Skip to content

Vår klimapolitikk

  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Klimapolitikk

Equinor støtter klimapolitiske tiltak som bidrar til å nå målene i Paris-avtalen og handling som akselererer energiomstillingen. Vår samfunns- og myndighetskontakt er i tråd med målene i Parisavtalen. Vi jobber aktivt for å sikre at de politiske posisjonene og samfunnskontakten- og innflytelsen til de organisasjonene vi er medlem av støtter opp under, og er i overensstemmelse med målene i Parisavtalen.

Klimapolitiske tiltak må derfor:

  • være rettet mot de største utslippskildene for klimagasser
  • være forutsigbare, transparente og felles på tvers av landegrenser, for å stimulere investeringer og innovasjon
  • fase ut subsidier rettet mot fossile ressurser som forverrer klimaendringene og motarbeider effekten av andre politiske tiltak, som karbonprising og initiativer for å oppnå bærekraftig utvikling
  • støtte opp om forskning og utvikling gjennom offentlige tiltak som stimulerer til investeringer i energieffektivitet, fornybar energi, karbonfangst, -bruk og -lagring, samt hydrogen og andre løsninger med lite karbon
  • ta i bruk karbonprising som kan sørge for betydelige og kostnadseffektive reduksjoner av klimagassutslipp og en oppskalering av investeringer i bærekraftige løsninger for karbonlagre i naturen.

Å nå målene i Paris-avtalen og klimanøytralitet innen 2050 krever handling fra samfunnet, myndigheter, selskaper og individer - individuelt og gjennom samarbeid. Equinor fremmer åpenhet og samarbeid, og vi skal spille en aktiv og positiv rolle i samfunnets avkarbonisering gjennom direkte og indirekte klimapolitisk engasjement.