Skip to content

Equinors resultater for tredje kvartal 2022

(UTC)
Peregrino C plattformen i Brasil, ansatte former nummeret 2
Peregrino C plattformen i Brasil.
Foto: Rodrigo Abreu de Oliveira Santos, Roberto Antunes Kattan

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 24,3 milliarder USD og 6,72 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2022. Det rapporterte driftsresultatet ble 26,1 milliarder USD, og periodens resultat ble 9,37 milliarder USD.

Strategisk og industriell utvikling:

  • Produksjonen startet opp igjen på oljefeltet Peregrino i Brasil, og Peregrino fase 2 ble satt i produksjon
  • Framgang i utviklingen av verdikjeder for lavkarbonløsninger, med første kommersielle avtale om CO2-lagring for Northern Lights JV
  • Prosjektporteføljen under bygging holder stabilt kostnadsnivå

Drift:

  • Fortsatt høy produksjon, gass til Europa økt med 11%
  • Sterke resultater fra markedsføring og trading av gass og kraft

Finansielle resultater:

  • Fortsatt sterk inntjening hovedsakelig fra økte gasspriser
  • Sterk fri kontantstrøm for året hittil på 21,7 milliarder USD
  • Fremskyndet innbetaling av skatt på om lag 10 milliarder USD og en justert netto gjeldsgrad på negative 19.1 %
  • Kontantutbytte på 0,20 USD og økt ekstraordinært kontantutbytte til 0,70 USD per aksje for tredje kvartal 2022 og en fjerde transje for tilbakekjøp av aksjer på 1,83 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Norges og Equinors rolle som pålitelig energileverandør er viktigere enn noen gang. Jeg er stolt over alle våre folk som gjør en stor innsats for å holde energiproduksjonen høy og sikker. Sammen med partnere og myndighetene har vi iverksatt ekstra tiltak for å øke sikkerheten i denne situasjonen.

Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Ole Jørgen Bratland

- Russlands krig i Ukraina har endret energimarkedene, redusert energitilgangen og økt prisene. Equinor fortsetter å levere stabil og høy produksjon, med gassvolumer fra norsk sokkel på rekordnivå.

- Høy produksjon og fortsatt høye prisnivåer ga svært sterke finansielle resultater, med et justert driftsresultat på mer enn 24 milliarder dollar før skatt. Inntjeningen gjør at vi kan fortsette å investere i energiomstillingen, samtidig som vi bygger robusthet for usikre tider. Det har også ført til økt innbetaling av skatt. Til sammen har vi betalt om lag 17 milliarder dollar i skatt dette kvartalet.

Høy produksjon påvirket av planlagt vedlikehold bidro til energisikkerhet

Solid drift og produksjonsstart på flere prosjekter ga høy produksjon til tross for at omfanget av planlagt vedlikehold var større enn i samme kvartal i fjor.

I tredje kvartal i fjor hadde Equinor allerede startet tiltak for å øke leveransene av gass til Europa. Til tross for dette økte Utforskning og produksjon Norge gassproduksjonen med 11 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, understøttet av opptrappingen av produksjonen på Hammerfest LNG.

I Brasil kom Peregrino-feltet tilbake i drift, med en vellykket opptrapping av produksjonen. Peregrino fase 2 kom i produksjon i oktober, og ga feltet en samlet platåproduksjon på 110 000 fat per dag.

Produksjonen i E&P USA var på samme nivå som i tredje kvartal i fjor, med en høyere andel av produksjonen fra anlegg til havs.

Samlet kraftproduksjon for kvartalet var på 491 GWh. 294 GWh av dette var produksjon fra fornybare energieiendeler, en nedgang på 3 % fra samme kvartal i fjor. Dette skyldes hovedsakelig mindre vind og høyere vedlikeholdsaktivitet. 197 GWh av produksjonen kom fra Triton Power i Storbritannia, som produserer elektrisitet basert på naturgass.

I tredje kvartal ferdigstilte Equinor 7 letebrønner til havs og det pågikk boring i 2 brønner ved utgangen av kvartalet.

Leverer på strategien for energiomstillingen

Equinor fortsetter arbeidet for å styrke norsk sokkel som et kjerneområde for kommersiell CO2-lagring. Northern Lights JV inngikk sin første kommersielle avtale, og er i rute for oppstart i 2024. Equinor har inngått samarbeid for å utvikle verdikjede for kommersiell CO2-lagring i storskala med rørledninger fra Europa til norsk sokkel.

I Storbritannia har Equinor søkt om å utvide de Equinor-opererte vindparkene Sheringham Shoal og Dudgeon med ytterligere 719 MW. I tillegg har Equinor godkjent batterilagringsprosjektet Blandford Road. Dette blir selskapets første kommersielle batterilagringsanlegg, og har en kapasitet på 25 MW/50 MWh.

