Skip to content
Flaring

Hvorfor er reduksjon av metanutslipp viktig?

Metanutslipp bidrar nest mest til global oppvarming, og står for nesten en fjerdedel av økningen i globale temperaturer. Metan har større oppvarmingspotensial enn CO2 i atmosfæren, men det har også mye kortere levetid enn CO2. En rask reduksjon av metanutslipp er derfor et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å bekjempe klimaendringer.

  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. reduserer-metanutslipp

Tiltak for å redusere metanutslipp

Reduksjon av metanutslipp fra olje- og gasssektoren er identifisert av IEA som et av de mest effektive tiltakene for å styre mot netto null.

Equinor er allerede ledende på metan: Våre absolutte metanutslipp og utslippsintensitet er blant de laveste i bransjen. I samarbeid med bransjen, myndigheter og teknologileverandører jobber vi allerede med et bredt spekter av metanreduserende tiltak. Men vi erkjenner at mer handling er nødvendig.

Methanutslipp er et globalt problem som krever felles innsats utover våre egne operasjoner og utenfor grensene til landene vi opererer i. Derfor har Equinor bestemt seg for å støtte Verdensbankens nye fond for reduksjon av fakling og metanutslipp, som vil tilby hjelp til lavinntektsland med høye metanutslipp som ikke har tilstrekkelige ressurser til å redusere dem uten hjelp. Ved å arbeide sammen kan vi oppnå betydelige reduksjoner i metanutslipp fra vår industri.

World Bank Logo

Vårt løfte til GFMR-fondet

Equinor har lovet 25 millioner dollar til Global Flaring and Methane Reduction-fondet (GFMR), et nytt initiativ forvaltet av Verdensbanken og annonsert på COP28, som har som mål å støtte reduksjon av fakling og metanreduksjon i olje- og gassektoren. Les mer nedenfor.

Global Gas Flaring Reduction Partnership site

Global Flaring and Methane Reduction-fond

Dette viktige programmet vil anvende teknisk og økonomisk bistand for reduksjon av metanutslipp i olje- og gassindustrien, med fokus på operatører i utviklingsland.

Metan er en betydelig bidragsyter til klimaendringer, og dette viktige programmet vil gi teknisk og økonomisk bistand for å redusere kilder til metanutslipp i olje- og gassindustrien og oppnå betydelige reduksjoner.

Fondet har som mål å øke den globale innsatsen for å avslutte rutinemessig gassfakling og redusere metanutslipp i størst mulig grad.

Vi er stolte av å være blant de første medlemmer av dette programmet, som sammen med regjeringer og bransjekolleger mener at klimaendringer ikke kan løses innenfor nasjonale grenser.

Vår ambisjon

Vi har som mål å redusere metanintensiteten fra vår olje- og gassvirksomhet til nær null innen 2030. Vi er i rute, men vi leter hele tiden etter forbedringsmåter. Det gjør vi ved å:

  • Utvikle og innføre teknologi for å redusere metanutslipp​​
  • Støtte industritiltak for å redusere metanutslipp gjennom hele verdikjeden for olje og gass​​
  • Øke kvaliteten på rapporterte data​
  • Støtte utviklingen av retningslinjer og regler for metanutslipp.
Drone

Gjør forsøk med metan-droner

Vi er i gang med å teste ut flyvende droner som kan «snuse» seg fram til metan, som kan lekke fra gassproduksjon. Vi anvender droner utviklet av SeekOps for å se om disse kan gi oss mer nøyaktige utslippsdata, som er en vesentlig del av arbeidet med å redusere utslipp.

Våre resultater

Gjennomsnittlig metanintensitet for våre egenopererte eiendeler (oppstrøm og midstrøm) er 0,02 %, noe som er om lag 1/10 av gjennomsnittet i bransjen.

Metanintensitet defineres som de samlede metanutslipp fra opp- og midstrømsvirksomhet innen olje og gass, angitt i prosentandel av den totale mengden solgt gass (begge basert på 100% egenopererte eiendeler).

Våre tiltak

Vi retter våre tiltak mot fire hovedområder: utslippsreduksjoner, økt datakvalitet, støtte til utvikling av retningslinjer og samarbeid med andre.

