Vi påvirker miljøet vi opererer i
– slik håndterer vi det på best mulig måte

Vi setter stor pris på miljøet der vi opererer og vi streber etter å overholde høye standarder når vi håndterer vår miljøpåvirkning på en ansvarlig måte.

Som en stor olje- og gassoperatør, og en voksende leverandør av offshore vindkraft, er vi spesielt opptatt av å bevare biologisk mangfold og sårbare områder i det marine miljøet. Viktige ansvarsområder inkluderer håndtering av utslipp, boreavfall og lydutslipp fra vår virksomhet.


Andre viktige miljøaspekter inkluderer NOx-utslipp fra kraft- og varmeproduksjon ved flere installasjoner, anlegg, borerigger og SOx-utslipp fra våre raffinerier, borerigger og enkelte offshore-installasjoner.

Vår tilnærming til miljøledelse

Vi har som mål å håndtere risiko og miljøpåvirkning fra aktivitetene våre gjennom:

  • Miljørisiko og konsekvensutredninger i planleggingsfaser.
  • Nullpunktstudier, undersøkelser og overvåkningsprogrammer.
  • Samarbeidsprosjekter for å bygge kunnskap.
  • Innføre tiltak som tar sikte på å unngå, minimere, redusere eller motvirke negative effekter.

Vi evaluerer jevnlig resultatene våre gjennom undersøkelser og forskningsaktiviteter og setter i gang tiltak for å forbedre der det er nødvendig. Vårt miljøarbeid har som mål å forhindre miljøskader, å anvende føre-var-prinsippet, samt overholde alle gjeldende miljølover og forskrifter.

Hvis du vil vite mer om miljøpåvirkningen fra landaktiviteten vår i USA, kan du finne det her:

Hva vi gjør

Biologisk mangfold, hav og sårbare områder

Som tilsvar til den økende bekymringen knyttet til tap av biologisk mangfold, arbeider vi med å se på miljøledelse rundt biologisk mangfold.

Hva vi gjør – et innblikk

Equinor har med suksess tatt i bruk FNs metodologi på miljø-overvåkingssenteret på Sheringham Shoal Offshore Wind Farm. Vi fortsetter å teste denne måten å jobbe på i andre prosjekter.
 

Vi var med å åpne et havobservatorium for observasjon av havbunnen utenfor Vesterålen i 2020. Dette er en videreutvikling av det som ble installert der for syv år siden.


 

Som del av vårt kontinuerlige arbeid med å beskytte den utrydningstruede hvalarten nordkaper i Nord-Atlanteren, har vi overvåket tilstedeværelsen av hvaler i sanntid i Empire Wind-området i USA ved bruk av to passive akustiske bøyer.

Hvert år kartlegger vi hvor vi har operasjoner og aktiviteter i, eller nær, verneområder, eller områder med høyt biologisk mangfold. For hvert anlegg og operasjonell aktivitet teller vi hvert tilfelle der en eller flere verneområder og biologisk mangfold er til stede i definerte nærhetssoner (“Innside”, “<1 km”, “1-5 km”, “5-20 km”). Resultatet av denne kartleggingen og mer informasjon om hvilke tiltak vi gjør i forbindelse med biologisk mangfold, finner du i miljøkapittelet i bærekraftsrapporten vår.

Vi jobber med å minimere vår miljøpåvirkning hver dag

Det er umulig å bygge og drive installasjoner på land og til havs uten å påvirke miljøet. Derfor har vi alltid miljøledelse høyt på agendaen når vi utvikler og opererer ressursene våre.

Vi fortsetter arbeidet med kontinuerlig forbedring av utslippshåndteringen av store mengder produsert og prosessert vann til sjø. Hovedmålet er å minimere miljøpåvirkningen fra olje og kjemikalier i utslippsvann. Vi overvåker kontinuerlig utslipp fra alle våre installasjoner og landanlegg.

Vår tilnærming til avfallshåndtering følger avbøtningshierarkiet, og avfallshåndteringssystemene er satt opp i samarbeid med avfallsentreprenører, som også håndterer nedstrømsdelen av avfallskjeden vår. Borekaks og forurenset vann utgjør de største mengdene avfall fra aktivitetene våre.

Reduksjoner av NOx-utslipp kan oppnås gjennom tiltak for energioptimalisering, endring i drivstoffmiksen /drivstoffsubstitutter eller ved å erstatte hydrokarbondrevet kraftproduksjon med fornybar elektrisk kraft. Dette gir størst effekt. Elektrifiseringsprosjektene for Gullfaks- og Snorre-feltene gjennom havvindparken Hywind Tampen, og elektrifisering av Sleipner-feltet med kraft fra land er eksempler på dette.

Vi bruker store mengder ferskvann i våre landanlegg og virksomheter. Tilgangen på ferskvann er imidlertid rikelig på alle våre lokasjoner, inkludert for våre amerikanske landoperasjoner der ferskvann kommer fra elver i områder som ikke har begrensede ressurser.

Samarbeid og partnere