Skip to content

Equinor tildelt CO2-lisensene Smeaheia og Polaris

(UTC)Last modified
Himmel og skyer
(Foto: Zara Walker - på Unsplash)

Equinor er tildelt operatørskap for utvikling av CO2-lagrene Smeaheia i Nordsjøen og Polaris i Barentshavet. De to lisensene er viktige byggeklosser for å utvikle norsk sokkel til en ledende provins for lagring av CO2 i Europa.

Olje- og energidepartementet annonserte tirsdag 05. april tildelingen av CO2-lisenser, og Equinor fikk tildelt operatørskapene for de to lisensene som selskapet omtaler som «Smeaheia» og «Polaris».

Infrastruktur for CO2-transport- og lagring (CCS) er avgjørende for å tilby CO2-håndtering til industrielle aktører, som stål-, sement og annen tungindustri på kommersielt grunnlag. Dette vil også bidra til å opprettholde industriarbeidsplasser, samtidig som det skaper ny sysselsetting i utviklingen av nye verdikjeder på norsk sokkel.

Vi bygger nå på over 25 års erfaring fra CO2-fangst og -lagring på norsk sokkel, og ser på tildelingen som en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre norsk sokkel til en ledende provins i Europa for lagring av CO2.

Irene Rummelhoffkonserndirektør for Markedsføring, midstrøm og prosessering (MMP)
Irene Rummelhoff - portrett

– Vi ser at etterspørselen etter CO2-lagring øker i flere land, og vi ønsker å komme i gang med å bygge ut nye CO2-lagre fort, slik at vi kan tilby industrielle løsninger som kan bidra til avkarbonisering i Europa», sier Rummelhoff.

Equinor har i sin søknad lagt frem planer om å bygge ut kapasiteten for CO2-lagring i Smeaheia til 20 millioner tonn årlig, noe som innebærer en kraftig økning i kapasiteten til å lagre CO2 på kommersiell basis på norsk sokkel. Northern Lights, CO2-lageret i Langskip-prosjektet, har en planlagt injeksjonskapasitet på 1,5 millioner tonn i året i fase 1 tilgjengelig fra 2024, og kan bygges ut til 5-6 millioner tonn i året fra rundt 2026.

Gjennom disse to prosjektene ønsker Equinor å bidra til CO2 reduksjoner tilsvarende halvparten av Norges årlige utslipp. Equinor har ambisjoner om å utvikle flere lagringslisenser i Nordsjøen de kommende årene med sikte på å bygge en felles, rørbasert infrastruktur som kan bidra til store kostnadsreduksjoner for CCS-verdikjedene.

Sikker fangst og lagring av CO2 er også en forutsetning for å utvikle blått hydrogen eller ammoniakk fra naturgass, der CO2 fra gassen fanges opp og lagres trygt. CCS, blått hydrogen og ammoniakk kan mer eller mindre eliminere utslippene fra bruk av gass og kan på den måte sikre tilgang til store energimendger på en trygg og pålitelig måte. Med bruk av CCS kan man også redusere utslippene betydelig fra gasskraftverk.

I Barentshavet, om lag 100 kilometer utenfor Finnmarkskysten, ligger CO2-lageret Polaris. Lageret er en sentral del i prosjektet Barents Blue som Equinor utvikler i samarbeid med Vår Energi og Horisont Energi. Prosjektet går ut på å bygge en ammoniakkfabrikk på Markoppneset i Hammerfest som skal reformere naturgass fra Barentshavet til ren, blå ammoniakk ved hjelp av karbonfangst og -lagring (CCS). Første utbyggingstrinn inkluderer fangst, transport og lagring av to millioner tonn CO2 hvert år.

I oktober 2021 lanserte Equinor Norway energy hub, der målet er å bidra til å opprettholde og videreutvikle Norge som energinasjon, gjennom å skape nye verdikjeder, løsninger og arbeidsplasser i Norge. Norway energy hub består av fire byggeklosser: avkarbonisering av olje og gass, industrialisering av havvind, kommersialisering av CCS og storskala hydrogenproduksjon. Equinor har som ambisjon å utvikle verdikjeder for CO2-transport og lagring med en årlig kapasitet på 15-30 millioner tonn CO2 innen 2035. Samarbeid mellom industri, myndigheter og organisasjoner er avgjørende for å lykkes.

Siste nyheter