Skip to content

Tilleggsutredning for Wisting

(UTC)
Wisting illustrasjon
Wisting illustrasjon
(Illustrasjon: Asle Haugland / Equinor ASA)

Equinor sender 24. oktober på vegne av partnerne tilleggsutredning for en utbygging av Wisting på høring.

Tilleggsutredningen inneholder ytterligere informasjon om hvordan feltet vil kunne bygges ut og driftes på en trygg og sikker måte.

– Tilleggsutredningen utdyper noen sentrale tema fra konsekvensutredningen og styrker beslutningsgrunnlaget for en sikker og forsvarlig feltutbygging, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– Konsekvensutredningen, høringsprosesser og tilleggsutredningen har så langt ikke bragt frem informasjon som endrer vår vurdering av at det er teknisk og miljømessig forsvarlig å bygge ut Wisting. Arbeidet med faglige utredninger og detaljering av planer for utbygging av prosjektet fortsetter fram mot planlagt investeringsbeslutning i slutten av 2022, fortsetter Bokn.

I Plan for utbygging og drift (PUD) som skal sendes til Olje- og energidepartementet, inngår hele beslutningsunderlaget til Wisting, inkludert høringsuttalelser og svar. Regjeringen vil deretter presentere sin innstilling til Stortinget med en vurdering av om utredningsplikten er oppfylt og om feltet anbefales bygget ut.

Wisting-feltets geografiske plassering i Barentshavet er avhengig av solide løsninger for sikker helårsdrift. Forvaltningsplanen for Barentshavet, vedtatt i 2020, danner rammeverket for feltutviklingen, og utbyggingskonseptet for Wisting er godt tilpasset forholdene i Barentshavet. Felt som skal produsere i opptil 30 år krever gode og langsiktige klimaløsninger, og prosjektet er foreslått utbygd med kraft fra land.

Tilleggsutredningen gir utfyllende informasjon om potensielle konsekvenser for en utbygging på fire tema: Helårlig aktivitet, miljørisiko, oljevernberedskap og bruk av beste tilgjengelige teknikker i utbygging og drift av feltet.

Regelverk og teknologi har utviklet seg etter hvert som man har utvidet virksomheten til nye områder. Sikker, helårlig drift er en forutsetning for all aktivitet på norsk sokkel, og alle relevante krav som sørger for dette vil også gjelde for Wisting.

Equinor vil tilpasse installasjonen og sikkerhet i operasjonene til forhold med lave temperaturer, såkalt vinterisering. Installasjonen vil tåle isforhold som statistisk kan inntreffe en gang hvert 10.000 år. Systemer for overvåking av is vil bli etablert slik at man kan tilpasse driften hvis is skulle komme nærmere enn 50 kilometer fra installasjonen.

Wisting-prosjektet iverksetter flere tiltak som i første rekke skal hindre, men også minimere konsekvenser av en uønsket hendelse. Utbygging av Wisting innebærer boring av en rekke brønner og antall brønner som skal bores gjør det mulig å planlegge boreaktiviteten gjennom året på en god måte.

Equinor vil derfor styre aktiviteten til tidspunkt på året som minimerer miljørisiko, og vil derfor ikke bore i oljeførende lag i den mest sårbare måneden for sjøfugl. Tiltaket i borefasen vil kunne erstattes av alternative tiltak som gir tilsvarende beskyttelse for sjøfugl, dersom disse vurderes som beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Oljevernberedskapen vil tilpasses til områdets egne miljøbetingelser. Forhold som vil adresseres i beredskapsplanleggingen er tilpasning av utstyr og metodikk, antall tilgjengelige oljevernsystemer, trening og øvelser, strategi for bekjempelse og forhøyet beredskap i perioder når skadepotensiale er størst om et utslipp skulle skje.

Equinor vil gi tilsvar til hver enkelt uttalelse til konsekvensutredningen og tilleggsutredningen senest ved innsending av PUD. Frist for høringsuttalelsene for tilleggsutredningen er i tråd med PUD-veilederen satt til to uker.

Rettighetshavere i Wisting: Equinor Energy AS (35 %), AkerBP AS (35 %), Petoro AS (20 %) og INPEX Idemitsu Norge AS (10 %).

Fakta om Wisting

  • Program for konsekvensutredning ble fastsatt av Olje og energidepartementet juni 2021.
  • Konsekvensutredning for Wisting-prosjektet ble sendt på høring 1. februar 2022 med høringsfrist på 12 uker. Det kom inn i underkant av 50 høringsuttalelser fra ulike parter. Etter ønske om ytterligere informasjon, besluttet Equinor 30. juni 2022 å gjennomføre en tilleggsutredning.
  • Tilleggsutredningen har en høringsfrist på 2 uker.
  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og klimarisiko belyses ikke i tilleggsutredningen da dette vil bli inkludert i lønnsomhets- og usikkerhetsvurderinger utbyggingsdelen. I henhold til veileder vil Plan for utbygging og drift del I inkludere en kvalitativ stresstesting mot finansiell klimarisiko ved at utbyggingens balansepris sammenliknes med ulike scenarier for olje- og gassprisbaner som er forenlige med målene i Parisavtalen, herunder 1,5-gradersmålet, slik Stortinget har vedtatt.
  • Olje- og energidepartementet vurderer om utredningsplikten for rettighetshaverne på Wisting-feltet er oppfylt og Regjeringen vil oversende sin innstilling til Stortinget med en endelig vurdering om feltet anbefales bygget ut.
  • Operatøren vil gi tilsvar til hver enkelt uttalelse til konsekvensutredningen og tilleggsutredningen senest ved innsending av plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift.
  • Plan for utbygging og drift for Wisting er planlagt i slutten av 2022.

Siste nyheter