Skip to content

Generalforsamlingen ble avholdt 11. mai 2022

(UTC)
Equinors generalforsamling 2022
Equinors generalforsamling 2022
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 11. mai 2022 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og konsernet for 2021.

General-forsamlingen vedtok også ordinært utbytte på 0,20 USD per aksje og 0,20 USD per aksje i ekstraordinært utbytte for fjerde kvartal 2021.

Utbytte for fjerde kvartal 2021 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 13. mai 2022 (”Eierregisterdatoen”). Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 11. mai 2022 for å ha rett til utbytte. Utbytte til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller også rettighetshavere per 11. mai 2022. Aksjene vil bli handlet eks. utbytte på Oslo Børs fra og med 12. mai 2022. ADRer på New York Stock Exchange vil også bli handlet eks. utbytte fra og med 12. mai 2022. Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”). NOK-utbytte vil bli kommunisert 20. mai 2022, og utbetaling av utbytte i NOK og i USD finner sted 27. mai 2022.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2021. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2023.

Som ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, ga generalforsamlingen sin tilslutning til kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat.

Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektenes § 1, formålsparagrafen, og ga sin tilslutning til selskapets energiomstillingsplan.

Ni aksjonærforslag var til avstemning. Aksjonærenes forslag, begrunnelser og styrets responser er tilgjengelig på www.equinor.com/agm. Ingen av aksjonærforslagene ble vedtatt. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2021 ble godkjent.

Valgkomiteens forslag om medlemmer til bedriftsforsamlingen ble godkjent med virkning fra 12. mai 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer ble godkjent med virkning fra 12. mai 2022.

Valgkomiteens forslag om medlemmer til valgkomiteen ble godkjent med virkning fra 12. mai 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ble godkjent med virkning fra 12. mai 2022.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor ASA aksjer i markedet for å kunne fortsette selskapets aksjeinsentivprogrammer for ansatte. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2023. Tidligere fullmakt, gitt 11. mai 2021, skal fortsette å gjelde inntil ny fullmakt er registrert i Foretaksregisteret.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor ASA aksjer i markedet for etterfølgende sletting. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en senere generalforsamling. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2023.

Generalforsamlingen godkjente at det kan foretas justeringer i Avsetningsinstruksen for Equinor ASA.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Peter Hutton, direktør, investorrelasjoner,
tlf: +44 788 191 8792

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
tlf: +47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12