Equinor gjennomfører 20 prosjekter med generelt god framdrift. Økt inflasjon og kostnader har begrenset innvirkning på denne porteføljen, men noen prosjekter er påvirket av flaskehalser i de globale forsyningskjedene. På norsk sokkel er tilkoblingsarbeidet i gang på den flytende havvindparken Hywind Tampen, som vil bli ferdigstilt i 2023. Johan Sverdrup fase 2 og Njord Future-prosjektet er i rute for produksjonsstart i fjerde kvartal 2022. I Storbritannia forventes første fase av vindparken Dogger Bank å komme i produksjon i 2023.

Sterke finansielle resultater fra høye priser

Energiprisene forble høye i kvartalet, og betydelig høyere enn i tredje kvartal i fjor. Equinor oppnådde en europeisk gasspris som var 60 % høyere enn de allerede høye nivåene i forrige kvartal, mens realiserte væskepriser var 13 % lavere.

Justert driftsresultat* for kvartalet ble 24,3 milliarder USD, opp fra 9,77 milliarder USD i samme kvartal i fjor. Justert driftsresultat etter skatt* ble 6,72 milliarder USD, opp fra 2,78 milliarder USD i samme periode i fjor. Drifts- og administrasjonskostnader økte på grunn av høyere elektrisitetspriser, høyere CO2-kostnader, inflasjonspress, og økte feltkostnader. Dette ble delvis motvirket av betydelige valutaeffekter som følge av selskapets rapportering i amerikanske dollar.

Equinor leverte sterke resultater fra salg og trading, spesielt fra gass og kraft, solgt til markedene med høyest etterspørsel. Dette er gjenspeilet i resultatene til segmentet MMP.

Equinor rapporterte et driftsresultat på 26,1 milliarder USD i kvartalet, opp fra 9,57 milliarder USD i samme periode i 2021. Resultatet etter skatt var 9,37 milliarder USD i kvartalet, opp fra 1,41 milliarder USD i tredje kvartal 2021. Dette inkluderer netto reversering av nedskrivninger på 1,09 milliarder USD, hovedsakelig knyttet til økte forventede raffineringsmarginer.

Fortsatt sterk kontantstrøm og økte skattebetalinger

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 24,5 milliarder USD i tredje kvartal, sammenlignet med 10,8 milliarder USD i samme periode i 2021. Organiske investeringer* var 1,9 milliarder USD for kvartalet. Fri kontantstrøm* var 2,4 milliarder USD i tredje kvartal, påvirket av den første innbetalingen av skatt for virksomheten på norsk sokkel for 2022 og en ekstra skattebetaling på til sammen 17 milliarder USD på grunn av økte skatteanslag for 2022. I fjerde kvartal vil Equinor gjøre to ordinære innbetalinger av skatt på til sammen 140 milliarder NOK.

Kapitaldistribusjonen i tredje kvartal var 3,3 milliarder USD, inkludert den norske stats andel av aksjene kjøpt i tilbakekjøpsprogrammet for aksjer i 2021 og første kvartal 2022 på 1,36 milliarder USD.

Sterk kontantstrøm og streng kapitaldisiplin ga en fortsatt sterk justert netto gjeldsgrad* på negative 19,1 % ved utgangen av kvartalet. Dette er en oppgang fra negative 38,6 % i andre kvartal 2022.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Selskapets styre har besluttet et kontantutbytte på 0,20 USD per aksje. Basert på fortsatt solid inntjening i kvartalet har selskapets styre i tillegg besluttet å øke det ekstraordinære kontantutbyttet fra 0,50 USD per aksje til 0,70 USD per aksje for tredje kvartal 2022.

Videre, basert på styrken i Brent blend oljeprisen, balansen og råvareprisene, har selskapets styre bestemt å starte en fjerde og siste transje på 1,83 milliarder USD av 2022 tilbakekjøpsprogrammet av aksjer på 6 milliarder USD. Den fjerde transjen starter 31. oktober og vil avsluttes senest 27. januar 2023.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Siden andre kvartal 2022 er forventet total kapitaldistribusjon for 2022 økt fra rundt 13 milliarder USD til rundt 13,7 milliarder USD.

Utslipp og frekvens av alvorlige hendelser

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 6,9 kg per foe for de første ni månedene av 2022. Gjennomsnittlig frekvens av alvorlige hendelser (SIF) for perioden fram til 30. september 2022 var 0,4.

* For mer informasjon, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary”-delen i rapporten.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Mads Holm, direktør IR, +47 909 55 417 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)

Siste nyheter