladd, Johan Sverdrup fase 2 og Njord Future på norsk sokkel.

Den flytende havvindparken Hywind Tampen på norsk sokkel genererte første kraft i fjerde kvartal og vil bli ferdigstilt i 2023. Produksjonen fra fornybare energikilder i kvartalet var på 517 GWh, en nedgang på 2 % fra samme kvartal i 2021. Medregnet gass til elektrisitet var samlet produksjon for kvartalet på 1.332 GWh.

Equinor fullførte fem offshore letebrønner, hvorav én med drivverdig funn. Det pågikk boring i fire brønner ved utgangen av kvartalet.

Sterke finansielle resultater

Equinor oppnådde en europeisk gasspris på 29 USD per mmbtu og realiserte væskepriser var 80,4 USD per fat i fjerde kvartal. Selv om prisene er forholdsvis høyere enn i tilsvarene kvartal i 2021, var det en nedgang i europeiske gasspriser gjennom fjerde kvartal 2022.

Equinor leverte sterke salgs- og trading-resultater, spesielt fra gass og kraft, gjennom salg til markedene med høyest etterspørsel. Imidlertid var resultatene til segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering negative på grunn av tidseffekter fra prissikring av derivatkontrakter. I segmentet Leting og produksjon USA er utsatt skattefordel bokført med 2,7 milliarder USD, med en tilsvarende nedgang i inntektsskatt på 2,8 milliarder USD, noe som førte til en lav effektiv skattesats dette kvartalet sammenlignet med fjoråret.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 21,0 milliarder USD for fjerde kvartal, sammenlignet med 18,0 milliarder USD for samme periode i 2021. Organiske investeringer* var 2,36 milliarder USD for kvartalet.

Leverer på sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp gjennom 2022

For 2022 var det justerte driftsresultatet* på 74,9 milliarder USD, opp fra 33,5 milliarder USD i 2021. Justert driftsresultat etter skatt* var 22,7 milliarder USD, opp fra 10,0 milliarder USD i 2021. Equinor rapporterer et driftsresultat for 2022 på 78,8 milliarder USD, og et resultat på 28,7 milliarder USD. Sterk inntjening og kapitaldisiplin førte til en fri kontantstrøm* på 23,4 milliarder USD etter kapitaldistribusjon og en avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital* på 55 % for 2022. I 2022 betalte Equinor 42,8 milliarder USD i skatt knyttet til drift på norsk sokkel.

I 2022 kom sju nye felt i produksjon, og økte den samlede kapasiteten med om lag 200.000 foe per dag under full produksjon. Equinor har god framdrift på en svært konkurransedyktig prosjektportefølje og 13 planer for utbygging og drift ble levert i 2022.

Drifts- og administrasjonskostnadene økte gjennom 2022 på grunn av høyere elektrisitetspriser, CO2-kostnader, inflasjonspress og høyere feltkostnader. Dette blir delvis motvirket av betydelige valutaeffekter som følge av rapportering i amerikanske dollar og andre avhjelpende tiltak.

Som følge av langsiktig forbedringsinnsats og kostnadskontroll har Equinor allerede nådd ambisjonen som er satt for 2025 om å oppnå forbedringer med en kontantstrømeffekt på 4 milliarder USD.

Equinor arbeidet videre med flere prosjekter for å redusere utslipp fra produksjonen, og gjennomsnittlig CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 6,9 kg per foe for 2022.

Gjennomsnittlig frekvens av alvorlige hendelser (SIF) for 2022 var 0,4, stabilt fra året før.

Økt kapitaldistribusjon

Styret foreslår til generalforsamlingen et ordinært kontantutbytte for fjerde kvartal 2022 på 0,30 USD per aksje, opp fra 0,20 USD per aksje i tredje kvartal 2022. Styret har besluttet å videreføre tilbakekjøpsprogrammet på 1,2 milliarder USD per år, som ble introdusert i 2021 som en integrert del av kapitaldistribusjonen.

I tillegg foreslår styret et ekstraordinært kontantutbytte på 0,60 USD per aksje for fjerde kvartal 2022, basert på selskapets sterke resultat og robuste finansielle stilling. Styret har også besluttet å øke tilbakekjøpsprogrammet for 2023 med inntil 4,8 milliarder USD, til inntil 6 milliarder USD.

Kvartalsvise kontantutbytter for første, andre og tredje kvartal i 2023 og ytterligere transjer i tilbakekjøpsprogrammet vil bli besluttet av styret kvartalsvis i tråd med utbyttepolitikken, betinget av eksisterende og fornyede fullmakter fra generalforsamlingen, og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet ventes å bli gjennomført når Brent-prisen er i eller over området 50 til 60 USD per fat og Equinors gjeldsgrad er innenfor den kommuniserte ambisjonen om 15-30 % og dette støttes av råvareprisene. Total kapitaldistribusjon for 2023, inkludert tilbakekjøpsprogrammet, er forventet å bli 17 milliarder USD.

