Skip to Content
no

Equinor Pensjon

Foto: Unsplash

Equinor Pensjon er en pensjonskasse for ansatte i Equinor ASA, Equinor Asset Management AS og Equinor Insurance AS

Equinor Pensjon har konsesjon til å drive virksomhet som pensjonskasse og står under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens formål er å yte alders- og uførepensjoner til medlemmer og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og barn.

Equinor Pensjon har kontorsted og driver virksomheten fra Stavanger. Equinor Pensjon har ingen ansatte, og baserer seg på kjøp av tjenester fra andre. Tjenester som gjelder daglig ledelse og administrasjon kjøpes fra Equinor ASA. Forvaltningstjenester leveres fra Equinor Asset Management AS. Storebrand Pensjonstjenester AS leverer tjenester knyttet til behandling av søknader, utbetalinger og ajourhold av medlemsregister, samt aktuartjenester.

Equinor Pensjon ledes av et styre på åtte medlemmer. Fem medlemmer er utnevnt av Equinor ASA, hvorav et eksternt styremedlem. De tre øvrige er valgt av medlemmene i pensjonskassen.

Pensjonskassen har ikke integrert bærekrafts risiko i krav til godtgjørelsesordninger og pensjonskassen har ingen egne ansatte. Finansforetaksforskriften § 15-10 om godtgjørelsesordning gjelder tilsvarende for leverandører ved utkontraktering.

Lukket pensjonskasse

Pensjonskassen ble lukket 01.01.2015. Ansatte født før 1963 (land) og før 1965 (sokkel), som var ansatt på det tidspunktet, har fortsatt sparing til alderspensjon i pensjonskassen. Alle andre ansatte samt nyansatte etter 01.01.2015 har innskuddspensjon.

De som mottok uførepensjon per 01.04.2015 kan fortsatt ha oppsparing av alderspensjon i pensjonskassen, dersom de fortsatt mottar uførepensjon. Ved friskmelding kan tidligere uføre bli overført til innskuddsordning, dersom de er født før 1963 (land)/1965 (sokkel). Ansatte som har returnert fra ikke-lovbestemte permisjoner har blitt innmeldt i innskuddsordningen.

Uføre- og barnepensjon

Alle ansatte har uføre- og barnepensjon i Equinor Pensjon.

Pensjoner

Medlemmer vil i god tid før 62 årsdagen få informasjon om valgmuligheter knyttet til igangsettelse og utbetaling av alderspensjon.

Pensjonskassen sender årlig ut en oversikt over alle estimerte pensjoner og valgmuligheter for uttak fra 62 år fra og med det året man fyller 58 år. Det sendes ut et særskilt informasjonsbrev året før man fyller 62 år.

Alderspensjon

Alderspensjon fra Equinor ASA kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, AFP og eventuelle pensjonsrettigheter opptjent hos andre arbeidsgivere.

Alderspensjon fra pensjonskassen Equinor Pensjon kan tas ut fleksibelt fra 62 år og er livsvarig.

Alderspensjonen fra Equinor Pensjon er en livsvarig ytelse, som sammen med en standardberegnet folketrygd utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget ved uttak fra 67 år. For å oppnå full pensjon kreves minst 30 års opptjening i pensjonsordningen, og at man er ansatt i selskapet fram til man når opptjeningssalderen (67 år for ansatte på landkontrakt og 65 år for ansatte med sokkelkontrakt). Ved beregning av alderspensjon, trekkes det fra en beregnet standard folketrygd. Ved tidlig uttak foretas omregning av pensjonen og årlig beløp blir da lavere. Det tilkommer også en kostnad ved omregning.

Du finner detaljert oversikt over din pensjon ved å logge deg på din side på Storebrand.no .

Uførepensjon

Alle ansatte i Equinor ASA, uavhengig av pensjonsordning for sparing til alderspensjon, er dekket av en uføreordning i pensjonskassen. Skulle du bli langvarig syk utover 12 måneder, kan du ha rett til en uføreytelse både fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd) og fra Equinors pensjonsordning (uførepensjon). Som hovedregel følger vi folketrygdens vedtak. Ved lav uføregrad (20% - 45%) kan pensjonskassen innvilge uførepensjon på selvstendig grunnlag.

Det innvilges ikke uførepensjon hvis uførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som man led av eller kjente til da man ble ansatt i Equinor (og innmeldt i Equinor Pensjon), og medførte arbeidsuførhet de første to årene etter ansettelse (karensbestemmelse).

Etterlattepensjon

Dersom et medlem eller en pensjonist i pensjonsordningen dør, kan de etterlatte ha krav på pensjon etter avdøde. De som kan være berettiget til pensjon er:

  • Gjenlevende ektefelle/samboer*/partner
  • Fraskilt ektefelle**
  • Barn under 21 år som avdøde forsørget eller pliktet å forsørge

* Med samboer mener vi samboer som medlemmet på tidspunktet for dødsfallet hadde felles bolig og felles barn med. Det samme gjelder samboer som medlemmet på tidspunktet for dødsfallet levde sammen med i ekteskapslignende forhold, når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap ble inngått. Tidligere samboere har ikke rett til samboerpensjon.

