Skip to Content
no

Om oss

Vi er Equinor

Velkommen til Equinor, et internasjonalt energiselskap med 22.000 ansatte i 30 land, og hovedkontor i Norge. Vår ambisjon er å være et ledende selskap i energiomstillingen. Vi vil skape verdier gjennom mulighetene som det grønne skiftet gir, og bryte industrielle barrierer ved å bygge på 50 års erfaring.

Vårt formål

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Kort om Equinor

Om Equinor

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Vår strategi

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen. Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Equinor er klar til å gripe disse.

Les mer om vår strategi

Vi former energiframtiden

Vår visjon setter en klar retning og framhever hva vi ønsker å oppnå. Den samler oss og inspirerer oss.

Vår ambisjon er å lede an i energiomstillingen og skape varige verdier i en framtid med netto nullutslipp. Vi er i en omstillingsfase hvor vi har satt oss fore å bli en bred energileverandør. Det skal vi klare ved å optimalisere olje og gass, sette fart i fornybarveksten og være klar til å gripe nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger. Vi reduserer karbonavtrykket av energiproduksjonen vår og har som mål å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

For å virkeliggjøre visjonen vår og spille en ledende rolle i mange tiår framover må vi alltid være konkurransedyktige og lønnsomme.

Visjonen vår bygger på tre pilarer:

Et ledende selskap i energiomstillingen

Vi skal skape varig endring i måten vår industri arbeider på. Vi skal finne innovative måter å forenkle og standardisere våre aktiviteter gjennom radikale endringer og samarbeid. Ved å utvikle teknologi for langsiktig verdiskaping skal vi finne nye løsninger og arbeide på en smartere, bedre og enklere måte.

Vi leverer energi til en lavkarbonframtid

Energiframtiden vil være netto null. Det er derfor vi har som ambisjon å lede an i energiomleggingen. Etterspørselen etter fornybar energi og lavkarbonløsninger vil øke og skape nye forretningsmuligheter. Olje og gass vil likevel være en del av energibildet også framover, slik at det blir mulig å tilby rimelig og tilgjengelig energi for å dekke den globale etterspørselen. Å skape en ny energivirksomhet vil støtte vår langsiktige framtid som en ledende global energileverandør.

Alltid konkurransedyktig

Selskapet vårt må være lønnsomt og konkurransedyktig til enhver tid. Dette er avgjørende for framtidig verdiskapning. Sikre og effektive operasjoner skal bidra til at vi håndterer de utfordringene vi står overfor i dag, og sette oss i stand til å gripe mulighetene som oppstår i morgen. Vi skal kontinuerlig forbedre vår virksomhet og tilrettelegge for lønnsom vekst.

Sammen skaper vi vårt framtidige Equinor.

Våre verdier representerer Equinor på sitt beste. De rettleder våre valg, handlinger og hvordan vi samarbeider. Våre verdier uttrykker de idealer vi søker å leve opp til hver eneste dag.

Åpen

 • Vi fremmer åpenhet
 • Vi søker mangfold og nye perspektiver
 • Vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet

Samarbeid

 • Vi jobber sammen som ett lag
 • Vi deler kunnskap og hjelper hverandre å lykkes
 • Vi engasjerer oss og bygger tillit og respekt hos våre partnere og i samfunnet

Modig

 • Vi er nysgjerrige, innovative og kommersielle
 • Vi søker kontinuerlig forbedring
 • Vi er framsynte, identifiserer muligheter og håndterer risiko

Omtenksom

 • Vi tilstreber null skade på mennesker
 • Vi respekterer hverandre og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar

Å sette verdiene ut i praksis

Vår evne til å skape verdier er avhengig av at vi følger høye etiske standarder i vår virksomhet, og skaper et forhold basert på tillit til våre medarbeidere, eiere, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Vi vil følge gjeldende lover og regler, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utøve god eierstyring og selskapsledelse, samt respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi har en åpen dialog om etiske spørsmål, både internt og eksternt.

Åpen, ærlig og presis kommunikasjon er avgjørende for vår integritet og for at vi skal lykkes som selskap.

Våre forpliktelser er integrert i styringssystemet vårt, og vi har utviklet veiledning og verktøy for alle som arbeider for oss. Våre etiske retningslinjer beskriver våre forpliktelser i mer detalj, og klargjør forventninger og krav til den enkelte. Vi tolererer ikke brudd på gjeldende lover, styrende dokumentasjon, eller på våre etiske retningslinjer.

Respektere mennesker

Vi skal legge til rette for at våre anlegg og kontorsteder, både til havs og på land, er sikre. Equinors visjon for sikkerhet og sikring er null skader. Vi skal behandle alle med rettferdighet, respekt og verdighet. Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering eller trakassering av kollegaer eller andre som berøres av virksomheten vår.

Drive forretningsvirksomhet

Vi har null-toleranse for enhver form for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at korrupsjon ikke forekommer i Equinors forretningsvirksomhet. Vi er åpne i vår virksomhet og fremmer åpenhet i vår bransje.

