Skip to Content
no
Foto: Einar Aslaksen
 1. Hjem
 2. Om oss

Om oss

Verdens viktigste energikilder er kunnskap og samarbeid.

Equinor forsyner 170 millioner mennesker og bedrifter med energien de trenger hver dag. Bak dette ligger det 50 år med en annen type energi: Erfaring, kunnskap og samarbeid på tvers av fagområder, virksomheter og nasjoner. Dette er også nøkkelen til energiomstillingen, vår tids viktigste arbeidsoppgave.

Equinor har som mål å være et netto nullutslippsselskap innen 2050. For å klare det, må vi finne nye løsninger innen fornybar energi, lavkarbonløsninger, olje og gass. Vi har ikke alle svarene ennå, men vi har 22.000 ansatte med viten og vilje til å finne dem.

22.000

ansatte

i 30 land

over hele verden

170 millioner

mennesker får dekket sitt daglige energibehov

8000

leverandører og samarbeidspartnere

Verdenskart
Fra årsrapporten 2022, oversikt over aktiviteter i hvert land

Vårt formål

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Kort om Equinor

Vår portefølje omfatter olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger. Vi er den største leverandøren av energi til Europa, en verdensledende offshoreoperatør og en internasjonal pioner innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. I dag, i en stadig mer uforutsigbar verden, gir våre leveranser av olje, gass og vindkraft et viktig og stabiliserende bidrag til Europas energisikkerhet.

Vår strategi

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen. Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Equinor er klar til å gripe disse.

Les mer om vår strategi

Våre verdier representerer Equinor på sitt beste. De rettleder våre valg, handlinger og hvordan vi samarbeider. Våre verdier uttrykker de idealer vi søker å leve opp til hver eneste dag.

Åpen

 • Vi fremmer åpenhet
 • Vi søker mangfold og nye perspektiver
 • Vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet

Samarbeid

 • Vi jobber sammen som ett lag
 • Vi deler kunnskap og hjelper hverandre å lykkes
 • Vi engasjerer oss og bygger tillit og respekt hos våre partnere og i samfunnet

Modig

 • Vi er nysgjerrige, innovative og kommersielle
 • Vi søker kontinuerlig forbedring
 • Vi er framsynte, identifiserer muligheter og håndterer risiko

Omtenksom

 • Vi tilstreber null skade på mennesker
 • Vi respekterer hverandre og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar

Å sette verdiene ut i praksis

Vår evne til å skape verdier er avhengig av at vi følger høye etiske standarder i vår virksomhet, og skaper et forhold basert på tillit til våre medarbeidere, eiere, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Vi vil følge gjeldende lover og regler, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utøve god eierstyring og selskapsledelse, samt respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi har en åpen dialog om etiske spørsmål, både internt og eksternt.

Åpen, ærlig og presis kommunikasjon er avgjørende for vår integritet og for at vi skal lykkes som selskap.

Våre forpliktelser er integrert i styringssystemet vårt, og vi har utviklet veiledning og verktøy for alle som arbeider for oss. Våre etiske retningslinjer beskriver våre forpliktelser i mer detalj, og klargjør forventninger og krav til den enkelte. Vi tolererer ikke brudd på gjeldende lover, styrende dokumentasjon, eller på våre etiske retningslinjer.

Respektere mennesker

Vi skal legge til rette for at våre anlegg og kontorsteder, både til havs og på land, er sikre. Equinors visjon for sikkerhet og sikring er null skader. Vi skal behandle alle med rettferdighet, respekt og verdighet. Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering eller trakassering av kollegaer eller andre som berøres av virksomheten vår.

Drive forretningsvirksomhet

Vi har null-toleranse for enhver form for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at korrupsjon ikke forekommer i Equinors forretningsvirksomhet. Vi er åpne i vår virksomhet og fremmer åpenhet i vår bransje.

Vi skal beskytte informasjonen som vi utarbeider og mottar i forretningsvirksomhet for å sikre nødvendig konfidensialitet og integritet.

Samhandle med forretningspartnere

Vi ønsker å jobbe med andre som deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og vi håndterer risiko gjennom god kjennskap til våre leverandører, samarbeidspartnere og markeder. Vi tror på fordelene med konkurranse, og Equinor skal alltid konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte.

Samarbeide med lokalsamfunn

Gjennom vår forretningsvirksomhet ønsker vi å skape varige verdier i de lokalsamfunnene hvor vi har tilstedeværelse.

Vårt bidrag til lokalsamfunnet kan omfatte ansettelse av lokale medarbeidere, sysselsetting i andre selskap, lokale anskaffelser av varer og tjenester, utvikling av lokal infrastruktur, kapasitetsbygging og støtte til sosiale prosjekter. Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Vårt mål er høy effektivitet i bruk av naturressurser og å hindre skade på miljøet. Vi arbeider aktivt for å minimere utslipp av klimagasser fra våre aktiviteter, og skal følge alle lover og regler knyttet til ytre miljø.

To get there. Together

Det grønne skiftet og ambisjonen om netto nullutslipp innen 2050 er en oppgave større enn ett selskap, én industri eller ett land kan klare alene.

Sammen skal vi utvikle ny energi, og vi skal utvikle ny industri. Dette er viktig, og det er nødvendig.

To get there. Together er en måte å tenke, jobbe og kommunisere på. Det handler rett og slett om hvem vi er som selskap.

Together-magasinet på norsk (PDF)

Om Equinor

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.