Skip to content

Equinors resultater for tredje kvartal 2023

(UTC)Last modified
Johan Sverdrup-feltet
Johan Sverdrup-feltet.
Foto: Daniel Ashby - Anders Håheim / Equinor

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 8,02 milliarder USD og 2,73 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2023. Det rapporterte driftsresultatet var 7,45 milliarder USD, og resultatet for kvartalet var 2,50 milliarder USD.

Finansielle resultater og drift

  • God inntjening og kontantstrøm fra drift
  • Høy oljeproduksjon. Gassproduksjonen på norsk sokkel påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser
  • Sterke resultater fra handel og salg av olje og oljeprodukter

Strategisk framgang

  • Dogger Bank A startet kraftproduksjon til det britiske kraftnettet
  • Avslag på søknad om prisøkning for havvind på den amerikanske nordøstkysten
  • Breidablikk-feltet i produksjon; godkjenning av PUD for Snøhvit Future
  • Tillatelse til utbygging av Rosebank-feltet i Storbritannia

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

  • Ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje og fortsatt ekstraordinært kontantutbytte på 0,60 USD per aksje for tredje kvartal. Fjerde transje i tilbakekjøpsprogrammet på 1,67 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Sheyda Aalgaard

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:
- Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje. Gassproduksjonen fra norsk sokkel ble påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser. Vi viderefører en betydelig kapitaldistribusjon og vil levere total distribusjon på 17 milliarder dollar i 2023.

- Vi fortsetter omstillingen, med produksjonsstart fra Dogger Bank i Storbritannia – verdens største havvindpark, videre ekspansjon innen landbasert fornybar kraft i Brasil og Polen, og investering i en eierandel i CCS-prosjektet Bayou Bend CCS i USA. Med godkjent plan for elektrifisering av Hammerfest LNG, og oppstart av kraftforsyning fra land til Gina Krog, fortsetter vi å redusere våre egne utslipp.

- Vi fortsetter å bidra til energisikkerhet ved å utvikle lønnsomme olje- og gassprosjekter med lave utslipp fra produksjon, gjennom utbygging av Rosebank-feltet i Storbritannia og oppstart av Breidablikk-feltet på norsk sokkel.

Høy oljeproduksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,007 millioner foe per dag i tredje kvartal, sammenlignet med 2,021 millioner foe per dag i samme kvartal i 2022. Væskeproduksjonen økte med 12 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette var i hovedsak som følge av effektiv drift og høy produksjon på Johan Sverdrup, det partneropererte Vito-feltet i USA, Peregrino-feltet i Brasil, og styrking av porteføljen med Buzzard-feltet i Storbritannia. Gassproduksjonen ble påvirket av planlagt vedlikehold og forlengede revisjonsstanser på Troll A-plattformen og på det tredjepartsopererte gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. Som følge av uplanlagte tap hittil i år, er estimert produksjonen i 2023 nedjustert til om lag 1,5% over 2022-nivå.

Kraftproduksjon fra fornybare energikilder var på 373 GWh i kvartalet, opp fra 294 GWh i samme kvartal i fjor. Økningen kom hovedsakelig fra høyere produksjon fra britiske vindparker og ny produksjon fra landbaserte fornybaranlegg i Polen, samt full produksjon på den flytende havvindparken Hywind Tampen. Medregnet gasskraftproduksjonen i Storbritannia var samlet kraftproduksjon på 883 GWh i kvartalet.

Strategisk og industriell framgang

Equinor fortsetter å utvikle sin portefølje innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, samtidig som selskapet bidrar til energisikkerheten ved å utvikle lønnsomme olje- og gassprosjekter med lave utslipp fra produksjonen.

I Storbritannia startet produksjonen fra Dogger Bank A, verdens største havvindpark, i oktober. Den ventes å bidra til energisikkerhet og avkarbonisering av Storbritannias energisystem. Britiske myndigheter godkjente videre utvikling av Rosebank-feltet mot planlagt oppstart i 2026-27. Med utvinnbare ressurser på om lag 245 millioner fat ventes feltet å styrke produksjon og verdiskapning på britisk sokkel og for Equinor.

