Skip to Content
no

Equinor Pensjon

Foto: Unsplash

Equinor Pensjon er en pensjonskasse for ansatte i Equinor ASA, Equinor Asset Management AS og Equinor Insurance AS.

Pensjonskassen ble lukket 01.01.2015, og det er kun ansatte født før 1963 (land) og før 1965 (sokkel) som fortsatt har pensjonssparing i kassen. Alle andre ansatte har sparing i innskuddsordningen. Alle ansatte har uføre- og barnepensjon i Equinor Pensjon.

Pensjoner

Alderspensjon

Alderspensjon fra Equinor ASA kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, AFP og eventuelle pensjonsrettigheter opptjent hos andre arbeidsgivere

Uførepensjon

Alle ansatte i Equinor ASA, uavhengig av pensjonsordning, er dekket av en uføreordning. Skulle du bli langvarig syk, kan du ha rett til uføreytelser både fra folketrygden og fra Equinors pensjonsordning.

Etterlattepensjon

Dersom et medlem eller en pensjonist i pensjonsordningen dør, kan de etterlatte ha krav på pensjon etter avdøde. De som kan være berettiget til pensjon er:

  • Gjenlevende ektefelle
  • Samboer
  • Partner
  • Fraskilt ektefelle*
  • Barn under 21 år som avdøde forsørget eller pliktet å forsørge

* Fraskilt ektefelle må fylle kravene i ekteskapslovgivningen. Det innebærer at den fraskilte må ha vært minst 45 år på skilsmissetidspunktet, ekteskapet må ha bestått i minst 10 år og den fraskilte må ikke ha giftet seg på nytt. Det vises for øvrig til Lov om ekteskap.

Dersom den avdøde hadde en fripolise i Equinor Pensjon kan etterlatte ha rett på pensjon fra fripolisen dersom vilkårene er oppfylt.

Fripoliser

Har du tidligere vært ansatt i Equinor ASA og vært medlem i Equinor Pensjon og sluttet etter 01.07.2013 kan du ha en fripolise i Equinor Pensjon.

Tidligere ansatte som sluttet i Equinor ASA før 30.06.2013 har fripolisen i Nordea Liv AS, da Equinor Pensjon i perioden før 01.07.13 hadde avtale med Nordea Liv om overføring og utstedelse av fripolise.

Oversikt over hvor du har fripoliser kan du finne på www.norskpensjon.no

Forsikringsordninger

Som ansatt i Equinor ASA er man dekket av selskapets personal-, helse- og reiseforsikring.

Alders – og uførepensjonister er dekket av reiseforsikringen.

Personalforsikring, Gjensidige

Du finner oversikt over dine forsikringer ved å logge deg inn på Insight/ Forsikringsordninger eller ved å kontakte vår servicedesk på pensjon@equinor.com .

Reiseforsikring, TRYG

Ansatte, alders- og uførepensjonister i Equinor ASA er dekket av selskapets reiseforsikring i Tryg Forsikring. Etterlatte er ikke dekket.

Formålet med reiseforsikringen er å dekke ansattes tap og skader på tjenestereiser. Den dekker også ansatte med familie på ferie- og fritidsreiser. Reiseforsikringen omfatter ikke ulykkesforsikring.

Ved reise til land som UD fraråder (røde) gjelder ikke reiseforsikringen.

Vilkår reiseforsikring, forsikringsbevis og reisekort kan du få ved å kontakte vår service desk på pensjon@equinor.com .

Helseforsikring, If Vertikal Helse

Helseforsikringsordningen er et generelt gode som tilbys til ansatte i Equinor ASA som arbeider i Norge. Helseforsikringen er et supplement til den offentlige helsetjeneste. Spørsmål angående ordningens dekning kan rettes til If og Vertikal Helse.

Om Equinor Pensjon

Equinor Pensjon er en pensjonskasse for ansatte i Equinor ASA, Equinor Asset Management AS og Equinor Insurance AS. Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til medlemmer og etterlattepensjon til ektefelle, partner, samboer og barn.

Equinor ASA, Equinor Asset Management AS og Equinor Insurance AS endret sine pensjonsordninger fra 1.1.2015, og ytelsespensjonsordningen i Equinor Pensjon ble lukket.

Ansatte som da hadde mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder, fortsatte med ytelsespensjon. Ansatte som hadde mer enn 15 år igjen til pensjonsalder ble overført til innskuddspensjonsordning, og det ble utstedt fripoliser for å ivareta opptjente rettigheter. Fra samme tidspunkt er alle ansatte forsikret med ettårige uføre- og barnepensjonsforsikringer i Equinor Pensjon.

Asset Management

Equinor Pensjon har avtale med Equinor Asset Management AS om forvaltningstjenester.

Equinorfondene

Medlemsservice

Pensjon

All saksbehandling gjøres av Storebrand. Alt gjøres elektronisk, men man kan ha dialog med rådgivere hos Storebrand både på telefon og chat.

Service desk Equinor Pensjon

Finner du ikke det du leter etter kontakt vår Service desk på pensjon@equinor.com .