Skip to content

Heidrun

SAR-helikopter på Heidrun
SAR-helikopter på Heidrun
Foto: Harald Pettersen

Heidrun-feltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober 1995. Feltet er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong.

Heidrun ble påvist i 1985 av Conoco som var operatør i lete- og utbyggingsfasen. Feltet har allerede levert oljevolumer som er langt større enn det som var forventet gjennom hele feltets levetid. Da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert myndighetene i 1991, ble det anslått at feltet ville produsere vel 750 millioner fat olje. Vår ambisjon er å øke reservene fra dagens 1,260 til 1,890 milliarder fat olje og gass. På topp produserte feltet nærmere 250.000 fat olje per dag, nå er daglig produksjon rundt 60.000 fat.

Installasjonen

Plattformen er en kombinert produksjon- og boreplattform. I tillegg har Heidrun et eget brønnintervensjonstårn for vedlikehold av brønner.

I juni 2015 fikk det nye lagerskipet Heidrun B de første fatene med olje fra Heidrun-feltet ombord. Skipet er forsterket for å ligge permanent forankret ved Heidrun-plattformen i ett av verdens mest værharde områder i minst 30 år.

Feltet

Heidrun er et krevende felt, med store utfordringer knyttet til sandproduksjon, avleiringer og tøffe korrosjonsmessige forhold i brønnene. Både vann og gass injiseres i dag for å opprettholde trykket i reservoaret og å øke utvinningen, og bruken av begge blir kontinuerlig optimalisert.

For å opprettholde produksjonen bores det så godt som kontinuerlig nye brønner fra plattformen. Effektive, billige dreneringspunkt er avgjørende for hvor lang levetiden av feltet til slutt blir. I dag har det vært boret over 100 brønner på feltet og vi planlegger å bore nesten like mange brønner før feltet stenges ned. Heidrun-feltets nordflanke ble satt i produksjon i august 2000.

Transport

Gass fra Heidrun transporteres i rørledning til Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Der brukes den som råstoff for Equinors metanolfabrikk.

Fra 2001 er Heidrun knyttet til rørledningen Åsgard transport. Gass eksporteres via Kårstø i Nord-Rogaland til Dornum i Tyskland. Avstanden fra feltet til kontinentet er drøyt 1.400 kilometer.

Miljø

Rettighetshaverne i Heidrun-lisensen har investert om lag 600 millioner kroner i et anlegg for reinjeksjon av produsert vann på Heidrun-plattformen. Gevinsten er at vann med oljepartikler og kjemikalier som tidligere ble sluppet ut i havet nå tilbakeføres til reservoaret. Ved normal drift betyr dette null skadelige utslipp sammen med vannet. Det injiserte vannet fungerer som trykkstøtte i reservoaret, og bidrar til økt utvinning.

Anlegget har kapasitet til å injisere vel 110.000 fat vann i døgnet.

Dvalin

Gassfeltet Dvalin, operert av Wintershall Dea, er lokalisert omtrent 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet. Feltet er bygd ut med en brønnramme med fire brønner, som er knyttet til Heidrun-plattformen gjennom en rørledning og en kontrollkabel.

Heidrun er oppgradert med en ny gassbehandlingsmodul på 4.500 tonn for å kunne håndtere gassen fra Dvalin. Her vil gassen bli prosessert og komprimert før den sendes videre til Nyhamna via Polarled-rørledningen.

Etter hvert som produksjonen fra Dvalin avtar, vil ledig kapasitet i den nye modulen kunne benyttes til prosessering av gass fra Heidrun selv eller andre felt i nærheten.

Beliggenhet: Haltenbanken utenfor Midt-Norge
Oppstart: 18. oktober 1995
Produksjon: Olje og gass

Mer om Heidrun på Norsk petroleums nettside