Global Flaring Methane Reduction Fund
Desember 2023: Equinor bidrar med 25 millioner USD (ca. 269 millioner kroner) til Global Flaring and Methane Reduction (GFMR)-fondet, et nytt initiativ administrert av Verdensbanken som har som mål å støtte tiltak for reduksjon av fakling og metanreduksjon i olje- og gassektoren. Fondet har som mål å øke den globale innsatsen for å få slutt på rutinemessig gassfakling og redusere metanutslippene i størst mulig grad. Det vil gi teknisk assistanse, muliggjøre politiske og regulatoriske reformer, støtte institusjonell styrking og mobilisere finansiering for å støtte tiltak fra regjeringer og operatører. Som et tidlig medlem av fondet mener Equinor at det er en effektiv mekanisme for å redusere metanutslippene globalt.

Reduserte utslipp

Våre forretningsområder har innført flere utslippsreduserende tiltak, deriblant bedre energistyring, bedre teknisk design, elektrifisering og tiltak for å minimere metanutslipp og fakling.

Ett eksempel er oljeplattformen Snorre A på norsk sokkel. Ved å redusere ventileringsgass fra glykolregenerering har vi redusert metanutslipp med nærmere 100 tonn per år. Tiltaket er lønnsomt på grunn av den høye skattesatsen på ventileringsgass.

Økt datakvalitet

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre nøyaktigheten i våre utslippsdata.

Vi bruker ny teknologi, som metanmåling gjennom dronetesting på Kollsnes og overflyvningskampanjer på norsk sokkel.

Quantification and assessment of methane emissions from offshore oil and gas facilities on the Norwegian Continental Shelf

Støtte utvikling av retningslinjer

Equinor arbeider for økt innsyn og samarbeid, og vi er fast bestemt på å spille en aktiv rolle i arbeidet med å redusere metanutslipp gjennom direkte og indirekte involvering i klimarelaterte retningslinjer. Vi gjør dette ved økt engasjement i klimarelaterte retningslinjer globalt.

Samarbeid med andre

Samarbeid er viktig for å få ned metanutslipp globalt. For å nå målene i Parisavtalen og klimanøytralitet innen 2050, kreves det en betydelig innsats fra hele samfunnet, deriblant myndigheter, selskaper og enkeltpersoner.

Equinor er med i en rekke initiativ for å øke arbeidet med metanreduksjoner, som for eksempel:

Vår rapportering

For å redusere metanutslipp på en effektiv måte, er det avgjørende å ha en god forståelse av utslippskildene i vår virksomhet, og omfanget av utslipp knyttet til hver kilde. Derfor har vi satt søkelyset på overvåking av lekkasjer og at det brukes grundige metoder for å bestemme mengden av utslippene. Samtidig arbeider vi med teknologiutvikling og -anvendelse. Gjennom å stadig forbedre framgangsmåten for å kvantifisere metanutslipp, gjør det at våre rapporterte data blir mer troverdige. Vi kan også se hvilke risikoreduserende tiltak som har størst effekt.

I 2021 offentliggjorde vi en rapport som var godkjent av tredjepart som omhandlet klimagasser og metanintensitet gjennom hele den norske gassverdikjeden. Denne rapporten var basert på nylige data og en økt forståelse av metanutslipp knyttet til gass som produseres i Norge og distribueres til Europa. Resultatene viste at gass som sendes i rør og LNG som produseres i Norge har lav klimagass- og metanintensitet, sammenlignet med annen gass som sendes til Europa.

Equinor er involvert i en rekke ulike eksterne initiativ som ser på metanutslipp fra olje og gass. Som et eksempel har Equinor vært medlem av Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) siden det ble etablert. OGMP gir selskaper en troverdig og åpen framgangsmåte for å forbedre sin rapportering og sine resultater knyttet til metanutslipp.

Vi er fornøyde med å ha oppnådd gullstatus hos FNs miljøprograms rapport International Methane Emissions Observatory 2021 Report basert på vår gjennomføringsplan og rapportering i 2021.