Vi skal beskytte informasjonen som vi utarbeider og mottar i forretningsvirksomhet for å sikre nødvendig konfidensialitet og integritet.

Samhandle med forretningspartnere

Vi ønsker å jobbe med andre som deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og vi håndterer risiko gjennom god kjennskap til våre leverandører, samarbeidspartnere og markeder. Vi tror på fordelene med konkurranse, og Equinor skal alltid konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte.

Samarbeide med lokalsamfunn

Gjennom vår forretningsvirksomhet ønsker vi å skape varige verdier i de lokalsamfunnene hvor vi har tilstedeværelse.

Vårt bidrag til lokalsamfunnet kan omfatte ansettelse av lokale medarbeidere, sysselsetting i andre selskap, lokale anskaffelser av varer og tjenester, utvikling av lokal infrastruktur, kapasitetsbygging og støtte til sosiale prosjekter. Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Vårt mål er høy effektivitet i bruk av naturressurser og å hindre skade på miljøet. Vi arbeider aktivt for å minimere utslipp av klimagasser fra våre aktiviteter, og skal følge alle lover og regler knyttet til ytre miljø.

Vi er Equinor

Vår suksess avhenger av tusenvis av individer som jobber sammen.
Hver og en av oss utgjør en forskjell når vi sammen jobber for å forme energiframtiden.

Medarbeiderne i Equinor gjør oss i stand til å møte utfordringer og levere på våre løfter. Deres kompetanse, og personlige engasjement, i tillegg til effektivt lederskap, er nødvendig for å nå målene våre.

Det unike forholdet mellom Equinor og den enkelte medarbeider er basert på klare forventninger, gjensidig respekt og tillit.

I vår verdibaserte prestasjonskultur har hver og en av oss ansvar for å bruke våre ferdigheter, vårt kommersielle instinkt og vårt personlige engasjement for å nå Equinors ambisjoner.

Det starter med sikkerhet. Hver og en av oss er personlig ansvarlig for sikkerhet og sikring, og det er opp til oss å vise denne forpliktelsen hver dag gjennom handlinger. Sikkerhet er integrert i alt vi gjør, og disse forventningene er gjeldende for oss alle:

Jeg er sikkerhet

 • Jeg forstår og håndterer risiko
 • Jeg tar vare på mine kollegaer
 • Jeg er synlig og engasjert i sikkerheten til mitt lag
 • Jeg stopper atferd og aktiviteter som ikke er sikker
 • Jeg rapporterer åpent og lærer av alle hendelser
 • Jeg bruker Etterlevelse og lederskap systematisk
 • Jeg forbedrer sikkerhet kontinuerlig
 • Jeg søker aktivt etter svake signaler og tar aksjon

Innovasjon, både innenfor teknologi og i måten vi arbeider på, er nøkkelen til framtidig suksess. De beste ideene kommer fra dedikerte og inspirerte individer, og blir virkeliggjort gjennom samarbeid. Gjennom engasjement, kreativitet og samarbeid, bygger vi et bedre Equinor for framtiden.

Equinor tiltrekker seg og utvikler medarbeidere som deler våre verdier, er i stand til å endre seg og lære samt ønsker å bidra til at selskapet vårt lykkes. Equinor er ansvarlig for å legge til rette for læring og utvikling, men hver og en av oss er ansvarlig for å videreutvikle våre egne ferdigheter og bygge kompetanse. Vi gjør dette i hovedsak gjennom vårt daglige arbeid og gjennom læringsaktiviteter. Stillinger blir lyst ut åpent på det interne stillingsmarkedet for å sikre at alle kan utforske nye muligheter, enten for å spesialisere seg videre innenfor et faglig ekspertiseområde, eller for å utvikle seg som leder ved å utvide kunnskap på tvers av funksjoner og disipliner.

Equinor anerkjenner og belønner prestasjoner basert på en evaluering av både hva vi leverer og hvordan vi leverer. Lønn og goder reflekterer Equinors globale konkuransedyktige markedsstrategi og lokale markedsforhold. 

Equinor oppmuntrer til og fremmer mangfold og er forpliktet til å gi like muligheter. 

Vi har tro på involvering av våre medarbeidere og deres relevante representanter i utviklingen av selskapet.

Vårt lederskap utgjør en forskjell

Ledere i Equinor er rollemodeller for våre verdier. Dette betyr å alltid sette våre ansattes sikkerhet fremst, forstå risiko og opptre med integritet og en høy etisk standard i alt de gjør.

Som ledere handler vi som ett Equinor for å oppnå vårt felles formål.

Forme framtiden

Fastsette en tydelig retning, se forbi det kjente, være en ivrig pådriver for endring.

Gi medarbeidere ansvar

Vise tillit og støtte, utvikle oss og lære sammen, forsterke gjennom å inkludere.

Levere resultater

Være en rollemodell for sikkerhet og etterlevelse, skape verdi for konsernet, oppnå varige resultater.