Skip to Content
no

God framdrift for Skrugard-funnet

desember 27, 2011, 12:40 CET

 

Bilde

Boreriggen Polar Pioneer under boring på Skrugard-funnet i Barentshavet.
(Foto: Harald Pettersen)

En mulighetsstudie har identifisert en teknisk og kommersiell løsning for det påviste Skrugard-feltet i Barentshavet. Løsningen med en flytende produksjonsenhet vil gi en rask og kostnadseffektiv utvikling av funnet.

Produksjonsenheten vil ha eget oljelager og mulighet for offshore-lasting med produksjonskapasitet på 95.000 fat olje per dag. Mulighetsstudien innebærer at feltet blir bygd ut med 14 oljeprodusenter på havbunnen og trykkstøtte gjennom injeksjonsbrønner for vann og gass.

Funnet ble gjort i april 2011, og volumene anslås til omkring 250 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, med et betydelig oppsidepotensial.

Det er imidlertid flere prospekter i nærområdet og Statoil vil nå se på muligheten for å inkludere mulige funn i en samlet utbyggingsløsning.

Bilde

Erik Strand Tellefsen, direktør for Skrugard-utvikling

– Vi går nå inn i en fase hvor vi etablerer teamet som skal jobbe videre med Skrugard. Vi skal forbedre forståelsen av ressursgrunnlaget, utrede flere alternative utbyggingsløsninger og gjøre konseptvalg, samt planlegge for drift med høy helse-, miljø- og sikkerhetsstandard, sier direktør for Skrugard-utvikling, Erik Strand Tellefsen.

– Vi bygger på egen og partnernes erfaring og tar med oss læringen fra Goliat og hurtigutbygginger. Skrugard vil i hovedsak bli basert på kjent teknologi, og vi tar høyde for værharde områder. Prosjekt-teamet vil lokaliseres i Harstad med unntak av anleggsdelen som er lagt til Oslo.

Datainnsamling

Det vil nå bli samlet inn en rekke data om vær, bølger og grunnforhold i området.

Modning av prosjektet skjer parallelt med at Aker Barents borer en utforskningsbrønn på Havis – et prospekt som ligger cirka fem kilometer fra Skrugard-funnet, men innenfor den samme lisensen. Riggen vil i etterkant av Havis bore en avgrensningsbrønn på Skrugard. Basert på blant annet resultatene fra disse to brønnene, vil videre leteboring bli vurdert.

Muligheter for nytt feltsenter

Skrugard ligger utenfor etablert infrastruktur og området er regnet som prospektivt. Med Skrugard etableres det derfor et nytt senter i en viktig region i det nordligste område av norsk sokkel.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil

– En mulig løsning er et feltsenter med prosesserings- og transportkapasitet med fleksibilitet til å fase inn prospekter i området. Dette er i tråd med Statoils ambisjon om å videreutvikle Barentshavet som ett kjerneområde på norsk sokkel, forklarer Tellefsen.

Betydning for leverandørindustrien

Skrugard er et gjennombrudd i uutforskede områder hvor vi skal samhandle med blant annet fiskerinæringen. Samtidig er det en utbygging som vil få ringvirkninger og betydning for teknologi- og kompetansebygging i leverandørindustrien - spesielt i nord.

Statoil ønsker å videreutvikle sitt nære forhold til leverandørindustrien og planlegger å gjennomføre møter med leverandørene og leverandørnettverk for at de skal kunne skape konkurransedyktige allianser og posisjonere seg for å levere til Skrugard.

– For oss er det viktig å bidra til åpenhet og forutsigbarhet som gjør det mulig for leverandørindustrien å investere i kompetanse, kapasitet, teknologi og lokal tilstedeværelse, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.