Skip to Content
no

Oseberg feltsenter

Oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter
Foto: Manfred Jarisch

Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet, samt den ubemannede plattformen Oseberg H som ligger 8 kilometer nordvest for feltsenteret.

Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mens Oseberg B har stülunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr.

Oseberg D er en stülplattform med gassprosesserings- og eksportutstyr som ble knyttet til feltsenteret med en bro vüren 1999.

Oseberg H er en moderne og kostnadseffektiv brønnhodeplattform med stülunderstell. Olje og gass transporteres i en flerfase rørledning fra Oseberg H til Oseberg feltsenter.

Seks havbunnsinstallasjoner med totalt 21 brønner er tilknyttet Oseberg feltsenter.

1. oktober 2000 startet gasseksporten fra Oseberg feltsenter, og med dette en ny epoke for Oseberg-feltet.

Transport

Produksjonen fra Tune-feltet (gass og kondensat) gĂĽr til Oseberg feltsenter. Kondensat sendes til Sture-terminalen pĂĽ land, og gassen injiseres i Oseberg-feltet.

Innretningen pü feltsenteret blir ogsü benyttet for behandling av olje og gass fra satellittfeltene Oseberg Øst og Oseberg Sør.

Oljen fra Oseberg-omrüdet føres via Oseberg Transportsystem (OTS) til Stureterminalen.

Olje fra installasjonene Oseberg C, Oseberg Sør, Oseberg Øst ogBrage blir ogsü pumpet gjennom det samme transportsystemet.

Gassen transporteres til markedet via Oseberg Gasstransport (OGT) til Heimdal gassenter og derfra inn i Statpipe-systemet til kontinentet og gjennom Vesterled til Storbritannia.

Beliggenhet: Blokk 30/6 og 30/9, om lag 130 km nordvest for Bergen
Oppstart: 1. desember 1988
Produksjon: Olje og gass

Oseberg Sør

Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen ble satt i drift vinteren 2000.

Oseberg Sør-feltet, som bestür av flere strukturer sør for Oseberg-feltet, er bygget ut med en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med stülunderstell.

Havbunnsinstallasjone med J, K og Stjerne er knyttet opp mot Oseberg Sør-plattformen. Totalt er det kapasitet til 14 brønner pü disse havbunnsinstallasjonene, mens det pü Oseberg Sør-plattformen er planlagt 32 brønner.

Transport

Oljen føres via Oseberg Feltsenter og Oseberg Transportaystem til Stureterminalen.

Beliggenhet: Blokk 30/9, 13 kilometer sør for Oseberg feltsenter
Oppstart: 5. februar 2000
Produksjon: Olje og gass

Oseberg C

Oseberg C ligger 13 km nord for Oseberg feltsenter, og er en integrert bolig-, prosess- og boreplattform plassert pü et stülunderstell. Det produseres olje fra 18 brønner. Olje og gass fra enkelte av brønnene sendes i en flerfase-rørledning til Oseberg feltsenter for prosessering. For øvrige brønner sü injiseres gass i Oseberg hovedfelt og produseres via Oseberg feltsenter.

Oljen gür gjennom en tretrinns separasjonsprosess med trykkstøtte i reservoaret fra tre kompressorer. Stabilisert olje sendes til Stureterminalen via feltsenteret.

Transport

Oljen sendes til Stureterminalen via feltsenteret.

Beliggenhet: 10 km nord for Oseberg feltsenter
Oppstart: Desember 1991

Oseberg Øst

Den minste av plattformene i Oseberg-omrüdet, Oseberg Øst, ligger 25 kilometer nordøst for Oseberg feltsenter.

Feltet er bygd ut med en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med utstyr for førstetrinnsprosessering.

Oljen gür gjennom andre- og tredjetrinnsprosessering pü Oseberg feltsenter før den transporteres i oljerørledning til Stureterminalen.

Vann og gass blir injisert i reservoaret for ü øke oljeutvinningen.

Transport

Oljen føres i rør via Oseberg Transportsystem (OTS) til Stureterminalen.

Beliggenhet: 25 kilometer nordøst for Oseberg feltsenter
Oppstart: 3. mai 1999