Skip to content

Helse, sikkerhet og sikring

  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Helse, sikkerhet og sikring

Sikkerhet: Vårt mål er null skader

Sikkerheten og tryggheten til våre medarbeidere, og integriteten til vår virksomhet, har høyeste prioritet. Vi mener at alle ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forebygges.

Vi fokuserer på å forebygge personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker, og målet om null skader har blitt en del av hvordan vi tenker og jobber, med sterkt fokus på kontinuerlig forbedring.

Vi ønsker å ta ut mest mulig læring rundt hendelser

Jannicke Nilssonkonserndirektør Sikkerhet, sikring og bærekraft
Jannicke Nilsson

0,4

SIF, frekvens for alvorlige hendelser, ved utgangen av første kvartal 2024 (tolv måneders gjennomsnitt)

2,3

TRIF, frekvens for personskader, ved utgangen av første kvartal 2024 (tolv måneders gjennomsnitt)

12

Olje- og gasslekkasjer, antall ved utgangen av første kvartal 2024 (siste 12 måneder)

Definisjoner

Slik reduserer vi alvorlige hendelser

Vi har klare og tydelige forventninger til at alle hendelser blir registrert og fulgt opp. For å identifisere og redusere underliggende årsaker, blir de alvorligste ulykkene alltid gransket slik at vi kan ta lærdom av dem.

Hva er SIF? SIF-indikatoren (Serious Incident Frequency, eller frekvensen på alvorlige hendelser) måler antall faktiske og potensielle alvorlige hendelser per million arbeidstimer. TRIF-indikatoren (Total Recordable Injury Frequency, eller den samlede personskadefrekvensen) måler antallet dødsulykker, skader som har resultert i tapt arbeidstid, og skader som har resultert i medisinsk behandling, per million arbeidstimer.

Våre fokusområder

I Equinor har vi hele tiden som mål å skape en proaktiv kultur hvor sikkerhet og sikring er integrert i alt vi gjør.

Vi har forpliktet oss til å ha en proaktiv sikkerhetskultur for å forebygge større ulykker. Forebygging av større ulykker handler om å beskytte medarbeiderne og miljøet og å unngå alvorlig økonomisk og omdømmemessig skade for Equinor. Det starter med den øverste ledelsen og krever forpliktelse og kapasitet i hele organisasjonen.

Vårt strategiske fokus på å være "Alltid sikker" styres av vår forpliktelse til å forhindre skade på mennesker, miljøet og samfunnene vi er en del av.

En nøkkelkomponent i dette arbeidet er å være langsiktig forpliktet til noen få hovedområder. Vi har definert selskapets samlede prioriteringer for å sikre harmonisering og en tilpasset tilnærming til vår strategi.

"Årshjulet" definerer prioriterte temaer og tilhørende handlinger for å sikre et sterkere felles fokus på hovedutfordringene. Vi deler hovedtemaene våre med bransjen. De viktigste temaene hvert kvartal er forebygging av større ulykker, personskader, brannvern og arbeidsmiljø.

Læring og oppfølging etter hendelser er nøkkelen til å forbedre sikkerhets- og sikringskulturen og det å jobbe tett med våre kolleger og leverandører er avgjørende for vår samlede ytelse.

Bransjesamarbeid
Formålet med samarbeid er å styrke bransjens sikkerhets- og sikringskultur og samarbeide mot null større ulykker og unngå skader og uønskede hendelser i vårt daglige arbeid.

En arena for deling og læring av hendelser og for å legge til rette for sterkere samarbeid ble etablert i 2020. Initiativet heter “Alltid sikker”.

Vi har blitt enige om å følge "9 Livreddende regler" og prioritere de samme tiltakene i "Årshjulet".

Helse og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for å sikre de ansattes helse, en trygg virksomhet og økt medarbeiderengasjement.

Vi sørger for at det er etablert barrierer som skal hindre eksponering for skader. Vi tilbyr gode helsetjenester, og sørger for at helse er en integrert del av Equinors beredskap og samfunnsarbeid.

Kriseledelse og kontinuerlig forretningsdrift (business continuity)

Equinor er forberedt på å håndtere farer, hendelser og store sikkerhetstrusler for å forhindre eller redusere tap, materielle skader, personskader eller annen påvirkning på mennesker, miljø og eiendeler, produksjon og drift, informasjon, finansielle eiendeler og selskapets omdømme.

Vår styring av kontinuerlig forretningsdrift fokuserer på konsekvenser, på mellomlang og lang sikt samt tilknyttede tiltak, som kan påvirke Equinors evne til å sørge for kontinuitet og at produksjonen når markedene når det oppstår en situasjon som forstyrrer selskapets virksomhet.

Konsernfunksjonen for sikring og kriseledelse er ansvarlig for å fastsette den strategiske retningen og ivareta Equinors overordnede rammeverk for kriser og kriseledelse samt styring av kontinuerlig forretningsdrift i selskapet.

