Skip to content

Troll-feltet og plattformene Troll A, B og C

Helikopterdekket på  Troll A
Helikopterdekket på Troll A
Foto: Arne Reidar Mortensen

Troll-feltet inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel, og utgjør selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon. Feltet består av hovedstrukturene Troll Øst og Troll Vest i blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6 i Nordsjøen.

Troll-feltet ligger i nordre del av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland.

Troll er også blant de største oljefeltene på den norske kontinentalsokkelen. I 2002 var oljeproduksjonen på over 400.000 fat per døgn.

Equinor er driftsoperatør for Troll A-, B- og C-plattformen og ilandføringsrørene, mens Gassco er operatør på vegne av Gassled for gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Equinor er teknisk tjenesteyter for driften av Kollsnes. Det er ventet at de enorme gassreservoarene 1.400 meter under havoverflaten vil kunne produsere i minst 70 år.

Funn påvist i 1979

Norske Shell ble utnevnt til operatør da blokk 31/2 ble tildelt i april 1979. Et stort gassfunn med en underliggende oljesone ble påvist senere samme år. Blokken ble erklært drivverdig i 1983.

Naboblokkene ble tildelt daværende Statoil, nå Equinor, Norsk Hydro og Saga Petroleum i 1983.

32 prosent av Troll-feltets reserver befinner seg i blokk 31/2, mens de øvrige 68 prosent er i de tre andre blokkene.

I konsesjonsbetingelsene for blokk 31/2 ble det slått fast at vi kunne overta som operatør for dette området åtte til ti år etter at feltet ble erklært drivverdig.

I 1985 ble lisensene samordnet, slik at Troll kunne utvikles som én enhet. Vi overtok som operatør av Troll Gass 19. juni 1996, mens Hydro startet produksjonen fra Troll Olje høsten 1995.

Troll Gass

Troll Gass består av plattformen Troll A, anlegget for gassbehandling på Kollsnes i Hordaland og rørledningene mellom plattformen og landanlegget.

Norske Shell fikk ansvaret for første fase av utbyggingen av gassen i Troll Øst, som fikk grønt lys fra Stortinget i desember 1986. Fire år senere ble vi enige med Shell om å legge prosessanleggene som opprinnelig skulle installeres på A-plattformen på land på Kollsnes. Dermed kunne det bygges en enklere plattform med lavere bemanning ute i havet enn det som opprinnelig var planlagt.

Betongplattformen Troll A er den høyeste installasjon som noensinne er flyttet av mennesker på jordens overflate. Plattformens understell er bygget for en levetid på 70 år. Troll A var den første plattformen på norsk sokkel som fikk strøm fra land.

Vi overtok som operatør for Troll Gass fra Norske Shell 19. juni 1996, samtidig som ferdigstillelsen av gassutbyggingen ble markert. Produksjonen av gass fra Troll startet i første halvår 1996, og fra 1. oktober samme år startet feltet leveransene av gass under Troll-avtalene. Fram til da hadde forpliktelsene i avtalene som trådte i kraft 1. oktober 1993 vært dekket av leveranser fra Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen.

Trykket i Troll-reservoaret synker etter hvert som gassen produseres. Gassen trenger derfor trykkstøtte før den sendes i rørledningene til Kollsnes. Det er derfor installert fire kompressorer på A-plattformen som drives med strøm fra land. Dette sikrer null utslipp av karbondioksid og nitrogenoksider fra plattformen og fra gassbehandlingsanlegget på land.

Fram til august 2021 ble oljen i Troll Vest produsert mot Troll B og Troll C. I august 2021 ble gasskappen i Troll Vest satt i produksjon via åtte havbunnsbrønner som produserer mot Troll A. Dette prosjektet øker gassutvinningen til Troll med 347 milliarder standard kubikkmeter.

Troll Olje

Plattformene Troll B og Troll C produserer fra de tynne oljeførende lagene i Troll Vest på Troll-feltet i Nordsjøen. Troll B er en flytende prosess- og boligplattform med betongunderstell, mens Troll C er en tilsvarende plattform med stålunderstell.

De oljeførende lagene er på mellom 22 og 26 meter i Troll Vest oljeprovins og mellom 11 og 13 meter i Troll Vest gassprovins. For å kunne utvinne olje fra de tynne oljelagene, har det vært nødvendig å utvikle avansert bore- og produksjonsteknologi.

Feltene Fram, Fram H-Nord og Byrding, som er bygd ut med installasjoner på havbunnen, er tilknyttet Troll C-plattformen med rørledninger. Brønnstrømmen fra disse feltene prosesseres på denne plattformen.

Beliggenhet: Blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og31/6 i Nordsjøen
Oppstart: Troll Olje, 19. september 1995
Produksjon: Olje og gass