Skip to Content
no

Reduserer metanutslipp

Foto av en drone som brukes til å oppdage metanutslipp
Foto fra Appalachian Basin som viser Equinors samarbeid med SeekOps og deres drone som kan oppdage metanutslipp
Foto: Ole Jørgen Bratland
  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Reduserer metanutslipp

Equinors metanintensitet er blant de laveste i bransjen. I samarbeid med selskaper, myndigheter og teknologileverandører arbeider vi med et bredt spekter av metantiltak på verdensbasis. Gjennom samarbeid kan vi oppnå store kutt i metanutslipp fra vår bransje.

Hvorfor er metanutslipp viktig?

Metanutslipp bidrar nest mest til global oppvarming, og står for nesten en fjerdedel av økningen i globale temperaturer. Metan har større oppvarmingspotensial enn CO2 i atmosfæren, men det har også mye kortere levetid enn CO2. En rask reduksjon av metanutslipp er derfor et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å bekjempe klimaendringer.

Vår ambisjon

Vi har som mål å redusere metanintensiteten fra vår olje- og gassvirksomhet til nær null innen 2030. Vi er i rute, men vi leter hele tiden etter forbedringsmåter. Det gjør vi ved å:

  • Utvikle og innføre teknologi for å redusere metanutslipp​​
  • Støtte industritiltak for å redusere metanutslipp gjennom hele verdikjeden for olje og gass​​
  • Øke kvaliteten på rapporterte data​
  • Støtte utviklingen av retningslinjer og regler for metanutslipp.

Våre resultater

Gjennomsnittlig metanintensitet for våre egenopererte eiendeler (oppstrøm og midstrøm) er 0,02 %, noe som er om lag 1/10 av gjennomsnittet i bransjen.

Metanintensitet defineres som de samlede metanutslipp fra opp- og midstrømsvirksomhet innen olje og gass, angitt i prosentandel av den totale mengden solgt gass (begge basert på 100% egenopererte eiendeler).

Våre tiltak

Vi retter våre tiltak mot fire hovedområder: utslippsreduksjoner, økt datakvalitet, støtte til utvikling av retningslinjer og samarbeid med andre.

Reduserte utslipp

Våre forretningsområder har innført flere utslippsreduserende tiltak, deriblant bedre energistyring, bedre teknisk design, elektrifisering og tiltak for å minimere metanutslipp og fakling.

Ett eksempel er oljeplattformen Snorre A på norsk sokkel. Ved å redusere ventileringsgass fra glykolregenerering har vi redusert metanutslipp med nærmere 100 tonn per år. Tiltaket er lønnsomt på grunn av den høye skattesatsen på ventileringsgass.

Økt datakvalitet

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre nøyaktigheten i våre utslippsdata.

Vi bruker ny teknologi, som metanmåling gjennom dronetesting på Kollsnes og overflyvningskampanjer på norsk sokkel.

Quantification and assessment of methane emissions from offshore oil and gas facilities on the Norwegian Continental Shelf

Støtte utvikling av retningslinjer

Equinor arbeider for økt innsyn og samarbeid, og vi er fast bestemt på å spille en aktiv rolle i arbeidet med å redusere metanutslipp gjennom direkte og indirekte involvering i klimarelaterte retningslinjer. Vi gjør dette ved økt engasjement i klimarelaterte retningslinjer globalt.

Samarbeid med andre

Samarbeid er viktig for å få ned metanutslipp globalt. For å nå målene i Parisavtalen og klimanøytralitet innen 2050, kreves det en betydelig innsats fra hele samfunnet, deriblant myndigheter, selskaper og enkeltpersoner.

Equinor er med i en rekke initiativ for å øke arbeidet med metanreduksjoner, som for eksempel:

Vår rapportering

For å redusere metanutslipp på en effektiv måte, er det avgjørende å ha en god forståelse av utslippskildene i vår virksomhet, og omfanget av utslipp knyttet til hver kilde. Derfor har vi satt søkelyset på overvåking av lekkasjer og at det brukes grundige metoder for å bestemme mengden av utslippene. Samtidig arbeider vi med teknologiutvikling og -anvendelse. Gjennom å stadig forbedre framgangsmåten for å kvantifisere metanutslipp, gjør det at våre rapporterte data blir mer troverdige. Vi kan også se hvilke risikoreduserende tiltak som har størst effekt.

I 2021 offentliggjorde vi en rapport som var godkjent av tredjepart som omhandlet klimagasser og metanintensitet gjennom hele den norske gassverdikjeden. Denne rapporten var basert på nylige data og en økt forståelse av metanutslipp knyttet til gass som produseres i Norge og distribueres til Europa. Resultatene viste at gass som sendes i rør og LNG som produseres i Norge har lav klimagass- og metanintensitet, sammenlignet med annen gass som sendes til Europa.

2021 GHG and methane intensities along Equinor's Norwegian gas value chain (PDF)

Equinor er involvert i en rekke ulike eksterne initiativ som ser på metanutslipp fra olje og gass. Som et eksempel har Equinor vært medlem av Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) siden det ble etablert. OGMP gir selskaper en troverdig og åpen framgangsmåte for å forbedre sin rapportering og sine resultater knyttet til metanutslipp.

Vi er fornøyde med å ha oppnådd gullstatus hos FNs miljøprograms rapport International Methane Emissions Observatory 2021 Report basert på vår gjennomføringsplan og rapportering i 2021.

UN EP International Methane Emissions Observatory 2021 Report