Vi har konserndekkende styringssystemer som beskriver protokoller og styring av respons fra beredskapsorganisasjonen og styring av kontinuerlig forretningsdrift i selskapet. Våre styringssystemer omfatter god praksis i bransjen, Equinor-krav, nasjonale krav og ISO-standarder.

Styringssystemene fastsetter krav til gjennomføring av analyser, hvordan vi skal utvikle og utforme beredskapsplaner og til gjennomføring av beredskapsplaner.

Beredskapsorganisasjonen har ofte trening og øvelser og blir evaluert med jevne mellomrom.

Et globalt beredskapsteam (Global Incident Management Assist Team), som består av høyt kvalifisert og spesialtrent personell fra hele selskapet, er klart til å gi hjelp og støtte i beredskapssituasjoner over hele verden.

Vår beredskapsorganisasjon

Beredskapsorganisasjonen vår er alltid beredt, døgnet rundt, 365 dager i året. Beredskapsstrukturen er delt inn i tre nivåer: Crisis Management, Incident Management og Emergency Response.

Crisis Management Team (CMT) – Strategisk nivå

Strategisk nivå har en strategisk funksjon og iverksetter tiltak for å minimere konsekvenser for Selskapet og ivaretar kontakt med konsernledelsen, kunder og interessegrupper.

Incident Management Team (IMT) – Operasjonelt nivå

Operasjonelt nivå som gir veiledning til ERT og samordner ressurser og personell. Vil også ivareta ledelse av oljevernaksjoner og personellhåndtering.

Emergency Response Team (ERT) – Taktisk nivå

Taktisk nivå gjennomfører redning og bekjempelse på skadestedet.

Sikring

Equinors sikringsfunksjon skal sørge for at vi kan nå våre mål ved å sikre medarbeidere, eiendeler og virksomhet.

God sikring starter med den enkeltes atferd og handlinger, og hvordan vi tenker og opptrer hver eneste dag, både på jobb og hjemme. Om vi er bevisste på og tenker gjennom våre daglige rutiner og handlinger, kan vi alle bidra til både egen og Equinors sikkerhet.

Vi understreker at sikring er alles ansvar. Vi må alle forstå den risikoen vi står overfor, og handle for å påse at vi er trygge. Ledere er ansvarlige for å beskytte personell og forretningsaktiviteter ved hele tiden å identifisere, tolke, og treffe tiltak for å redusere sikringsrisiko. Alle ansatte spiller en rolle når det gjelder å være årvåken, alltid følge krav til sikring og rapportere om hendelser og bekymringer.

Evnen til å beskytte våre ansatte, eiendeler og virksomhet mot trusler er avgjørende for vårt eksistensgrunnlag, og for at vi skal lykkes med våre forretningsaktiviteter. Om vi ikke oppfyller kravene til sikring, risikerer vi skader på våre ansatte og anlegg, tap av produksjon eller informasjon, og, i verste fall, tap av liv.

Som selskap står vi overfor komplekse sikringstrusler - både når det gjelder cybersikring, fysisk sikring og personellsikring. Styringssystemets sikringsstrategi fungerer som veiledning for hvordan vi griper an, forplikter oss til og arbeider med håndtering av sikringsrisiko på en helhetlig måte.

Fysisk sikring

Fysiske sikringstiltak skal verne våre medarbeidere, hindre at uvedkommende tar seg inn på anleggene våre, og beskytte mot tyvlytting, sabotasje, skade og tyveri.

Cyber- og informasjonssikring

Cyber- og informasjonssikring skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på vår informasjon. Vi har en risikobasert tilnærming til cyber- og informasjonssikring som fokuserer på medarbeidere, prosesser og teknologi.

Personellsikring

Personellsikring beskytter mot de som utnytter legitim tilgang til vår eiendom til uautoriserte formål.

Beredskapsteam for cyber- og informasjonssikring (CSIRT) og retningslinje for ansvarlig rapportering av sårbarheter

Equinor beskytter informasjonen som vi utarbeider og mottar i forretningsvirksomhet for å sikre nødvendig konfidensialitet og integritet. Sikringen av våre informasjonssystemer er derfor svært viktig for oss.

Mer om CSIRT og retningslinje for ansvarlig rapportering av sårbarheter

Våre verdier

Våre verdier representerer Equinor på sitt beste. De rettleder våre valg, handlinger og hvordan vi samarbeider. Våre verdier uttrykker de idealer vi søker å leve opp til hver eneste dag.

Våre ledere forventes å drive utviklingen av en sterk sikkerhetskultur forankret i våre verdier, og våre anlegg må være godt vedlikeholdt til enhver tid og prosedyrer for sikker drift må være på plass.

Vi har fokus på å forebygge personskader, arbeidsrelaterte sykdommer og større ulykker, og målet om null skader er blitt en del av hvordan vi tenker og jobber, med et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring.

Illustrasjon med Equinors verdier: åpen, samarbeid, omtenksom, modig