Skip to content

Equinor Pensjon

Foto: Unsplash

Equinor Pensjon er en pensjonskasse for ansatte i Equinor ASA, Equinor Asset Management AS og Equinor Insurance AS

Equinor Pensjon har konsesjon til √• drive virksomhet som pensjonskasse og st√•r under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens form√•l er √• yte alders- og uf√łrepensjoner til medlemmer og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og barn.

Equinor Pensjon har kontorsted og driver virksomheten fra Stavanger. Equinor Pensjon har ingen ansatte, og baserer seg p√• kj√łp av tjenester fra andre. Tjenester som gjelder daglig ledelse og administrasjon kj√łpes fra Equinor ASA. Forvaltningstjenester leveres fra Equinor Asset Management AS. Storebrand Pensjonstjenester AS leverer tjenester knyttet til behandling av s√łknader, utbetalinger og ajourhold av medlemsregister, samt aktuartjenester.

Equinor Pensjon ledes av et styre p√• √•tte medlemmer. Fem medlemmer er utnevnt av Equinor ASA, hvorav et eksternt styremedlem. De tre √łvrige er valgt av medlemmene i pensjonskassen.

Pensjonskassen har ikke integrert b√¶rekrafts risiko i krav til godtgj√łrelsesordninger og pensjonskassen har ingen egne ansatte. Finansforetaksforskriften ¬ß 15-10 om godtgj√łrelsesordning gjelder tilsvarende for leverand√łrer ved utkontraktering.

Lukket pensjonskasse

Pensjonskassen ble lukket 01.01.2015. Ansatte f√łdt f√łr 1963 (land) og f√łr 1965 (sokkel), som var ansatt p√• det tidspunktet, har fortsatt sparing til alderspensjon i pensjonskassen. Alle andre ansatte samt nyansatte etter 01.01.2015 har innskuddspensjon.

De som mottok uf√łrepensjon per 01.04.2015 kan fortsatt ha oppsparing av alderspensjon i pensjonskassen, dersom de fortsatt mottar uf√łrepensjon. Ved friskmelding kan tidligere uf√łre bli overf√łrt til innskuddsordning, dersom de er f√łdt f√łr 1963 (land)/1965 (sokkel). Ansatte som har returnert fra ikke-lovbestemte permisjoner har blitt innmeldt i innskuddsordningen.

Uf√łre- og barnepensjon

Alle ansatte har uf√łre- og barnepensjon i Equinor Pensjon.

Pensjoner

Medlemmer vil i god tid f√łr 62 √•rsdagen f√• informasjon om valgmuligheter knyttet til igangsettelse og utbetaling av alderspensjon.

Pensjonskassen sender √•rlig ut en oversikt over alle estimerte pensjoner og valgmuligheter for uttak fra 62 √•r fra og med det √•ret man fyller 58 √•r. Det sendes ut et s√¶rskilt informasjonsbrev √•ret f√łr man fyller 62 √•r.

Alderspensjon

Alderspensjon fra Equinor ASA kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, AFP og eventuelle pensjonsrettigheter opptjent hos andre arbeidsgivere.

Alderspensjon fra pensjonskassen Equinor Pensjon kan tas ut fleksibelt fra 62 år og er livsvarig.

Alderspensjonen fra Equinor Pensjon er en livsvarig ytelse, som sammen med en standardberegnet folketrygd utgj√łr 66 % av pensjonsgrunnlaget ved uttak fra 67 √•r. For √• oppn√• full pensjon kreves minst 30 √•rs opptjening i pensjonsordningen, og at man er ansatt i selskapet fram til man n√•r opptjeningssalderen (67 √•r for ansatte p√• landkontrakt og 65 √•r for ansatte med sokkelkontrakt). Ved beregning av alderspensjon, trekkes det fra en beregnet standard folketrygd. Ved tidlig uttak foretas omregning av pensjonen og √•rlig bel√łp blir da lavere. Det tilkommer ogs√• en kostnad ved omregning.

Du finner detaljert oversikt over din pensjon ved å logge deg på din side på Storebrand.no.

Uf√łrepensjon

Alle ansatte i Equinor ASA, uavhengig av pensjonsordning for sparing til alderspensjon, er dekket av en uf√łreordning i pensjonskassen. Skulle du bli langvarig syk utover 12 m√•neder, kan du ha rett til en uf√łreytelse b√•de fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uf√łretrygd) og fra Equinors pensjonsordning (uf√łrepensjon). Som hovedregel f√łlger vi folketrygdens vedtak. Ved lav uf√łregrad (20% - 45%) kan pensjonskassen innvilge uf√łrepensjon p√• selvstendig grunnlag.

Det innvilges ikke uf√łrepensjon hvis uf√łrheten skyldes sykdom, skade eller lyte som man led av eller kjente til da man ble ansatt i Equinor (og innmeldt i Equinor Pensjon), og medf√łrte arbeidsuf√łrhet de f√łrste to √•rene etter ansettelse (karensbestemmelse).

Etterlattepensjon

Dersom et medlem eller en pensjonist i pensjonsordningen d√łr, kan de etterlatte ha krav p√• pensjon etter avd√łde. De som kan v√¶re berettiget til pensjon er:

  • Gjenlevende ektefelle/samboer*/partner
  • Fraskilt ektefelle**
  • Barn under 21 √•r som avd√łde fors√łrget eller pliktet √• fors√łrge

* Med samboer mener vi samboer som medlemmet p√• tidspunktet for d√łdsfallet hadde felles bolig og felles barn med. Det samme gjelder samboer som medlemmet p√• tidspunktet for d√łdsfallet levde sammen med i ekteskapslignende forhold, n√•r det godtgj√łres at forholdet har best√•tt uavbrutt i de siste fem √•rene f√łr d√łdsfallet, og det ikke forel√• forhold som ville hindre at lovlig ekteskap ble inng√•tt. Tidligere samboere har ikke rett til samboerpensjon.