På norsk sokkel startet produksjonen fra Breidablikk-feltet i oktober, tidligere enn planlagt og med lave kostnader og utslipp fra driften. Planen for elektrifisering og kompresjon på land for Hammerfest LNG-anlegget ble godkjent av myndighetene i tredje kvartal, noe som muliggjør LNG-eksport med reduserte utslipp fram mot 2050. Planen for utbygging og drift av Eirin-feltet ble også levert, feltet forventes å bidra med gassvolumer fra 2025. Eirin skal bygges ut som et havbunnsfelt knyttet opp mot Gina Krog, som fikk kraft fra land dette kvartalet.

Havvindprosjekter på den amerikanske nordøstkysten er negativt påvirket av kostnadsinflasjon og flaskehalser i leverandørkjedene. New York Public Service Commission avslo nylig søknader om prisøkning fra Equinor og andre selskaper, og Equinor vurderer nå konsekvensene for selskapets prosjekter.

I kvartalet kjøpte Equinor en eierandel i Bayou Bend CCS LLC, et selskap som er godt posisjonert for å utvikle ett av de største karbonfangst og -lagringsprosjektene i USA.

Equinor ferdigstilte fem letebrønner til havs, med to drivverdige funn i kvartalet. Det pågikk boring i 12 brønner ved utgangen av kvartalet.

Sterke finansielle resultater

Equinor leverte et justert driftsresultat på 8,02 milliarder USD og 2,73 milliarder USD etter skatt. Dette er lavere enn for samme kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av gassprisene som gikk ned fra de ekstraordinære nivåene i 2022.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) leverte gode resultater med et justert driftsresultat* på 876 millioner USD, som er over guidingen for justert driftsresultat*. Solide inntekter fra salg og handel av olje og oljeprodukter, optimalisering av shippingporteføljen, og høyere raffineringsmarginer bidro til resultatet.

I tredje kvartal utgjorde netto nedskrivninger 971 millioner USD, i hovedsak bestående av nedskrivninger av eiendeler på norsk sokkel og i MMP-segmentet på henholdsvis 588 millioner USD og 346 millioner USD. I fornybarsegmentet tok selskapet en nedskrivning på 300 millioner USD. Dette ble delvis motvirket av reverseringen av en nedskrivning av en eiendel i amerikansk del av Mexicogolfen på 290 millioner USD.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 11,3 milliarder USD for tredje kvartal.

Equinor foretok en innbetaling av skatt for norsk sokkel på 3,67 milliarder USD basert på forventet inntjening i 2023. I oktober ble en ekstra innbetaling på 930 millioner USD foretatt, og to ordinære innbetalinger på 3,75 milliarder USD(1) vil bli gjort i fjerde kvartal.

De organiske investeringene* var på 2,64 milliarder USD for kvartalet, og samlede investeringer var på 3,21 milliarder USD. Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærene og investeringer utgjorde netto kontantstrøm* 1,48 milliarder USD i tredje kvartal.

Equinor opprettholder en sterk finansiell posisjon med en netto gjeldsgrad* på minus 22,9% ved utgangen av kvartalet, fra minus 35,1% ved utgangen av andre kvartal 2023.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje, samt å fortsette det ekstraordinære kontantutbyttet på 0,60 USD per aksje for tredje kvartal 2023, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar. Equinoraksjen vil handles eksklusivt utbytte på Oslo Børs og New York Stock Exchange fra og medregnet 14. februar 2024.

Total kapitaldistribusjon for 2023 vil bli om lag 17 milliarder USD, inkludert et tilbakekjøpsprogram på 6 milliarder USD. Styret har vedtatt å starte en fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 1,67 milliarder USD. Den fjerde transjen starter 30. oktober og vil avsluttes senest 29. januar 2024. Denne fjerde transje vil fullføre det annonserte tilbakekjøpsprogrammet på 6 milliarder USD.

Tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2023 ble fullført 20. oktober 2023 med en total verdi på inntil 1,67 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

* For punkter merket med asterisk (*) i denne pressemeldingen, se avsnittet "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary disclosures” i kvartalsrapporten.
(1) USD-anslag på 37,5 mrd. basert på en valutakurs for USD/NOK på 10.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR, +47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)

Siste nyheter