Den fjerde transjen av tilbakekjøpsprogrammet for 2022 ble fullført 17. januar 2023 med en total verdi på 1,83 milliarder USD. For 2022 beløp totale tilbakekjøp seg til 6 milliarder USD.

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 på 1 milliard USD starter 9. februar og vil avsluttes senest 24. mars 2023.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Kapitalmarkedsoppdatering: Sterk avkastning gjennom energiomstillingen

Equinor er godt posisjonert for høy verdiskapning og for å bidra til energisikkerhet og avkarbonisering. Med en sterk kontantstrøm som understøtter en konkurransedyktig kapitaldistribusjon og fortsatte investeringer i en robust portefølje med høy verdiskapning, kan selskapet levere sterk avkastning gjennom energiomstillingen. Equinor utvikler seg som et bredt energiselskap, og tilbyr energisikkerhet og avkarboniseringsmuligheter.

Viktige ambisjoner er å levere:

 • Sterk kontantstrøm og avkastning, med en forventet årlig kontantstrøm fra drift etter skatt rundt 20 milliarder USD og en avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital* (ROACE) over 15 % mot 2030
 • 50 % reduksjon av netto klimagassutslipp på konsernbasis innen 2030.

Basert på en stadig mer fleksibel portefølje og fortsatt volatilitet i markedet, er guidingen for justert resultat fra MMP-segmentet økt fra 250-500 millioner USD til 400-800 millioner USD per kvartal.

Sterk kontantstrøm over tid innen olje og gass

Equinor vil fortsette å investere og optimalisere sin konkurransedyktige portefølje av olje- og gassprosjekter for å opprettholde langsiktig, pålitelig energiforsyning med lave utslipp fra produksjonen. Porteføljen av prosjekter som kommer i produksjon innen 10 år har en gjennomsnittlig balansepris på om lag 35 USD per fat, en internrente på rundt 30 %, en gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på om lag 2,5 år og en CO2-intensitet på oppstrømssiden på under 6 kg per foe. Sammen med produserende eiendeler forventes dette å skape en sterk kontantstrøm over tid. Equinor vil fortsette å utvikle norsk sokkel som selskapets hjemmebane og optimalisere i andre kjerneområder internasjonalt.

Lønnsom og disiplinert vekst innen fornybar energi

Equinor demonstrerer lederskap innen havvind med produksjonsstart på verdens største flytende vindpark, Hywind Tampen, i 2022, og produksjonsstart på Doggerbank, verdens største havvindpark, i Storbritannia, i 2023. Porteføljen av prosjekter innen fornybar og arealer selskapet har fått tilgang til gir god framdrift mot ambisjonen om 12-16 GW installert kapasitet innen 2030. Strategien forblir fokusert på lønnsom og disiplinert vekst for å sikre verdiskaping gjennom konjunktursvingninger. Equinor forventer en realavkastning på 4-8 %.

Solid framdrift innen lavkarbonløsninger

I 2022 ble Equinor tildelt CO2-lisensen Smeaheia og hadde til sammen tilgang til om lag 30 millioner tonn lagringskapasitet per år for CO2 med nåværende eierandeler. Equinor er godt posisjonert når CO2-transport og lagringsmarkedet utvikles, og det politiske rammeverket for lavkarbonprosjekter utvikler seg. Flere prosjekter med industripartnere er under utvikling, og Equinor arbeider videre med sine ambisjoner om å tilby avkarbonisering til industrikunder. Den kombinerte porteføljen av prosjekter for CO2-lagring, hydrogen, energilagring og naturgass, gir fleksibilitet og valgmuligheter, og i sum et bredt energitilbud til industrikunder.

Oppdaterte framtidsutsikter:

 • Equinor forventer organiske investeringer* på 10-11 milliarder USD i 2023, og et årlig gjennomsnitt på om lag 13 milliarder USD for 2024 til 20261
 • I 2023 forventer Equinor en produksjonsvekst på om lag 3 % i olje og gass sammenlignet med 2022.

Se "Forward-looking statements" på våre nettsider.

* For mer informasjon, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary”-delen i rapporten.
1 Basert på Brent blend 70 USD/fat, Henry Hub 3,5 USD/mmbtu og europeisk gasspris 2023: 20 USD/mmbtu, 2024: 20 USD/mmbtu, 2025: 15 USD/mmbtu og 2026 og videre: 9 USD/mmbtu

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR, +47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)

Siste nyheter