**Fraskilt ektefelle m√• fylle kravene i ekteskapslovgivningen. Det inneb√¶rer at den fraskilte m√• ha v√¶rt minst 45 √•r p√• skilsmissetidspunktet, ekteskapet m√• ha best√•tt i minst 10 √•r og den fraskilte m√• ikke ha giftet seg p√• nytt. Det vises for √łvrig til Lov om ekteskap.

Barnepensjon fra Equinor Pensjon utgj√łr for yngste barn 50 prosent av en alderspensjon beregnet etter reglene i ytelsesordningen ‚Äď som er 66 % av pensjonsgrunnlaget minus en standardberegnet folketrygd.

Er det flere barn, utgj√łr barnepensjonen for hvert av de √łvrige barna 50 prosent av barnepensjonen for det yngste barnet. Den totale barnepensjonen skal gis med et like stort bel√łp til hvert av barna.

For barn mellom 18 år og 21 år dobles barnepensjonen. Denne ekstra barnepensjonen fordeles kun på barna i denne aldersgruppen.

Dersom den avd√łde hadde en fripolise i Equinor Pensjon kan etterlatte ha rett p√• pensjon fra fripolisen dersom vilk√•rene er oppfylt.

Fortsettelsesforsikring

Hvis man slutter i bedriften eller blir innvilget ikke-lovbestemt permisjon og blir meldt ut av pensjonsordningen, har man rett til √• videref√łre uf√łre og barnepensjonsordningene fra pensjonskassen i en fortsettelsesforsikring. Om man √łnsker denne forsikringen m√• man bestille den innen 6 m√•neder fra utmeldingstidspunktet.

Fripoliser

Har du tidligere vært ansatt i Equinor ASA og vært medlem i Equinor Pensjon og sluttet etter 01.07.2013 kan du ha en fripolise i Equinor Pensjon.

Tidligere ansatte som sluttet i Equinor ASA f√łr 30.06.2013 har fripolisen i Nordea Liv AS, da Equinor Pensjon i perioden f√łr 01.07.13 hadde avtale med Nordea Liv om overf√łring og utstedelse av fripolise.

Ansatte som fikk endret pensjonsordning og som var en del av gruppen som ble overf√łrt til innskuddsordningen (1.4.2015), fikk en fripolise for opptjente rettigheter i ytelsesordningen. Detaljert oversikt over alderspensjon, fripolise og eventuelt rettighetsbrev samt overgangsbrev finnes ved √• logge seg p√• ¬ędin side¬Ľ p√• Storebrand.no.

Oversikt over hvor du har fripoliser kan du finne på www.norskpensjon.no

S√łknad om uttak

Storebrand Pensjonstjenester AS leverer tjenester knyttet til behandling av s√łknader, utbetalinger og ajourhold av medlemsregister, samt aktuartjenester.

√ėnsker man √• starte utbetaling av alderspensjon finner man en pensjonskalkulator og s√łknadsskjema p√• Storebrand.no.

Automatisk igangsettelse skjer f√łrst fra fylte 75 √•r. Alle andre oppstartstidspunkt er s√łknadsbasert.

Pensjonister som har utbetaling av alderspensjon fra Equinors pensjonsordninger kan logge seg p√• Storebrand.no og f√• oversikt over l√łpende pensjon og utbetalingsoversikt.

Annet

Reiseforsikring, Gjensidige

Ansatte, alders- og uf√łrepensjonister i Equinor ASA er dekket av selskapets reiseforsikring i Gjensidige. Etterlatte er ikke dekket.

Personalforsikring, Gjensidige

Equinors personalforsikringer er i Gjensidige.

Kapitalforvaltning

Forvaltningstjenester leveres fra Equinor Asset Management AS.

Equinor Pensjon har et langsiktig perspektiv for virksomheten, les gjerne mer om dette i ¬ęPrinsipper for forsvarlig forvaltning¬Ľ og ¬ęInformasjon om kapitalforvaltningen¬Ľ.

Nederst på siden ligger lenker til tidligere årsrapporter. Se også lenke til Equinorfondene der man kan lese mer om ansvarlig forvaltning (ESG).

EU har utarbeidet detaljerte tekniske kriterier for hvilke sektorer og √łkonomiske aktiviteter som kan betegnes som b√¶rekraftige (taksonomiforordningen). Equinor Pensjon investerer ansvarlig etter prinsippene beskrevet over, men har ikke satt b√¶rekraftsm√•l basert p√• EUs definisjoner. I henhold til taksonomiforordningen artikkel 7 skal vi derfor opplyse om at de aktuelle finansielle produkters underliggende investeringer ikke tar hensyn til EU-kriteriene for milj√łmessig b√¶rekraftige √łkonomiske aktiviteter.

Medlemsservice

Pensjon

All saksbehandling gj√łres av Storebrand. Alt gj√łres elektronisk, men man kan ha dialog med r√•dgivere hos Storebrand b√•de p√• telefon og chat.

Service desk Equinor Pensjon

Finner du ikke det du leter etter kontakt vår Service desk på pensjon@equinor.com.

Kontaktinformasjon til oppgj√łrsavdelingen: Tlf 22 31 20 80 eller e-post oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no.