Intern gransking av tilsig av oljeholdig vann til grunnen på Mongstad

27. november 2020 17:14 CET
Dronebilde av Mongstad-anlegget

Equinor ble tidlig i 2020 oppmerksom på tilsig av oljeholdig vann til grunnen og oljeholdig vann videre til sikringsbassenget på Mongstad-raffineriet. Selskapet har gjennomført en intern gransking av forholdet, og rapporten er i dag oversendt til Miljødirektoratet.

– Equinor satte, da forholdet ble kjent, straks i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget. Oljen i grunnen rundt sikringsbassenget har nå blitt samlet opp. Alle kilder vi har funnet til lekkasjer er utbedret, og oljeverdier ut fra vannrenseanlegget er tilbake til normalnivået, sier direktør for Markedsføring, prosessering og handel Irene Rummelhoff.

Sikringsbassenget er siste trinn i renseanlegget på Mongstad. Bassenget samler opp renset vann før det slippes ut i Fensfjorden i henhold til tillatelse fra myndighetene. Etter krav fra Miljødirektoratet ble det tidlig i 2019 installert en ny vannmengdemåler ved utløpet av sikringsbassenget. I etterkant av installasjonen viste daglige analyser økte forekomster av hydrokarboner i sikringsbassenget.

Equinors undersøkelser våren 2020 slo fast at den direkte årsaken var økt tilsig fra en fra før forurenset grunn. Installasjonen av den nye vannmengdemåleren førte til høyere grunnvannsnivå i perioder med mye nedbør, slik at olje som har ligget stabilt i grunnen har blitt vasket ut og rent ned i sikringsbassenget. Tiltakene som ble iverksatt har vært effektive og verdiene for oljeholdig vann fra sikringsbassenget er nå normale.

Miljødirektoratet ble varslet i februar, og Equinor iverksatte da også en intern gransking. Granskingsrapporten viser at oljetilsiget ikke kan knyttes til en spesiell hendelse, men at det skyldes tilsig fra dreneringssystemet for oljeholdig vann, samt flere små, historiske utslipp fra drift og vedlikeholdsrutiner og hendelser.

Til sammen er 112 kubikkmeter olje samlet og fjernet fra området. 

Bilde av Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff, direktør for Markedsføring, prosessering og handel.

På bakgrunn av informasjonen fra Equinor har Miljødirektoratet 27. november gitt Equinor pålegg om å foreta en grundig vurdering av forurensningssituasjonen i grunnen, samt gjøre tiltak som hindrer negative miljøeffekter av eventuell grunnforurensning

– Forholdene vi har avdekket på Mongstad er uakseptable. Granskingen viser at det har vært en utilstrekkelig forståelse av krav som gjelder for utslipp til grunnen, og at dette har ført til at vi på dette området har hatt en praksis som ikke er i samsvar med relevante miljøkrav. I tillegg til operative tiltak på stedet, har vi derfor satt i gang et arbeid for å styrke kunnskapen og sikre etterlevelse av alle krav for utslipp til grunn. For utslipp til vann bekrefter granskingen at vi har gode rutiner for å sikre at vi er innenfor de grensene som er satt av myndighetene, sier Irene Rummelhoff.

Relaterte sider og nedlastinger