**Fraskilt ektefelle må fylle kravene i ekteskapslovgivningen. Det innebærer at den fraskilte må ha vært minst 45 år på skilsmissetidspunktet, ekteskapet må ha bestått i minst 10 år og den fraskilte må ikke ha giftet seg på nytt. Det vises for øvrig til Lov om ekteskap.

Barnepensjon fra Equinor Pensjon utgjør for yngste barn 50 prosent av en alderspensjon beregnet etter reglene i ytelsesordningen – som er 66 % av pensjonsgrunnlaget minus en standardberegnet folketrygd.

Er det flere barn, utgjør barnepensjonen for hvert av de øvrige barna 50 prosent av barnepensjonen for det yngste barnet. Den totale barnepensjonen skal gis med et like stort beløp til hvert av barna.

For barn mellom 18 år og 21 år dobles barnepensjonen. Denne ekstra barnepensjonen fordeles kun på barna i denne aldersgruppen.

Dersom den avdøde hadde en fripolise i Equinor Pensjon kan etterlatte ha rett på pensjon fra fripolisen dersom vilkårene er oppfylt.

Fortsettelsesforsikring

Hvis man slutter i bedriften eller blir innvilget ikke-lovbestemt permisjon og blir meldt ut av pensjonsordningen, har man rett til å videreføre uføre og barnepensjonsordningene fra pensjonskassen i en fortsettelsesforsikring. Om man ønsker denne forsikringen må man bestille den innen 6 måneder fra utmeldingstidspunktet.

Fripoliser

Har du tidligere vært ansatt i Equinor ASA og vært medlem i Equinor Pensjon og sluttet etter 01.07.2013 kan du ha en fripolise i Equinor Pensjon.

Tidligere ansatte som sluttet i Equinor ASA før 30.06.2013 har fripolisen i Nordea Liv AS, da Equinor Pensjon i perioden før 01.07.13 hadde avtale med Nordea Liv om overføring og utstedelse av fripolise.

Ansatte som fikk endret pensjonsordning og som var en del av gruppen som ble overført til innskuddsordningen (1.4.2015), fikk en fripolise for opptjente rettigheter i ytelsesordningen. Detaljert oversikt over alderspensjon, fripolise og eventuelt rettighetsbrev samt overgangsbrev finnes ved å logge seg på «din side» på Storebrand.no.

Oversikt over hvor du har fripoliser kan du finne på www.norskpensjon.no

Søknad om uttak

Storebrand Pensjonstjenester AS leverer tjenester knyttet til behandling av søknader, utbetalinger og ajourhold av medlemsregister, samt aktuartjenester.

Ønsker man å starte utbetaling av alderspensjon finner man en pensjonskalkulator og søknadsskjema på Storebrand.no.

Automatisk igangsettelse skjer først fra fylte 75 år. Alle andre oppstartstidspunkt er søknadsbasert.

Pensjonister som har utbetaling av alderspensjon fra Equinors pensjonsordninger kan logge seg på Storebrand.no og få oversikt over løpende pensjon og utbetalingsoversikt.

Annet

Reiseforsikring, TRYG

Ansatte, alders- og uførepensjonister i Equinor ASA er dekket av selskapets reiseforsikring i Tryg Forsikring. Etterlatte er ikke dekket.

Personalforsikring, Gjensidige

Equinors personalforsikringer er i Gjensidige.

Kapitalforvaltning

Forvaltningstjenester leveres fra Equinor Asset Management AS.

Equinor Pensjon har et langsiktig perspektiv for virksomheten, les gjerne mer om dette i «Prinsipper for forsvarlig forvaltning» og «Informasjon om kapitalforvaltningen».

Nederst på siden ligger lenker til tidligere årsrapporter. Se også lenke til Equinorfondene der man kan lese mer om ansvarlig forvaltning (ESG).

EU har utarbeidet detaljerte tekniske kriterier for hvilke sektorer og økonomiske aktiviteter som kan betegnes som bærekraftige (taksonomiforordningen). Equinor Pensjon investerer ansvarlig etter prinsippene beskrevet over, men har ikke satt bærekraftsmål basert på EUs definisjoner. I henhold til taksonomiforordningen artikkel 7 skal vi derfor opplyse om at de aktuelle finansielle produkters underliggende investeringer ikke tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Medlemsservice

Pensjon

All saksbehandling gjøres av Storebrand. Alt gjøres elektronisk, men man kan ha dialog med rådgivere hos Storebrand både på telefon og chat.

Service desk Equinor Pensjon

Finner du ikke det du leter etter kontakt vår Service desk på pensjon@equinor.com .

Kontaktinformasjon til oppgjørsavdelingen: Tlf 22 31 20 80 eller e-post oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no .